Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 20. ožujka 2024.
RAD-2024-1-1/1

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH ZA SIJEČANJ 2024.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2024. iznosila je 1 239 eura, što je nominalno više za 4,0%, a realno za 4,4% u odnosu na prosinac 2023.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2024. iznosila je 1 695 eura, što je nominalno više za 4,6%, a realno za 5,0% u odnosu na prosinac 2023.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za siječanj 2024. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 1 878 eura, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 843 eura.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za siječanj 2024. bila je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 2 689 eura, a najniža je bila u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 1 090 eura.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2024. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 13,3%, a realno za 8,8%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za siječanj 2024. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 13,1%, a realno za 8,6%.

U siječnju 2024. bila su prosječno 182 plaćena sata, što je u odnosu na prosinac 2023. više za 9,6%. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodni prijevoz (195), a najmanji u Djelatnostima socijalne skrbi bez smještaja (171).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za siječanj 2024. iznosila je 6,68 eura, što je u odnosu na prosinac 2023. niže za 4,0%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 8,8%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za siječanj 2024. iznosila je 9,13 eura, što je u odnosu na prosinac 2023. niže za 3,6%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 8,6%.

Medijalna neto plaća za siječanj 2024. iznosila je 1 059 eura, dok je medijalna bruto plaća iznosila 1 420 eura.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA SIJEČANJ 2024.

      I. 2024. Indeksi
I. 2024.
XII. 2023.
I. 2024.
I. 2023.
Neto plaća         
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, euro  1 239 104,0 113,3
Realna neto plaća po zaposlenome     104,4 108,8
Bruto plaća         
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, euro  1 695 104,6 113,1
Realna bruto plaća po zaposlenome      105,0 108,6
Neto plaća po satu         
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, euro 6,68 96,0 108,8
Realna neto plaća po satu     96,4 104,5
Bruto plaća po satu        
Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, euro 9,13 96,4 108,6
Realna bruto plaća po satu     96,8 104,3

2. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA KVARTILIMA ZA SIJEČANJ 2024.

       I. 2024.
neto plaće, euro bruto plaće, euro
Prvi (donji) kvartil    832  1 054
Drugi kvartil (medijan)  1 059  1 420
Treći (gornji) kvartil   1 424  1 953
Četvrti kvartil  z z

3. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA DECILIMA ZA SIJEČANJ 2024.

      I. 2024.
neto plaće, euro bruto plaće, euro
Prvi decil  728 900
Drugi decil    795  1 014
Treći decil   870  1 114
Četvrti decil    958  1 259
Peti decil (medijan)  1 059  1 420
Šesti decil   1 189  1 608
Sedmi decil   1 338  1 831
Osmi decil   1 526  2 102
Deveti decil   1 876  2 650
Deseti decil  z z

4. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI PREMA NKD-u 2007.1) U SIJEČNJU 2024.

       I. 2024.
prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja, euro prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja zaposlenih koji su primili plaću, euro
  Ukupno 107 1
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 102 1
B Rudarstvo i vađenje 402 1
C Prerađivačka industrija 81 0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 109 1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 85 1
F Građevinarstvo 126 1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 117 0
H Prijevoz i skladištenje 74 1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 99 0
J Informacije i komunikacije 88 0
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 175 1
L Poslovanje nekretninama 107 0
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 79 1
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 128 0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 121 1
P Obrazovanje 77 0
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 176 2
R Umjetnost, zabava i rekreacija 70 2
S Ostale uslužne djelatnosti 138 1

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

G-1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZA SIJEČANJ 2024. PREMA NKD-u 2007.

G-2. GODIŠNJE STOPE PROMJENE PROSJEČNIH MJESEČNIH NETO I BRUTO PLAĆA ZA SIJEČANJ 2024. PREMA NKD-u 2007.

G-3. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE PO PLAĆENOM SATU ZA SIJEČANJ 2024. PREMA NKD-u 2007.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Neoporezivi primici koje je zaposlenik primio iskazani su u tablici 4.

Obuhvaćeni su sljedeći neoporezivi primici, prema šiframa obrasca JOPPD:

šifra 21 − dar djetetu do 15 godina starosti i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
šifra 22 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)
šifra 24 – pomorski dodatak, do propisanog iznosa
šifra 25 – naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
šifra 26 – otpremnine, do propisanog iznosa
šifra 60 – nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanog iznosa
šifra 61 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)
šifra 62 – trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 63 – novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)
šifra 64 – troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju povremene sezonske poslove u poljoprivredi iz članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 65 – novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, do propisanog iznosa
šifra 66 – troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, do propisanog iznosa
šifra 67 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
šifra 68 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
šifra 69 – naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
šifra 70 – naknade za troškove redovite skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama (vrtići i sl.)
šifra 71 – premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja – u primjeni od 2020.

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.


Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

Medijalna mjesečna neto i bruto plaća izračunava se određivanjem sredine nakon rangiranja plaća zaposlenih, od najniže do najviše, te pokazuje da 50% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od tog iznosa (medijana), a 50% zaposlenih prima jednaku ili veću od tog iznosa (medijana).

Kvartilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na četiri jednaka dijela nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 25%, 50%, 75% i 100% plaća zaposlenih. Mogu se podijeliti na prvi (donji) kvartil, drugi kvartil (medijan), treći (gornji) kvartil i četvrti kvartil.

Prvi (donji) kvartil pokazuje da 25% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvoga kvartila, a 75% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od prvoga kvartila.

Treći (gornji) kvartil pokazuje da 75% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od trećega kvartila, a 25% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od trećega kvartila.

Decilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na deset jednakih dijelova nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% plaća zaposlenih.

U prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće i pokazuje da 10% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvog decila, a 90% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od tog iznosa. U drugom decilu nalaze se zaposleni koji primaju plaću veću od onih koji se nalaze u prvom decilu i manju od onih koji se nalaze u trećem decilu itd.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

Znakovi

 

0

podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara, Marinka Radman Ćosić i Borislav Maoduš

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti