Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 14. svibnja 2024.
RAD-2024-2-2/1

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA
U PRVOM TROMJESEČJU 2024.

Broj zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u ožujku 2024. u odnosu na veljaču iste godine viši je za 1,4%, a broj žena također za 1,4%.

Porast broja zaposlenih ostvaren je u 15 područja djelatnosti, u rasponu od 0,5% (Prerađivačka industrija) do 4,7% (Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane). Broj zaposlenih pao je u četiri područja djelatnosti, u rasponu od 0,2% (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) do 1,9% (Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša).

Uspoređujući broj zaposlenih po županijama, porast je ostvaren u 20 županija i kreće se od 0,5% u Koprivničko-križevačkoj i Međimurskoj županiji do 3,7% u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U Krapinsko-zagorskoj županiji broj zaposlenih ostao je na razini iz veljače 2024.

1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U 2024.

     2024. Indeksi
I. II. III. III. 2024.
II. 2024.
II. 2024.
I. 2024.
Ukupno  198 338  199 715  202 596 101,4 100,7
Žene  83 859  84 280  85 442 101,4 100,5
Muškarci  114 479  115 435  117 154 101,5 100,8

G-1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U OŽUJKU 2024., PO ŽUPANIJAMA

01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

2. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

     Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija
ukupno zaposleni u obrtu zaposleni u djelatnostima slobodnih profesija
I. II. III. I. II. III. I. II. III.
Republika Hrvatska ukupno  198 338  199 715  202 596  180 387  181 692  184 485  17 951  18 023  18 111
  žene  83 859  84 280  85 442  77 383  77 799  78 983  6 476  6 481  6 459
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo ukupno  10 365  10 456  10 580  10 365  10 456  10 580 - - -
  žene  3 720  3 737  3 797  3 720  3 737  3 797 - - -
B  Rudarstvo i vađenje ukupno   187   189   187   187   189   187 - - -
  žene   43   46   47   43   46   47 - - -
C Prerađivačka industrija ukupno  24 708  24 858  24 984  24 708  24 858  24 984 - - -
  žene  9 240  9 299  9 358  9 240  9 299  9 358 - - -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša ukupno   204   206   202   204   206   202 - - -
  žene   39   40   41   39   40   41 - - -
F Građevinarstvo ukupno  25 568  25 878  26 160  25 568  25 878  26 160 - - -
  žene  1 893  1 894  1 937  1 893  1 894  1 937 - - -
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla ukupno  19 621  19 649  19 878  19 471  19 502  19 731   150   147   147
  žene  8 749  8 743  8 900  8 606  8 603  8 760   143   140   140
H Prijevoz i skladištenje ukupno  14 991  15 104  15 296  14 991  15 104  15 296 - - -
  žene  1 687  1 702  1 724  1 687  1 702  1 724 - - -
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ukupno  22 820  23 000  24 091  22 820  23 000  24 091 - - -
  žene  12 142  12 235  12 706  12 142  12 235  12 706 - - -
J Informacije i komunikacije ukupno  4 221  4 214  4 275  4 221  4 214  4 275 - - -
  žene   980   972   992   980   972   992 - - -
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja ukupno   927   935   946   927   935   946 - - -
  žene   535   538   542   535   538   542 - - -
L Poslovanje nekretninama ukupno   825   830   841   825   830   841 - - -
  žene   412   413   419   412   413   419 - - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti ukupno  23 328  23 539  23 817  18 998  19 196  19 485  4 330  4 343  4 332
  žene  12 237  12 322  12 425  10 286  10 357  10 464  1 951  1 965  1 961
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti ukupno  6 313  6 380  6 580  6 313  6 380  6 580 - - -
  žene  3 446  3 495  3 614  3 446  3 495  3 614 - - -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje ukupno  6 537  6 635  6 739   89   91   96  6 448  6 544  6 643
  žene   493   501   500   56   58   63   437   443   437
P Obrazovanje ukupno  2 026  2 050  2 098  2 026  2 050  2 098 - - -
  žene  1 172  1 193  1 225  1 172  1 193  1 225 - - -
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ukupno  11 906  11 922  11 884  7 610  7 634  7 597  4 296  4 288  4 287
  žene  9 781  9 797  9 759  6 854  6 877  6 843  2 927  2 920  2 916
R Umjetnost, zabava i rekreacija ukupno  3 615  3 609  3 644  1 406  1 422  1 455  2 209  2 187  2 189
  žene  1 378  1 382  1 384   642   651   658   736   731   726
S Ostale uslužne djelatnosti ukupno  18 400  18 479  18 616  17 883  17 966  18 104   517   513   512
  žene  14 590  14 659  14 768  14 308  14 377  14 489   282   282   279
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe ukupno  1 460  1 450  1 447  1 460  1 450  1 447 - - -
  žene  1 194  1 176  1 170  1 194  1 176  1 170 - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti ukupno   316   332   331   315   331   330   1   1   1
  žene   128   136   134   128   136   134 - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

     Republika Hrvatska
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  198 338  83 859  199 715  84 280  202 596  85 442
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  10 365  3 720  10 456  3 737  10 580  3 797
B Rudarstvo i vađenje   187   43   189   46   187   47
C Prerađivačka industrija  24 708  9 240  24 858  9 299  24 984  9 358
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   204   39   206   40   202   41
F Građevinarstvo  25 568  1 893  25 878  1 894  26 160  1 937
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  19 621  8 749  19 649  8 743  19 878  8 900
H Prijevoz i skladištenje  14 991  1 687  15 104  1 702  15 296  1 724
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  22 820  12 142  23 000  12 235  24 091  12 706
J Informacije i komunikacije  4 221   980  4 214   972  4 275   992
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   927   535   935   538   946   542
L Poslovanje nekretninama   825   412   830   413   841   419
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  23 328  12 237  23 539  12 322  23 817  12 425
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  6 313  3 446  6 380  3 495  6 580  3 614
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  6 537   493  6 635   501  6 739   500
P Obrazovanje  2 026  1 172  2 050  1 193  2 098  1 225
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  11 906  9 781  11 922  9 797  11 884  9 759
R Umjetnost, zabava i rekreacija  3 615  1 378  3 609  1 382  3 644  1 384
S Ostale uslužne djelatnosti  18 400  14 590  18 479  14 659  18 616  14 768
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  1 460  1 194  1 450  1 176  1 447  1 170
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   316   128   332   136   331   134

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

(nastavak)

     Zagrebačka županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  12 498  5 218  12 554  5 249  12 634  5 258
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   459   191   456   185   463   189
B Rudarstvo i vađenje   3   1   3   1   3   1
C Prerađivačka industrija  2 656   808  2 664   808  2 660   804
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   21   3   21   3   18   3
F Građevinarstvo  1 727   124  1 734   123  1 752   127
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 271   496  1 270   493  1 272   494
H Prijevoz i skladištenje   989   107   999   107  1 019   107
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 104   614  1 107   627  1 130   633
J Informacije i komunikacije   293   58   293   56   298   58
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   74   49   74   49   74   49
L Poslovanje nekretninama   34   17   35   17   36   18
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   960   574   958   574   961   576
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   346   166   349   169   353   171
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   50   16   57   19   57   18
P Obrazovanje   105   75   105   75   112   79
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   907   771   911   779   905   771
R Umjetnost, zabava i rekreacija   184   66   185   65   186   64
S Ostale uslužne djelatnosti  1 233  1 015  1 248  1 028  1 257  1 032
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   79   66   82   70   75   63
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3   1   3   1   3   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

(nastavak)

     Krapinsko-zagorska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 751  2 475  6 800  2 480  6 799  2 483
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   134   56   138   57   139   58
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija  1 367   425  1 381   428  1 380   428
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   7   2   7   2   7   2
F Građevinarstvo  1 524   104  1 551   102  1 549   102
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   700   287   709   294   709   290
H Prijevoz i skladištenje   820   82   827   80   815   78
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   623   427   616   427   632   436
J Informacije i komunikacije   74   13   72   13   72   13
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   33   16   33   16   33   16
L Poslovanje nekretninama   3   1   3   1   3   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   349   203   347   206   346   203
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   129   65   126   63   128   66
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   28   14   32   15   26   13
P Obrazovanje   42   25   44   27   42   26
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   317   271   316   269   317   270
R Umjetnost, zabava i rekreacija   47   13   47   13   47   13
S Ostale uslužne djelatnosti   539   458   538   456   541   457
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   15   13   13   11   13   11
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

(nastavak)

     Sisačko-moslavačka županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 185  2 666  6 237  2 672  6 297  2 696
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   437   160   445   162   451   157
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   844   373   852   375   847   373
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   21   3   22   3   22   3
F Građevinarstvo  1 218   99  1 230   96  1 264   104
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   678   286   673   282   675   283
H Prijevoz i skladištenje   487   61   491   60   495   62
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   645   418   651   419   664   431
J Informacije i komunikacije   132   29   138   31   141   33
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   27   19   28   20   26   18
L Poslovanje nekretninama   8   4   8   4   8   4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   458   281   465   282   472   286
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   184   104   184   104   183   104
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   33   10   30   9   29   10
P Obrazovanje   45   17   44   17   44   17
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   366   318   375   325   372   324
R Umjetnost, zabava i rekreacija   37   11   39   12   38   12
S Ostale uslužne djelatnosti   552   463   552   463   555   466
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   11   9   8   7   9   8
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   1   1   1   1   1   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

(nastavak)

     Karlovačka županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  5 308  2 486  5 351  2 495  5 401  2 513
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   224   71   230   76   234   73
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   744   290   744   287   742   288
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   8 -   8 -   8 -
F Građevinarstvo   845   76   854   76   866   81
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   661   277   664   273   658   277
H Prijevoz i skladištenje   293   50   300   51   308   51
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   832   563   841   567   858   579
J Informacije i komunikacije   65   14   62   13   63   13
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   14   9   15   10   14   9
L Poslovanje nekretninama   5 -   5 -   5 -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   388   214   391   215   398   221
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   125   70   127   72   128   70
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   18   12   21   13   27   15
P Obrazovanje   24   15   24   15   26   16
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   516   453   522   458   516   448
R Umjetnost, zabava i rekreacija   33   14   33   14   33   14
S Ostale uslužne djelatnosti   448   336   447   333   454   337
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   10   8   10   8   10   8
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   54   14   52   14   52   13

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

(nastavak)

     Varaždinska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  8 376  3 425  8 427  3 441  8 488  3 464
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   427   221   433   232   442   234
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija  1 397   409  1 386   408  1 395   409
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2 -   2 -   2 -
F Građevinarstvo  1 154   61  1 173   60  1 196   64
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 015   553  1 028   557  1 030   563
H Prijevoz i skladištenje  1 239   114  1 247   113  1 239   114
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   616   413   614   410   619   415
J Informacije i komunikacije   149   33   150   33   151   32
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   28   19   30   21   32   22
L Poslovanje nekretninama   17   8   17   8   18   8
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   748   411   758   420   767   419
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   170   99   174   100   177   100
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   28   15   32   16   31   14
P Obrazovanje   38   23   36   21   39   25
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   524   436   523   432   518   429
R Umjetnost, zabava i rekreacija   81   37   79   37   81   37
S Ostale uslužne djelatnosti   726   560   726   559   734   566
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   13   11   15   12   13   11
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3   2   3   2   3   2

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

(nastavak)

     Koprivničko-križevačka županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  4 009  1 752  4 041  1 759  4 063  1 761
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   429   182   429   179   441   185
B Rudarstvo i vađenje   6   1   6   1   6   1
C Prerađivačka industrija   579   171   582   171   593   171
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   4   1   4   1   4   1
F Građevinarstvo   577   29   593   30   599   29
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   437   181   441   184   446   186
H Prijevoz i skladištenje   220   22   224   22   219   22
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   403   271   401   269   399   268
J Informacije i komunikacije   63   16   64   15   64   16
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   16   8   16   8   16   8
L Poslovanje nekretninama   5   3   5   3   7   4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   358   197   360   201   358   199
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   93   44   96   46   90   42
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   12   6   15   7   14   6
P Obrazovanje   32   18   33   18   32   18
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   334   286   336   286   334   287
R Umjetnost, zabava i rekreacija   60   20   53   19   58   20
S Ostale uslužne djelatnosti   378   293   380   296   379   294
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   3   3   3   3   4   4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

(nastavak)

     Bjelovarsko-bilogorska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 982  1 789  4 031  1 807  4 070  1 818
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   632   257   642   257   647   256
B Rudarstvo i vađenje   34   14   38   17   37   17
C Prerađivačka industrija   819   296   828   305   831   304
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2   1   2   1   3   2
F Građevinarstvo   331   19   339   21   348   20
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   363   172   360   172   375   180
H Prijevoz i skladištenje   317   34   327   34   334   35
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   337   221   340   219   329   215
J Informacije i komunikacije   55   10   55   10   54   10
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   13   7   13   7   12   7
L Poslovanje nekretninama   4   2   4   2   4   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   268   160   264   154   264   155
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   67   36   69   37   70   37
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   24   16   24   18   27   19
P Obrazovanje   26   12   26   12   26   12
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   353   295   357   297   366   306
R Umjetnost, zabava i rekreacija   34   9   34   10   36   10
S Ostale uslužne djelatnosti   287   214   292   219   291   217
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   9   9   9   9   9   9
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   7   5   8   6   7   5

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

(nastavak)

     Primorsko-goranska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  17 194  6 864  17 237  6 890  17 600  7 001
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   553   118   559   117   563   118
B Rudarstvo i vađenje   27   3   27   3   27   3
C Prerađivačka industrija  1 437   466  1 441   464  1 453   468
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2 -   2 -   2 -
F Građevinarstvo  2 211   146  2 208   135  2 237   146
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 520   623  1 512   621  1 538   626
H Prijevoz i skladištenje   974   102   981   101   996   103
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 966   980  1 961   982  2 114  1 041
J Informacije i komunikacije   391   111   377   107   383   106
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   90   68   91   68   90   68
L Poslovanje nekretninama   226   126   229   128   229   127
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 271  1 150  2 318  1 172  2 333  1 174
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   658   325   662   332   688   345
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  1 413   31  1 403   30  1 474   34
P Obrazovanje   165   106   167   110   174   114
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   891   703   891   704   885   701
R Umjetnost, zabava i rekreacija   277   99   273   98   275   102
S Ostale uslužne djelatnosti  1 720  1 365  1 725  1 369  1 736  1 382
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   376   331   384   338   376   331
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   26   11   26   11   27   12

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

(nastavak)

     Ličko-senjska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  2 376   948  2 387   963  2 456   999
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   185   52   183   53   184   53
B Rudarstvo i vađenje   2 -   2 -   2 -
C Prerađivačka industrija   168   47   166   48   171   49
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša - - - - - -
F Građevinarstvo   335   29   342   28   344   32
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   254   126   255   125   249   123
H Prijevoz i skladištenje   370   52   371   50   375   53
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   548   332   556   344   622   376
J Informacije i komunikacije   16   3   15   3   15   3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   15   14   15   14   15   14
L Poslovanje nekretninama   1   1   1   1   1   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   117   52   122   53   123   54
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   63   32   63   32   63   32
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   34   4   29   5   28   6
P Obrazovanje   20   12   20   12   20   11
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   68   54   70   56   72   57
R Umjetnost, zabava i rekreacija   12   5   11   5   11   5
S Ostale uslužne djelatnosti   142   110   139   110   135   107
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   22   19   23   20   22   19
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   4   4   4   4   4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

(nastavak)

     Virovitičko-podravska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 557  1 633  3 600  1 640  3 654  1 659
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   591   263   600   265   618   280
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija   537   194   547   196   555   203
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   5   1   4   1   4   1
F Građevinarstvo   476   39   490   41   511   43
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   557   297   556   296   556   297
H Prijevoz i skladištenje   150   19   150   18   147   17
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   402   264   404   266   415   270
J Informacije i komunikacije   34   8   34   8   37   9
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   11   6   11   6   9   4
L Poslovanje nekretninama   7   4   7   3   7   3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   227   134   231   135   230   134
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   51   33   53   35   51   30
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   16   8   15   8   17   7
P Obrazovanje   11   7   13   9   10   7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   195   165   190   159   195   161
R Umjetnost, zabava i rekreacija   14   4   14   4   15   5
S Ostale uslužne djelatnosti   267   182   275   185   271   183
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   6   5   6   5   6   5
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

(nastavak)

     Požeško-slavonska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  2 994  1 201  3 023  1 216  3 044  1 223
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   302   113   311   114   313   115
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija   472   169   469   168   464   166
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   5 -   4 -   4 -
F Građevinarstvo   450   29   462   33   466   33
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   391   153   395   156   400   161
H Prijevoz i skladištenje   226   23   226   24   227   25
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   337   178   342   184   351   187
J Informacije i komunikacije   67   7   70   7   69   8
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   11   7   12   8   12   8
L Poslovanje nekretninama   13   8   15   9   15   9
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   185   98   187   100   194   102
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   46   29   49   30   49   30
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   41   38   38   35   36   32
P Obrazovanje   25   10   25   10   25   10
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   138   105   132   102   131   101
R Umjetnost, zabava i rekreacija   51   39   51   39   51   39
S Ostale uslužne djelatnosti   230   191   233   195   234   194
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   4   4   2   2   3   3
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

(nastavak)

     Brodsko-posavska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 416  2 718  6 477  2 738  6 526  2 741
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   469   171   469   172   461   167
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija  1 174   508  1 174   505  1 172   503
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   23   5   21   4   21   4
F Građevinarstvo   911   69   914   68   940   67
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   715   330   725   328   730   334
H Prijevoz i skladištenje   682   81   695   84   709   85
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   694   391   699   393   703   389
J Informacije i komunikacije   73   16   76   19   76   19
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   19   8   19   8   21   8
L Poslovanje nekretninama   6   1   6   1   6   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   431   225   442   229   442   231
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   146   101   149   103   157   107
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   17   8   21   9   19   6
P Obrazovanje   46   16   46   18   44   18
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   380   310   383   313   380   310
R Umjetnost, zabava i rekreacija   39   8   40   9   40   9
S Ostale uslužne djelatnosti   571   455   578   460   585   468
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   15   14   14   13   14   13
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   1   5   2   5   2

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

(nastavak)

     Zadarska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  10 473  4 074  10 579  4 112  10 760  4 166
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   482   114   476   111   487   112
B Rudarstvo i vađenje   34   4   33   4   32   4
C Prerađivačka industrija   931   310   938   315   935   321
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   15   1   17   1   16   1
F Građevinarstvo  1 515   128  1 546   127  1 569   129
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 002   484  1 009   489  1 023   492
H Prijevoz i skladištenje   752   103   752   104   763   104
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 474   721  1 497   738  1 566   763
J Informacije i komunikacije   150   41   152   41   156   43
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   35   22   35   22   34   22
L Poslovanje nekretninama   34   12   32   11   33   11
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 096   558  1 105   565  1 134   569
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   432   232   447   246   452   247
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   750   47   769   42   769   46
P Obrazovanje   115   60   113   59   119   63
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   513   419   513   422   505   413
R Umjetnost, zabava i rekreacija   110   48   114   48   119   50
S Ostale uslužne djelatnosti   818   646   821   646   830   654
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   198   121   194   118   201   119
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   17   3   16   3   17   3

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

(nastavak)

     Osječko-baranjska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  11 167  5 036  11 263  5 063  11 330  5 085
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  1 241   446  1 253   449  1 247   441
B Rudarstvo i vađenje - -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija  1 630   729  1 684   751  1 687   751
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   23   3   24   3   24   3
F Građevinarstvo  1 382   92  1 397   91  1 408   90
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 154   513  1 159   509  1 165   512
H Prijevoz i skladištenje   612   73   629   74   628   73
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 140   636  1 136   631  1 152   644
J Informacije i komunikacije   309   60   304   59   310   60
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   37   23   37   23   37   23
L Poslovanje nekretninama   20   10   21   11   23   12
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   992   512   977   508   990   518
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   207   120   213   124   214   124
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   66   42   66   40   66   37
P Obrazovanje   146   73   149   76   151   76
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   805   671   814   679   810   675
R Umjetnost, zabava i rekreacija   131   42   131   44   133   42
S Ostale uslužne djelatnosti  1 233   965  1 233   968  1 249   981
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   29   23   26   21   26   21
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   10   3   9   2   9   2

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

(nastavak)

     Šibensko-kninska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  5 744  2 247  5 817  2 275  5 957  2 348
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   244   59   253   61   253   63
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   526   200   526   201   532   202
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   16   2   17   2   15   2
F Građevinarstvo   828   62   853   60   867   62
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   611   272   609   272   622   278
H Prijevoz i skladištenje   332   35   326   31   343   33
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 076   516  1 105   529  1 175   569
J Informacije i komunikacije   59   14   58   13   62   15
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   26   8   25   7   26   7
L Poslovanje nekretninama   33   17   33   17   33   17
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   603   297   619   307   624   316
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   208   87   209   90   215   95
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   210   14   199   14   195   14
P Obrazovanje   15   10   16   11   18   12
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   241   200   243   202   245   203
R Umjetnost, zabava i rekreacija   78   31   81   32   84   32
S Ostale uslužne djelatnosti   625   416   633   420   637   423
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   9   6   8   5   7   4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3   1   3   1   3   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

(nastavak)

     Vukovarsko-srijemska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 664  2 955  6 714  2 957  6 797  2 990
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   902   323   915   322   912   326
B Rudarstvo i vađenje   39   15   39   15   38   15
C Prerađivačka industrija  1 061   520  1 072   522  1 094   527
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   8 -   9   1   9   1
F Građevinarstvo   831   75   837   76   860   77
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   812   361   808   367   820   372
H Prijevoz i skladištenje   402   51   405   57   416   57
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   802   431   811   421   814   426
J Informacije i komunikacije   116   26   118   25   120   25
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   16   7   15   7   15   6
L Poslovanje nekretninama   5   1   5   1   5   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   509   270   513   269   516   272
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   146   103   147   102   150   102
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   16   4   17   3   10   3
P Obrazovanje   32   17   32   17   31   17
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   349   296   345   294   343   293
R Umjetnost, zabava i rekreacija   51   12   52   12   56   12
S Ostale uslužne djelatnosti   534   416   543   421   555   431
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   30   26   28   24   30   26
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3   1   3   1   3   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

(nastavak)

     Splitsko-dalmatinska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  25 229  9 994  25 521  10 050  26 070  10 326
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   687   188   692   190   716   210
B Rudarstvo i vađenje   11 -   11 -   11 -
C Prerađivačka industrija  2 359   935  2 369   937  2 380   942
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   15   7   15   8   15   8
F Građevinarstvo  3 130   266  3 182   276  3 215   288
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 189  1 010  2 171   996  2 236  1 047
H Prijevoz i skladištenje  2 172   286  2 184   289  2 205   297
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  3 756  1 787  3 800  1 814  3 988  1 897
J Informacije i komunikacije   340   91   347   91   356   92
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   73   41   75   41   76   41
L Poslovanje nekretninama   101   50   101   50   102   51
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 635  1 384  2 685  1 388  2 786  1 430
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   808   462   810   465   844   495
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  2 513   64  2 620   70  2 650   71
P Obrazovanje   145   69   149   73   151   74
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  1 350  1 085  1 341  1 078  1 335  1 070
R Umjetnost, zabava i rekreacija   350   127   350   128   346   123
S Ostale uslužne djelatnosti  2 218  1 812  2 242  1 830  2 277  1 862
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   373   328   373   324   377   326
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   2   4   2   4   2

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

(nastavak)

     Istarska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  16 718  6 617  16 795  6 624  17 303  6 893
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   957   263   959   265   981   277
B Rudarstvo i vađenje   11   3   10   3   10   3
C Prerađivačka industrija  1 513   472  1 530   479  1 547   489
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2 -   2 -   2 -
F Građevinarstvo  2 868   184  2 885   185  2 876   185
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 836   829  1 845   826  1 906   874
H Prijevoz i skladištenje   975   142   981   143   989   144
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  2 524  1 297  2 546  1 305  2 857  1 438
J Informacije i komunikacije   187   41   182   38   191   45
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   107   63   107   63   115   68
L Poslovanje nekretninama   136   74   138   73   136   73
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 262  1 090  2 263  1 078  2 273  1 080
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   813   410   818   406   876   449
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   189   30   175   30   172   27
P Obrazovanje   94   67   96   69   94   68
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   723   569   735   578   736   582
R Umjetnost, zabava i rekreacija   201   65   205   68   217   71
S Ostale uslužne djelatnosti  1 264   985  1 259   980  1 266   984
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   25   19   24   19   25   21
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   31   14   35   16   34   15

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

(nastavak)

     Dubrovačko-neretvanska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  7 355  2 657  7 364  2 660  7 639  2 750
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   328   97   334   96   349   108
B Rudarstvo i vađenje   6   1   6   1   7   2
C Prerađivačka industrija   513   191   518   196   537   203
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   6   1   6   1   6   1
F Građevinarstvo   732   86   743   88   736   84
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   511   250   502   245   516   257
H Prijevoz i skladištenje   813   100   808   104   850   109
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 030   495  1 056   502  1 183   540
J Informacije i komunikacije   80   17   81   18   86   19
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   112   58   114   58   119   60
L Poslovanje nekretninama   10   5   10   5   10   5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 197   534  1 207   534  1 203   534
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   308   171   301   173   326   181
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   804   27   788   26   804   25
P Obrazovanje   33   20   34   20   38   23
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   214   156   213   155   213   155
R Umjetnost, zabava i rekreacija   107   42   105   43   108   45
S Ostale uslužne djelatnosti   499   368   494   366   498   368
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   39   32   31   23   37   25
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   13   6   13   6   13   6

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

(nastavak)

     Međimurska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 581  1 645  3 606  1 677  3 624  1 679
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   502   290   503   293   496   289
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   674   230   668   231   668   229
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   4   2   4   2   4   2
F Građevinarstvo   391   31   395   32   399   29
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   232   96   236   98   231   97
H Prijevoz i skladištenje   305   30   304   34   302   34
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   250   161   259   167   261   168
J Informacije i komunikacije   99   18   101   19   103   20
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   31   13   31   13   29   13
L Poslovanje nekretninama   9   2   9   2   9   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   319   174   324   180   332   178
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   132   89   132   90   140   94
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   20   12   20   12   19   11
P Obrazovanje   28   16   28   17   28   17
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   282   251   283   252   287   256
R Umjetnost, zabava i rekreacija   23   7   24   8   24   8
S Ostale uslužne djelatnosti   274   221   278   225   285   230
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   4   2   5   2   5   2
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   1 -   1 -   1 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2024.

(nastavak)

     Grad Zagreb
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  31 761  15 459  31 891  15 512  32 084  15 589
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   180   85   176   81   183   86
B Rudarstvo i vađenje   8   1   7   1   7   1
C Prerađivačka industrija  3 307  1 497  3 319  1 504  3 341  1 528
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   15   7   15   7   16   7
F Građevinarstvo  2 132   145  2 150   146  2 158   145
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 712  1 153  2 722  1 160  2 721  1 157
H Prijevoz i skladištenje  1 861   120  1 877   122  1 917   121
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  2 261  1 026  2 258  1 021  2 259  1 021
J Informacije i komunikacije  1 469   354  1 465   353  1 468   353
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   139   70   139   69   141   71
L Poslovanje nekretninama   148   66   146   66   151   69
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  6 955  3 719  7 003  3 752  7 071  3 774
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  1 181   668  1 202   676  1 226   693
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   255   75   264   80   269   86
P Obrazovanje   839   504   850   507   874   522
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  2 440  1 967  2 429  1 957  2 419  1 947
R Umjetnost, zabava i rekreacija  1 695   679  1 688   674  1 686   671
S Ostale uslužne djelatnosti  3 842  3 119  3 843  3 130  3 847  3 132
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   190   145   192   142   185   141
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   132   59   146   64   145   64

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija preuzimaju se iz evidencija aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje svaki mjesec u godini sa stanjem na posljednji dan u mjesecu.

Tim podacima obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Vlasnik obrta ili djelatnosti slobodne profesije jest osoba koja je vlastitim sredstvima osnovala obrtničku radnju ili slobodnu profesiju u kojoj u svoje ime i za svoj račun sama ili uz pomoć zaposlenika obavlja djelatnost.

Zaposlenik u obrtu ili u slobodnoj profesiji jest osoba koja ima ugovor o radu s poslodavcem na neodređeno ili određeno vrijeme.

Teritorijalni ustroj

Podaci su iskazani prema područjima NKD-a 2007. i teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi
 
-

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti