Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 19. lipnja 2024.
RAD-2024-2-1/5

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U SVIBNJU 2024.

U svibnju 2024. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 688 586, a od toga 784 879 čine žene. U odnosu na travanj 2024. broj ukupno zaposlenih porastao je za 2,0%, a broj zaposlenih žena za 2,2%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u svibnju 2024. porastao je za 1,8%, a broj zaposlenih žena za 1,3%. Za razdoblje od siječnja do svibnja 2024. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,4%, a broj zaposlenih žena za 1,0%.

U svibnju 2024. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 451 505, a od toga 686 509 čine žene. U odnosu na travanj 2024. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,7%, a broj zaposlenih žena za 1,8%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u svibnju 2024. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 0,9%. Za razdoblje od siječnja do svibnja 2024. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,0%, a broj zaposlenih žena za 0,6%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u svibnju 2024. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 4,8%, a broj zaposlenih žena za 5,1%. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,4%, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica za 0,7%.

Broj nezaposlenih u svibnju 2024. u odnosu na travanj 2024. pao je za 10,6%, a broj nezaposlenih žena za 12,1%. Stopa registrirane nezaposlenosti u svibnju 2024. iznosila je 5,0%, a za žene 5,9%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

     IV. 2024. V. 2024. Indeksi
V. 2024.
IV. 2024.
V. 2024.
V. 2023.
I. – V. 2024.
I. – V. 2023.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 753 752 824 194 1 776 913 833 964 101,3 101,2 101,1 100,6 101,1 100,8
Ukupno zaposleni 1 654 932 768 354 1 688 586 784 879 102,0 102,2 101,8 101,3 101,4 101,0
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 427 755 674 413 1 451 505 686 509 101,7 101,8 101,3 100,9 101,0 100,6
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2) 209 044 88 249 219 016 92 715 104,8 105,1 105,4 104,6 105,0 104,6
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2) 18 133 5 692 18 065 5 655 99,6 99,3 98,3 97,7 98,5 98,0
Nezaposleni3) 98 820 55 840 88 327 49 085 89,4 87,9 90,4 90,5 95,9 98,3
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 5,6 6,8 5,0 5,9                   

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za travanj i svibanj 2024. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U SVIBNJU 2024.

    Broj zaposlenih u svibnju 2024.2) Indeksi
V. 2024.
IV. 2024.
V. 2024.
V. 2023.
I. – V. 2024.
I. – V. 2023.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 451 505 686 509 101,7 101,8 101,3 100,9 101,0 100,6
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 25 540 7 216 100,8 100,2 98,9 96,6 99,5 97,6
B Rudarstvo i vađenje 3 769 485 100,1 100,8 100,4 98,0 98,8 98,1
C Prerađivačka industrija 233 005 80 186 100,2 100,3 99,0 97,8 99,2 97,9
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 14 414 3 283 99,8 100,0 98,5 100,2 99,1 101,2
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 26 835 5 896 100,4 100,3 102,3 102,3 102,0 102,7
F Građevinarstvo 122 658 12 883 101,7 101,8 105,6 108,2 105,1 108,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 222 399 122 880 101,0 100,8 102,1 101,8 101,9 101,7
H Prijevoz i skladištenje 80 105 18 540 101,5 101,2 102,3 102,3 102,1 102,4
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 91 925 47 847 112,1 112,0 103,6 102,8 104,1 103,4
J Informacije i komunikacije 59 161 21 251 100,0 100,0 101,3 101,6 101,8 101,9
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 35 981 24 734 104,4 104,2 99,1 98,8 97,4 97,3
L Poslovanje nekretninama 10 015 4 822 100,7 101,3 101,7 102,9 104,1 106,0
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 71 688 35 794 100,8 101,2 99,5 100,6 98,9 100,1
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 59 000 26 586 103,2 102,8 103,8 102,1 103,1 102,3
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 110 124 57 180 101,0 101,9 97,9 97,7 97,6 97,2
P Obrazovanje 127 693 103 017 100,3 100,3 101,4 102,1 101,0 101,7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 107 814 83 966 100,7 100,7 102,5 102,1 101,8 101,4
R Umjetnost, zabava i rekreacija 28 561 15 978 101,6 101,6 102,1 101,7 101,9 101,5
S Ostale uslužne djelatnosti 20 818 13 965 105,2 106,7 97,2 96,0 93,3 90,8

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD SVIBNJA 2023. DO SVIBNJA 2024.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U SVIBNJU 2024.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti