Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 21. svibnja 2024.
RAD-2024-2-1/4

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U TRAVNJU 2024.

U travnju 2024. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 654 932, a od toga 768 354 čine žene. U odnosu na ožujak 2024. broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,5%, a broj zaposlenih žena za 0,6%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u travnju 2024. porastao je za 1,2%, a broj zaposlenih žena za 0,8%. Za razdoblje od siječnja do travnja 2024. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,4%, a broj zaposlenih žena za 0,9%.

U travnju 2024. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 427 755, a od toga 674 413 čine žene. U odnosu na ožujak 2024. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,2%, a broj zaposlenih žena za 0,3%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u travnju 2024. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 0,7%, a broj zaposlenih žena za 0,3%. Za razdoblje od siječnja do travnja 2024. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 0,5%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u travnju 2024. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 3,2%, a broj zaposlenih žena za 3,3%. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,5%, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica za 0,6%.

Broj nezaposlenih u travnju 2024. u odnosu na ožujak 2024. pao je za 9,4%, a broj nezaposlenih žena za 10,7%. Stopa registrirane nezaposlenosti u travnju 2024. iznosila je 5,6%, a za žene 6,8%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

     III. 2024. IV. 2024. Indeksi
IV. 2024.
III. 2024.
IV. 2024.
IV. 2023.
I. – IV. 2024.
I. – IV. 2023.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 755 368  826 091 1 753 752  824 194 99,9 99,8 100,8 100,4 101,1 100,8
Ukupno zaposleni 1 646 276  763 561 1 654 932  768 354 100,5 100,6 101,2 100,8 101,4 100,9
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 425 450  672 395 1 427 755  674 413 100,2 100,3 100,7 100,3 100,9 100,5
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  202 596  85 442  209 044  88 249 103,2 103,3 105,2 104,6 104,9 104,6
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 230  5 724  18 133  5 692 99,5 99,4 98,3 97,9 98,5 98,1
Nezaposleni3)  109 092  62 530  98 820  55 840 90,6 89,3 93,8 95,6 97,0 99,9
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 6,2 7,6 5,6 6,8                        

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za ožujak i travanj 2024. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U TRAVNJU 2024.

     Broj zaposlenih u travnju 2024.2) Indeksi
IV. 2024.
III. 2024.
IV. 2024.
IV. 2023.
I. – IV. 2024.
I. – IV. 2023.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 427 755  674 413 100,2 100,3 100,7 100,3 100,9 100,5
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 338  7 204 99,4 98,9 98,7 97,1 99,6 97,8
B Rudarstvo i vađenje  3 764   481 101,0 101,7 100,8 97,8 98,4 98,1
C Prerađivačka industrija  232 556  79 937 99,8 99,7 98,9 97,7 99,3 98,0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 445  3 283 100,2 100,5 98,9 100,6 99,3 101,5
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 733  5 879 100,7 100,8 102,4 102,7 101,9 102,8
F Građevinarstvo  120 605  12 653 99,8 99,9 104,5 107,7 104,9 107,9
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  220 283  121 900 99,9 100,0 102,2 102,4 101,8 101,7
H Prijevoz i skladištenje  78 885  18 322 99,4 99,9 101,5 102,1 102,1 102,4
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  81 976  42 722 104,9 105,1 104,1 103,5 104,2 103,6
J Informacije i komunikacije  59 153  21 260 99,6 100,0 101,6 101,7 101,9 102,0
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  34 468  23 730 96,0 96,2 94,6 94,6 97,0 96,9
L Poslovanje nekretninama  9 948  4 761 98,5 97,5 104,1 105,3 104,7 106,8
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  71 122  35 377 99,9 99,7 98,7 99,8 98,7 100,0
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  57 155  25 869 100,8 101,5 102,7 102,2 103,0 102,4
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  108 981  56 123 100,5 100,8 96,8 95,6 97,5 97,1
P Obrazovanje  127 343  102 704 100,1 100,1 101,0 101,6 100,9 101,6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  107 110  83 389 100,2 100,3 101,8 101,4 101,6 101,2
R Umjetnost, zabava i rekreacija  28 103  15 733 99,9 99,6 101,8 101,0 101,9 101,4
S Ostale uslužne djelatnosti  19 787  13 086 101,7 102,4 92,8 90,1 92,3 89,4

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD TRAVNJA 2023. DO TRAVNJA 2024.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U TRAVNJU 2024.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti