Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 19. travnja 2024.
RAD-2024-2-1/3

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U OŽUJKU 2024.

U ožujku 2024. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 646 276, a od toga 763 561 čine žene. U odnosu na veljaču 2024. broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,7%, a broj zaposlenih žena za 0,6%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u ožujku 2024. porastao je za 1,7%, a broj zaposlenih žena za 1,0%. Za razdoblje od siječnja do ožujka 2024. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,4%, a broj zaposlenih žena za 1,0%.

U ožujku 2024. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 425 450, a od toga 672 395 čine žene. U odnosu na veljaču 2024. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,7%, a broj zaposlenih žena za 0,5%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u ožujku 2024. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,2%, a broj zaposlenih žena za 0,6%. U razdoblju od siječnja do ožujka 2024. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,0%, a broj zaposlenih žena za 0,6%.

Broj ukupno zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama porastao je u ožujku 2024. u odnosu na prethodni mjesec za 1,4%, jednako koliko je porastao i broj zaposlenih žena. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,2%, kao i broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica.

Broj nezaposlenih u ožujku 2024. u odnosu na veljaču 2024. pao je za 6,3%, a broj nezaposlenih žena također za 6,3%. Stopa registrirane nezaposlenosti u ožujku 2024. iznosila je 6,2%, a za žene 7,6%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

     II. 2024. III. 2024. Indeksi
III. 2024.
II. 2024.
III. 2024.
III. 2023.
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 750 649  825 727 1 755 368  826 091 100,3 100,0 101,4 101,0 101,2 101,0
Ukupno zaposleni 1 634 215  758 980 1 646 276  763 561 100,7 100,6 101,7 101,0 101,4 101,0
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 416 227  668 966 1 425 450  672 395 100,7 100,5 101,2 100,6 101,0 100,6
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  199 715  84 280  202 596  85 442 101,4 101,4 105,2 104,8 104,8 104,6
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 273  5 734  18 230  5 724 99,8 99,8 98,6 98,2 98,6 98,2
Nezaposleni3)  116 434  66 747  109 092  62 530 93,7 93,7 97,4 100,9 98,0 101,2
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 6,7 8,1 6,2 7,6                        

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za veljaču i ožujak 2024. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U OŽUJKU 2024.

     Broj zaposlenih u ožujku 2024.2) Indeksi
III. 2024.
II. 2024.
III. 2024.
III. 2023.
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 425 450  672 395 100,7 100,5 101,2 100,6 101,0 100,6
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 503  7 284 99,7 99,7 100,1 98,8 99,9 98,1
B Rudarstvo i vađenje  3 727   473 99,9 99,4 98,2 97,3 97,6 98,2
C Prerađivačka industrija  232 926  80 197 100,8 101,0 99,7 98,8 99,4 98,1
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 413  3 268 100,0 99,9 99,3 101,4 99,4 101,7
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 544  5 833 99,9 99,8 102,1 102,8 101,8 102,8
F Građevinarstvo  120 903  12 665 101,5 101,2 106,0 109,1 105,1 108,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  220 468  121 842 101,0 100,7 102,4 102,1 101,7 101,5
H Prijevoz i skladištenje  79 344  18 349 101,4 100,5 103,3 102,8 102,3 102,4
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  78 176  40 658 99,0 98,7 104,7 104,1 104,3 103,6
J Informacije i komunikacije  59 415  21 256 101,0 100,9 102,4 102,2 102,0 102,1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  35 891  24 666 100,0 100,0 98,3 98,1 97,9 97,7
L Poslovanje nekretninama  10 102  4 883 100,8 100,6 105,6 108,4 104,9 107,3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  71 219  35 479 100,7 100,8 98,6 100,0 98,8 100,0
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  56 674  25 488 99,9 100,0 103,1 102,9 103,0 102,5
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  108 458  55 670 100,0 100,3 96,1 94,4 97,8 97,5
P Obrazovanje  127 253  102 643 100,6 100,6 101,2 101,8 100,9 101,5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  106 847  83 160 100,7 100,7 101,6 101,2 101,5 101,2
R Umjetnost, zabava i rekreacija  28 126  15 800 100,7 100,6 102,4 102,0 101,9 101,5
S Ostale uslužne djelatnosti  19 461  12 781 101,7 102,0 91,1 87,7 92,1 89,2

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD OŽUJKA 2023. DO OŽUJKA 2024.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U OŽUJKU 2024.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti