Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 20. ožujka 2024.
RAD-2024-2-1/2

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U VELJAČI 2024.

U veljači 2024. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 634 215, a od toga 758 980 čine žene. U odnosu na siječanj 2024. broj ukupno zaposlenih pao je za 0,1%, a broj zaposlenih žena za 0,2%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u veljači 2024. porastao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 0,9%. Za razdoblje od siječnja do veljače 2024. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 0,9%.

U veljači 2024. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 416 227, a od toga 668 966 čine žene. U odnosu na siječanj 2024. broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,2%, jednako kao i broj zaposlenih žena. Broj zaposlenih u pravnim osobama u veljači 2024. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 0,8%, a broj zaposlenih žena za 0,4%. Za razdoblje od siječnja do veljače 2024. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 0,5%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u veljači 2024. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 0,7%, a broj zaposlenih žena za 0,5%. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,3%, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica za 0,1%.

Broj nezaposlenih u veljači 2024. u odnosu na siječanj 2024. pao je za 2,7%, a broj nezaposlenih žena za 2,6%. Stopa registrirane nezaposlenosti u veljači 2024. iznosila je 6,7%, a za žene 8,1%.

Podaci su revidirani na temelju mjesečnih datoteka s konačnim podacima za prethodnu godinu. Stoga su podaci od siječnja do prosinca 2023. konačni.

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

     I. 2024. II. 2024. Indeksi
II. 2024.
I. 2024.
II. 2024.
II. 2023.
I. – II. 2024.
I. – II. 2023.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 756 045  828 753 1 750 649  825 727 99,7 99,6 101,1 101,0 101,1 101,0
Ukupno zaposleni 1 636 325  760 231 1 634 215  758 980 99,9 99,8 101,3 100,9 101,3 100,9
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 419 668  670 635 1 416 227  668 966 99,8 99,8 100,8 100,4 100,9 100,5
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  198 338  83 859  199 715  84 280 100,7 100,5 104,8 104,5 104,7 104,4
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 319  5 737  18 273  5 734 99,7 99,9 98,5 97,9 98,6 98,2
Nezaposleni3)  119 720  68 522  116 434  66 747 97,3 97,4 98,7 102,7 98,3 101,4
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 6,8 8,3 6,7 8,1                        

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za siječanj i veljaču 2024. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U VELJAČI 2024.

     Broj zaposlenih u veljači 2024.2) Indeksi
II. 2024.
I. 2024.
II. 2024.
II. 2023.
I. – II. 2024.
I. – II. 2023.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 416 227  668 966 99,8 99,8 100,8 100,4 100,9 100,5
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 569  7 303 98,5 98,4 100,2 98,3 99,8 97,7
B Rudarstvo i vađenje  3 731   476 101,4 97,9 98,2 97,5 97,4 98,7
C Prerađivačka industrija  231 046  79 415 99,6 99,1 99,1 97,6 99,2 97,7
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 417  3 272 99,2 98,8 99,2 101,4 99,5 101,9
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 561  5 842 100,1 99,8 101,9 102,8 101,7 102,8
F Građevinarstvo  119 060  12 510 100,7 100,2 104,9 107,9 104,6 107,5
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  218 382  121 049 100,0 100,2 101,5 101,4 101,3 101,2
H Prijevoz i skladištenje  78 217  18 253 99,6 99,3 101,4 102,1 101,7 102,3
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  78 931  41 173 96,4 96,2 104,4 103,8 104,1 103,4
J Informacije i komunikacije  58 854  21 076 99,9 99,9 101,7 101,9 101,9 102,1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  35 875  24 658 99,7 99,5 97,8 97,6 97,6 97,5
L Poslovanje nekretninama  10 026  4 854 99,5 99,6 104,4 106,4 104,6 106,8
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  70 694  35 210 99,6 99,9 98,6 100,0 98,8 100,0
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  56 748  25 498 101,1 100,6 103,6 102,9 103,0 102,3
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  108 437  55 523 99,4 100,0 97,5 97,0 98,6 99,2
P Obrazovanje  126 480  102 034 100,5 100,6 100,8 101,6 100,7 101,4
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  106 125  82 574 100,3 100,3 101,5 101,2 101,4 101,2
R Umjetnost, zabava i rekreacija  27 938  15 713 100,4 100,6 102,2 101,9 101,7 101,3
S Ostale uslužne djelatnosti  19 136  12 533 98,8 98,9 91,7 89,0 92,6 90,0

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD VELJAČE 2023. DO VELJAČE 2024.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U VELJAČI2024.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti