Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 20. veljače 2024.
RAD-2024-2-1/1

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U SIJEČNJU 2024.

U siječnju 2024. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 636 325, a od toga 760 231 čine žene. U odnosu na prosinac 2023. broj ukupno zaposlenih pao je za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 1,9%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u siječnju 2024. viši je za 3,1%, a broj zaposlenih žena za 2,6%.

U siječnju 2024. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 419 668, a od toga 670 635 čine žene. U odnosu na prosinac 2023. broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 2,0%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u siječnju 2024. u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 3,0%, a broj zaposlenih žena za 2,4%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u siječnju 2024. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 0,8%, a broj zaposlenih žena za 1,2%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,3%, jednako kao i broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica.

Broj nezaposlenih u siječnju 2024. u odnosu na prosinac 2023. porastao je za 4,1%, a broj nezaposlenih žena za 3,2%. Stopa registrirane nezaposlenosti u siječnju 2024. iznosila je 6,8%, a za žene 8,3%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

     XII. 2023. I. 2024. Indeksi
I. 2024.
XII. 2023.
I. 2024.
I. 2023.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 768 760  841 413 1 756 045  828 753 99,3 98,5 102,8 102,4
Ukupno zaposleni 1 653 778  775 018 1 636 325  760 231 98,9 98,1 103,1 102,6
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 435 416  684 428 1 419 668  670 635 98,9 98,0 103,0 102,4
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  199 992  84 835  198 338  83 859 99,2 98,8 104,5 104,3
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 370  5 755  18 319  5 737 99,7 99,7 98,8 98,5
Nezaposleni3)  114 982  66 395  119 720  68 522 104,1 103,2 97,8 100,1
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 6,5 7,9 6,8 8,3                

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za prosinac 2023. i siječanj 2024. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U SIJEČNJU 2024.

     Broj zaposlenih u siječnju 2024.2) Indeksi
I. 2024.
XII. 2023.
I. 2024.
I. 2023.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 419 668  670 635 98,9 98,0 103,0 102,4
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 970  7 418 100,2 101,2 101,1 99,3
B Rudarstvo i vađenje  3 681   486 99,4 100,6 97,3 101,9
C Prerađivačka industrija  231 998  80 145 99,3 98,3 101,3 99,3
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 536  3 311 100,3 100,1 100,5 103,0
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 545  5 854 100,2 100,5 102,1 103,5
F Građevinarstvo  118 176  12 488 100,0 100,3 109,2 112,3
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  218 281  120 844 99,9 99,3 103,3 102,8
H Prijevoz i skladištenje  78 568  18 387 99,9 98,3 104,0 103,7
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  81 897  42 819 89,2 87,9 109,8 109,3
J Informacije i komunikacije  58 896  21 107 99,5 98,8 104,1 104,3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  35 981  24 773 100,4 100,1 97,7 97,6
L Poslovanje nekretninama  10 079  4 873 96,9 94,4 108,9 111,2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  70 989  35 238 100,9 100,2 102,1 103,4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  56 135  25 341 95,6 95,3 104,9 104,0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  109 073  55 530 99,1 97,6 100,1 101,7
P Obrazovanje  125 876  101 434 100,1 98,9 101,2 101,8
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  105 798  82 304 99,9 98,9 102,2 102,1
R Umjetnost, zabava i rekreacija  27 814  15 615 99,6 98,6 103,1 102,0
S Ostale uslužne djelatnosti  19 375  12 668 97,9 98,4 97,7 95,5

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD SIJEČNJA 2023. DO SIJEČNJA 2024.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U SIJEČNJU 2024.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti