Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 02. siječnja 2024.
POLJ-2023-2-8

ISSN 1334-0557

STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA – privremeni podaci
stanje 1. lipnja 2023.

 

Prikazani su privremeni podaci vezani za strukturu poljoprivrednih gospodarstava u 2023., i to za važnije poljoprivredne površine po kategorijama te broj stoke i peradi. Podaci su uspoređeni s podacima posljednjih istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava iz 2016. i 2020.

Korištena poljoprivredna površina u 2023. minimalno je povećana, i to za 0,9% u odnosu na 2020.

Prema privremenim podacima, poljoprivredna gospodarstva u Republici Hrvatskoj u 2023. koriste se s ukupno 898 000 ha oranica i vrtova. Najveći udio u površini oranica i vrtova imale su žitarice (65,0% ili 584 000 ha), industrijski usjevi (18,5% ili 166 000 ha) i krmno bilje (10,6% ili 95 000 ha). U usporedbi s 2020., površine zasijane žitaricama veće su za 9,2%, a pod suhim mahunarkama za 100,0%, dok su površine pod korjenastim i gomoljastim usjevima manje za 23,8%. Površine pod trajnim nasadima veće su za 3,9% u odnosu na 2020. 

Što se tiče privremenih podataka o stočarstvu, svinjogojstvu, kozarstvu, ovčarstvu i peradarstvu, smanjio se ukupan broj grla: broj svinja manji je za 18,8%, broj koza za 13,6%, broj ovaca za 9,5% i broj peradi za 6,2%, dok je broj goveda veći za 1,0%.

1. POVRŠINA KORIŠTENOGA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA PO KATEGORIJAMA, stanje 1. lipnja

   Korištena poljoprivredna površina, tis. ha Indeks
2023.
2020.
2016. 2020. 2023.
Korištena poljoprivredna površina 1 563 1 505 1 519 100,9
Oranice i vrtovi 882 888 898 101,1
   Žitarice 533 535 584 109,2
   Suhe mahunarke 3 2 4 200,0
   Korjenasti i gomoljasti usjevi 26 21 16 76,2
   Industrijski usjevi 174 183 166 90,7
   Svježe povrće, dinje i jagode 11 9 9 100,0
   Krmno bilje 116 109 95 87,2
   Cvijeće i ukrasno bilje 0,3 0,2 0,1 50,0
   Sjemenski usjevi i sadni materijal 0,4 0,3 0,3 100,0
   Ugari 18 28 24 85,7
Povrtnjaci 2 2 2 100,0
Trajni nasadi  74 76 79 103,9
Trajni travnjaci 608 540 540 100,0

G-1. POVRŠINA KORIŠTENOGA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA PO KATEGORIJAMA, stanje 1. lipnja

2. BROJ STOKE, stanje 1. lipnja

   Broj stoke, tis. grla Indeks
2023.
2020.
2016. 2020. 2023.
Goveda 418 420 424 101,0
Svinje 945 1 157 939 81,2
Ovce 778 780 706 90,5
Koze 99 88 76 86,4
Perad 10 389 12 049 11 301 93,8

G-2. BROJ STOKE, stanje 1. lipnja

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Prikazani su privremeni podaci Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava, koje je provedeno za poslovne subjekte i obiteljska poljoprivredna gospodarstva od 1. do 30. lipnja 2023.

Podaci za poslovne subjekte i njihove dijelove prikupljeni su izvještajnom metodom na obrascu i s pomoću internetske aplikacije. Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su uz pomoć anketara metodom osobnog intervjua.

Istraživanjem o strukturi poljoprivrednih gospodarstava prikupljeni su podaci o radnoj snazi, načinu korištenja zemljišta (oranice i vrtovi, trajni nasadi, povrtnjaci, livade i pašnjaci), broju stoke, navodnjavanju, praksama gospodarenja tlom, strojevima i opremi.

Podaci o površinama i broju stoke odnose se na stanje na dan 1. lipnja.

 

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje.

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

Poljoprivredna gospodarstva izabrana su iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava Državnog zavoda za statistiku. U osnovni skup obuhvaćena su gospodarstva koja raspolažu s više od 0,40 ha poljoprivrednog zemljišta i više od 0,5 stočnih jedinica.

U 2023. izabrano je 30 000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i 4 400 poslovnih subjekata i njihovih dijelova koji obuhvaćaju 98% korištene poljoprivredne površine i 98% stočnih jedinica.

 

Definicije

Poljoprivredno gospodarstvo jest proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi poljoprivredom, a djeluje kao trgovačko društvo, obrt ili zadruga ako je registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te kao seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Ovim istraživanjem obuhvaćena su sva poljoprivredna gospodarstva koja imaju više od 0,4 ha korištene poljoprivredne površine i više od 0,5 stočnih jedinica.

Korištena poljoprivredna površina jest ukupna poljoprivredna površina koja je bila korištena u dotičnoj godini. Poljoprivredno zemljište obuhvaća oranice i vrtove, povrtnjake, livade, pašnjake, rasadnike, voćnjake, vinograde te površine pod košaračkom vrbom.

Oranice i vrtovi jesu zemljišta koja se redovito obrađuju i kultiviraju i nalaze se pod sustavom plodoreda. Na oranicama i vrtovima uzgajaju se žitarice, mahunarke za suho zrno, korjenasti i gomoljasti usjevi, industrijski usjevi, krmno bilje, povrće, cvijeće i ukrasno bilje te sjemenski i sadni materijal.

Povrtnjaci su površine određene za uzgoj usjeva (pretežno povrća) namijenjenih za potrošnju osobama koje žive u kućanstvu i uglavnom nisu namijenjeni za prodaju. Samo povremeni višak proizvoda koji dolazi s tih površina prodaje se izvan kućanstva.

Trajni travnjaci jesu površine korištene za ispašu te za pripremu sjena i sjenaže (livade i pašnjaci). Isključeni su:

- travnjaci koji se više ne koriste (nekvalitetni, nepristupačni)

- travnjaci zarasli šumskim drvećem, uključeni u šume

- djelomično zarasli travnjaci, uključeni u šumsko zemljište

- površine zasijane djetelinom i lucernom, uključene u usjeve na oranicama i vrtovima

- površine zasijane višegodišnjim travama i mješavinama trava te višegodišnjim travno-djetelinskim smjesama, uključene u usjeve na oranicama i vrtovima.

Trajni nasadi uključuju voćnjake, vinograde, maslinike, rasadnike i košaračku vrbu.

Perad uključuje brojlere, kokoši, pure, guske, patke te ostalu perad.

Stočna jedinica jest referentna jedinica koja olakšava agregiranje stoke različitih vrsta i starosti primjenom specifičnih koeficijenata postavljenih na temelju hranidbenih zahtjeva za pojedinu vrstu stoke.

 

Kratice  
   
ha hektar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti