Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 03. ožujka 2023.
OBR-2023-5-1

ISSN 1334-0557

STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE U PODUZEĆIMA U 2020.

 

Prikazani podaci rezultat su Istraživanja o trajnome strukovnom osposobljavanju u poduzećima u 2020.

Istraživanje je pokazalo da udio poduzeća s nekim oblikom strukovnog osposobljavanja iznosi 48,2%. Veličina poduzeća pokazala se kao bitan čimbenik u pružanju osposobljavanja pa tako podaci pokazuju da 84,6% velikih poduzeća provodi neki oblik edukacije sa zaposlenicima, dok to čini samo 43,2% malih poduzeća. Što se tiče područja djelatnosti, najviše strukovnog osposobljavanja provodi se u područjima NKD-a 2007. J i K, koja obuhvaćaju informacijske i komunikacijske djelatnosti te djelatnosti financija i osiguranja (74,7%)

Od poduzeća koja su imala neki oblik izobrazbe, 64,6% poduzeća provodilo je tečajeve trajnoga strukovnog osposobljavanja. Manji udio poduzeća (35,4%) imao je isključivo neke druge oblike osposobljavanja, bez tečajeva.

Grafikon 1. prikazuje različite tipove drugih oblika osposobljavanja i njihovu zastupljenost s obzirom na područje djelatnosti i veličinu poduzeća. Iz njega se vidi da je veličina poduzeća bitan čimbenik u izboru oblika izobrazbe. Mala poduzeća, u usporedbi s velikim poduzećima, vidljivo više sudjeluju u drugim oblicima izobrazbe, ponajprije u pohađanju radionica, konferencija i sajmova te u vođenom usmjeravanju na radnome mjestu.

Od ukupnog broja zaposlenih u poduzećima, u tečajevima trajnog osposobljavanja sudjelovalo je 24,2% zaposlenika. Od toga je udio muškaraca 55,0%, a udio žena 45,0%. Najveća razlika među spolovima u pohađanju tečajeva jest u malim poduzećima, dok je u velikim poduzećima zastupljenost muškaraca i žena gotovo jednaka.

Najmanji broj sati po sudioniku tečaja utrošen je u područjima trgovine, prijevoza i smještaja (15), a najveći broj sati po sudioniku tečaja utrošen je u područjima koja obuhvaćaju informacijske i komunikacijske djelatnosti te djelatnosti financija i osiguranja (34).

Najveći trošak po satu tečaja prisutan je u malim poduzećima (234,4 kuna po satu).

1. UKUPAN BROJ PODUZEĆA TE PODUZEĆA KOJA PROVODE TRAJNO STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I VELIČINI PODUZEĆA U 2020.

   Ukupan broj poduzeća  Poduzeća s TSO-om Poduzeća bez TSO-a Udio poduzeća s TSO-om, %
Ukupno 13 450 6 480 6 970 48,2
Područja NKD-a 2007.                  
B, C, D, E  3 945 1 904 2 041 48,3
F 2 194 815 1 379 37,1
G, H, I 4 504 1 987 2 517 44,1
J, K 695 519 176 74,7
L, M, N, R, S 2 112 1 255 857 59,4
Veličina poduzeća                 
Mala  11 065 4 775 6 290 43,2
Srednja 1 982 1 364 618 68,8
Velika  403 341 62 84,6

2. PODUZEĆA KOJA PROVODE TRAJNO STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE PREMA VRSTI OSPOSOBLJAVANJA, PODRUČJIMA NKD-a 2007. I VELIČINI PODUZEĆA U 2020.

     Poduzeća s TSO-om Poduzeća s tečajevima TSO-a Udio poduzeća s tečajevima TSO-a Poduzeća samo s drugim oblicima osposobljavanja  Udio poduzeća samo s drugim oblicima osposobljavanja 
Ukupno 6 480 4 186 64,6 2 293 35,4
Područja NKD-a 2007.                    
B, C, D, E  1 904 1 262 66,3 642 33,7
F 815 546 67,0 268 32,9
G, H, I 1 987 1 116 56,2 871 43,8
J, K 519 417 80,3 102 19,7
L, M, N, R, S 1 255 845 67,3 410 32,7
Veličina poduzeća                    
Mala  4 775 2 834 59,4 1 941 40,6
Srednja 1 364 1 051 77,1 313 22,9
Velika  341 301 88,3 39 11,4

G-1. DRUGI OBLICI TRAJNOGA STRUKOVNOG OSPOSOBLJAVANJA PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I VELIČINI PODUZEĆA U 2020.

3. UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH U PODUZEĆIMA, BROJ SUDIONIKA U TEČAJEVIMA TRAJNOGA STRUKOVNOG OSPOSOBLJAVANJA PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. TE UDIO MUŠKARACA I ŽENA U 2020.

   Ukupan broj zaposlenih u poduzećima Ukupan broj sudionika tečajeva TSO-a Udio muškraca u tečajevima TSO-a, % Udio žena u tečajevima TSO-a, %
Ukupno 772 441 186 751 55,0 45,0
Područja NKD-a 2007.        
B, C, D, E  260 893 54 415 68,1 31,9
F 75 516 8 168 88,6 11,4
G, H, I 261 799 58 866 49,1 50,9
J, K 72 684 41 539 42,3 57,7
L, M, N, R, S 101 549 23 763 50,2 49,8
Veličina poduzeća        
Mala  227 814 23 808 63,0 37,0
Srednja 203 660 37 254 61,5 38,5
Velika  340 967 125 689 51,6 48,4

4. SUDIONICI TEČAJEVA TRAJNOGA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA, PROSJEČAN BROJ SATI TEČAJA PO OSOBI I IZNOS TROŠKA, PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. PO SATU U 2020.

   Ukupan broj sudionika tečajeva TSO-a Broj sati po sudioniku tečaja Trošak tečaja TSO-a po satu, kune
Područja NKD-a 2007.      
B, C, D, E  54 415 26 134,1
F 8 168 17 495,9
G, H, I 58 866 15 195,6
J, K 41 539 34 255,7
L, M, N, R, S 23 763 30 225,3
Veličina poduzeća      
Mala 23 808 32 234,4
Srednja 37 254 34 173,1
Velika 125 689 20 219,6

G-2. TEČAJEVI TRAJNOGA STRUKOVNOG OSPOSOBLJAVANJA U PODUZEĆIMA PREMA VELIČINI PODUZEĆA U 2020.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci su rezultat obrade Istraživanja o trajnome strukovnom osposobljavanju u poduzećima u 2020., koje je provedeno na uzorku od 4 000 poduzeća – pravnih i fizičkih osoba. Istraživanje je provedeno u Državnom zavodu za statistiku i potpuno je usklađeno s istraživanjem koje se u Europskoj uniji provodi svakih pet godina pod naslovom Continuous Vocational Training Survey.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanje je provedeno na uzorku od 4 000 poduzeća prema Eurostatovim metodološkim smjernicama.

Osnovni skup za statističko istraživanje o strukovnom osposobljavanju u poduzećima u 2020. izdvojen je iz Statističkoga poslovnog registra (SPR-a), koji sadržava podatke o broju zaposlenih iz 2020. iz obrasca JOPPD. U skupu se nalazilo 14 269 poduzeća stratificiranih prema tri kriterija: regijama NKPJS-a, veličini poduzeća i Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti − NKD-u 2007.

Regije NKPJS-a jesu:

Jadranska Hrvatska

Kontinentalna Hrvatska.

 

Veličine poduzeća jesu:

10 – 49 zaposlenih – mala poduzeća

50 – 249 zaposlenih – srednje velika poduzeća

250 + zaposlenih – velika poduzeća.

 

Područja djelatnosti NKD-a 2007. obuhvaćena uzorkom:

Područje B: Rudarstvo i vađenje (NKD 05 – 09)
Područje C: Prerađivačka industrija (NKD 10 – 33)
Područje D: Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (NKD 35)
Područje E: Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti i sanacije okoliša (NKD 36 – 39)
Područje F: Građevinarstvo (NKD 41 – 43)
Područje G: Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla (NKD 45 – 47)
Područje H: Prijevoz i skladištenje (NKD 49 – 53)
Područje I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (NKD 55 – 56)
Područje J: Informacije i komunikacije (NKD 58 – 63)
Područje K: Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD 64 – 66)
Područje L: Poslovanje nekretninama (NKD 68) 
Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (NKD 69 – 75)
Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (NKD 77 – 82)
Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija (NKD 90 – 93)
Područje S: Ostale uslužne djelatnosti (NKD 94 – 96).

Veličina uzorka definirana je alokacijom tako da je izabrano više poduzeća tamo gdje je veća standardna devijacija i veća populacija, a manje ih je izabrano iz stratuma s manjom standardnom devijacijom i s manje poduzeća u njima. Također, uvjet je bio da se iz svakog stratuma mora izabrati minimalno 25 poduzeća, naravno, tamo gdje je to moguće. U konačni uzorak izabrano je 4 000 poduzeća, od kojih su velika poduzeća sva ušla u uzorak – njih 420.

Stopa odgovora poduzeća iznosi 61,1%.

Statistička klasifikacija djelatnosti upotrijebljena u ovom istraživanju jest Nacionalna klasifikacija djelatnosti NKD 2007.

Sljedeća tablica prikazuje procjene, standardne pogreške procjena, intervale pouzdanosti (95%) i koeficijente varijacije za glavne varijable prema veličini i djelatnosti:

PROCJENE I POKAZATELJI MJERA PRECIZNOSTI ZA GLAVNE VARIJABLE PREMA VELIČINI PODUZEĆA I PODRUČJIMA NKD-a 2007.

   Udio poduzeća s tečajevima trajnoga strukovnog osposobljavanja
procjena standardna pogreška interval pouzdanosti koeficijent varijacije
Područja NKD-a 2007.        
B, C, D, E 40,30% 1,70% 36,9%: 43,7% 4,30%
F 39,10% 3,80% 31,7%: 46,4% 9,60%
G, H, I 40,40% 2,30% 36,0%: 44,8% 5,60%
J, K 53,50% 4,60% 44,6%: 62,5% 8,50%
L, M, N, R, S 50,60% 3,30% 44,2%: 57,1% 6,50%
Prema veličini        
Mala 36,90% 1,50% 34,0%: 39,7% 4,00%
Srednje velika 62,40% 1,60% 59,3%: 65,5% 2,50%
Velika 83,90% 2,10% 79,8%: 88,0% 2,50%

Definicije i objašnjenja

Poduzeće je organizacijska cjelina najmanjih pravnih jedinica koja proizvodi dobra ili pruža usluge, a ima autonomiju u odlučivanju.

Trajno strukovno osposobljavanje u poduzećima (TSO) jest način izobrazbe kojemu je primarna svrha stjecanje novih kompetencija ili razvoja i poboljšanja postojećih, a poduzeće ih barem djelomično financira za svoje zaposlenike. Aktivnosti kontinuirane izobrazbe moraju se planirati unaprijed i moraju biti organizirane s točno određenim ciljem. Slučajno učenje i svako učenje koje se provodi neplanski i bez specifičnog cilja ne pripadaju kontinuiranoj izobrazbi. Naučnici, tj. zaposlenici koji imaju ugovor o naukovanju ne ulaze u okvir kontinuirane izobrazbe.

Tečajevi trajnoga strukovnog osposobljavanja jesu oblik TSO-a za koji je karakterističan visok stupanj organizacije (određeno je vrijeme, mjesto i sadržaj), koji obavlja instruktor/predavač ili institucija koja provodi usavršavanje, a sadržaj je prilagođen skupini polaznika. Najčešće je jasno odvojen od aktivnoga radnog mjesta, odnosno učenje se organizira na mjestima posebno određenima za učenje, u učionicama ili u centrima za obuku.             

Drugi oblici trajnoga strukovnog osposobljavanja jesu oblici TSO-a koji su obično povezani s aktivnim radom i radnim mjestom, ali mogu uključivati i pohađanje konferencija, trgovačkih sajmova i slično radi učenja. Za njih je karakterističan određeni stupanj samoorganizacije (vrijeme, mjesto i sadržaj) pojedinačnog polaznika ili skupine polaznika. Sadržaj je često prilagođen pojedinačnim potrebama na radnome mjestu.

Drugim oblicima TSO-a smatraju se:

- planirano provođenje vođenog osposobljavanja na radnome mjestu

- planirano osposobljavanje rotacijom radnih mjesta, razmjenom, sekundiranjem ili studijskim putovanjima

- pohađanje konferencija, radionica, trgovačkih sajmova i predavanja

- planirano sudjelovanje u krugovima učenja ili krugovima izvrsnosti

- planirano osposobljavanje samostalnim učenjem ili e-učenjem.

Trošak trajnoga strukovnog osposobljavanja uključuje:

- naknade i plaćanja za tečajeve

- putne troškove i dnevnice

- troškove rada internih voditelja seminara

- troškove centra za osposobljavanje ili prostorija za obuku unutar poduzeća u kojima se provode tečajevi i troškove za nastavne materijale za tečajeve

- doprinose na temelju aktivnosti trajnoga strukovnog osposobljavanja prema kolektivnim ugovorima.

 

Kratice

Eurostat Statistički ured Europske unije
JOPPD Izvješće o primicima, porezu na dohotak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NKPJS Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku
TSO trajno strukovno osposobljavanje

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević i Ana Šojat

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti