Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 31. ožujka 2023.
CIJ-2023-1-2/3

ISSN 1334-0557

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U OŽUJKU 2023. – prva procjena

 

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u ožujku 2023. u odnosu na ožujak 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 10,6%, dok su u odnosu na veljaču 2023. (na mjesečnoj razini), prema prvoj procjeni, u prosjeku više za 0,8%.

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), procijenjena godišnja stopa promjene za  Hranu, piće i duhan iznosi 15,3%, za Industrijske neprehrambene proizvode bez energije 9,3%, za Usluge 8,2% te za Energiju 7,5%.

Na mjesečnoj razini porast stope procijenjen je za komponente Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 2,2%, Hrana, piće i duhan, za 1,0%, i Usluge, za 0,2%. Istodobno, prema prvoj procjeni pad stope procijenjen je za komponentu Energija, za 0,7%.

Konačni podaci indeksa potrošačkih cijena u ožujku 2023. prema klasifikaciji ECOICOP objavljuju se 17. travnja 2023.

Podaci o prvoj procjeni za harmonizirani indeks potrošačkih cijena u europodručju za ožujak 2023. dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama.

 

G-1. GODIŠNJI INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA OD OŽUJKA 2021. DO OŽUJKA 2023., STOPE PROMJENE1)

1) Konačni podaci, osim podataka za ožujak 2023. koji se odnose na prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ulaskom Republike Hrvatske u europodručje 1. siječnja 2023., a u skladu s Uredbom (EU) 2016/79, Državni zavod za statistiku započeo je izračun i redovitu mjesečnu transmisiju podataka o prvoj procjeni harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena u Eurostat, koji objavljuje prvu procjenu za europodručje. Zbog potreba korisnika na mjesečnoj razini izračunava se i objavljuje prva procjena nacionalnog indeksa potrošačkih cijena, a podatke objavljuje Državni zavod za statistiku u mjesečnom Priopćenju.

Prva procjena indeksa potrošačkih cijena temelji se na podacima o maloprodajnim cijenama od pristiglih izvora podataka do kraja referentnog mjeseca na koji se cijene odnose, što čini oko 80% do 90% pristiglih i obrađenih podataka. Preostali pristigli podaci obrađuju se naknadno i uključuju u izračun indeksa za potrebe konačnog objavljivanja podataka.

Prva procjena nacionalnog indeksa potrošačkih cijena objavljuje se isti dan kada i Eurostatova prva procjena harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena za europodručje. Datumi objavljivanja podataka za 2023. raspoloživi su u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka.

Godišnjim indeksom potrošačkih cijena mjere se promjene cijena u tekućemu mjesecu u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok se mjesečnim indeksom mjere promjene cijena u tekućemu mjesecu u odnosu na prethodni mjesec.

Definicije

Indeks potrošačkih cijena (IPC) koristi se kao opća mjera inflacije u Republici Hrvatskoj, a odražava promjene u razini cijena dobara i usluga koje u tijeku vremena nabavlja, koristi se njima ili ih plaća referentno stanovništvo (privatna kućanstva) radi potrošnje.

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HIPC) čini skupinu europskih indeksa potrošačkih cijena izračunanih prema harmoniziranom pristupu i posebnom setu definicija koji omogućuje usporedivu mjeru inflacije u području eura, EU-a, Europskome ekonomskom području te za zemlje kandidatkinje.

Oba pokazatelja računaju se na temelju iste reprezentativne košarice dobara i usluga. Osnovna razlika jest u obuhvatu stanovništva: harmonizirani indeks potrošačkih cijena obuhvaća ukupnu potrošnju institucionalnih kućanstava i nerezidenata na ekonomskom teritoriju i ta potrošnja nije uključena u nacionalni indeks potrošačkih cijena.

 

Kratice

ECOICOP Europska klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Sanja Jurleka, Marija Gudelj, Jasminka Stančić, Gordana Šiletić, Ivana Ključarić i Tamara Golub

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti