Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 02. ožujka 2023.
CIJ-2023-1-2/2

ISSN 1334-0557

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U VELJAČI 2023. – prva procjena

 

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u veljači 2023. u odnosu na veljaču 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 11,9%, dok su u odnosu na siječanj 2023. (na mjesečnoj razini), prema prvoj procjeni, u prosjeku više za 0,2%.

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), procijenjena godišnja stopa promjene za Hranu, piće i duhan iznosi 15,0%, za Energiju 13,4%, za Industrijske neprehrambene proizvode bez energije 10,3% te za Usluge 8,9%.

Porast stope na mjesečnoj razini procijenjen je za komponente Energija, za 0,8%, i Usluge, za 0,1%. Istodobno, prema prvoj su procjeni, cijene Industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije te cijene Hrane, pića i duhana u prosjeku ostale na istoj razini.

Konačni podaci indeksa potrošačkih cijena u veljači 2023. prema klasifikaciji ECOICOP objavljuju se 17. ožujka 2023.

Podaci o prvoj procjeni za harmonizirani indeks potrošačkih cijena u eurozoni za veljaču 2023. dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama.

 

G-1. GODIŠNJI INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA OD VELJAČE 2021. DO VELJAČE 2023., STOPE PROMJENE1)

1) Konačni podaci, osim podataka za veljaču 2023. koji se odnose na prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ulaskom Republike Hrvatske u eurozonu 1. siječnja 2023., a u skladu s Uredbom (EU) 2016/79, Državni zavod za statistiku započinje s izračunom i redovitom mjesečnom transmisijom podataka o prvoj procjeni harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena u Eurostat, koji objavljuje prvu procjenu za eurozonu. Zbog potreba korisnika na mjesečnoj razini izračunavat će i objavljivati prva procjena nacionalnog indeksa potrošačkih cijena, a podatke će objavljivati Državni zavod za statistiku u mjesečnom Priopćenju.

Prva procjena indeksa potrošačkih cijena temelji se na podacima o maloprodajnim cijenama od pristiglih izvora podataka do kraja referentnog mjeseca na koji se cijene odnose, što čini oko 80% pristiglih i obrađenih podataka. Preostali pristigli podaci bit će obrađeni i uključeni u izračun indeksa za potrebe konačnog objavljivanja podataka.

Prva procjena nacionalnog indeksa potrošačkih cijena objavljuje se isti dan kada i Eurostatova prva procjena harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena za eurozonu. Datumi objavljivanja podataka za 2023. raspoloživi su u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka.

Godišnjim indeksom potrošačkih cijena mjere se promjene cijena u tekućemu mjesecu u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok se mjesečnim indeksom mjere promjene cijena u tekućemu mjesecu u odnosu na prethodni mjesec.

Definicije

Indeks potrošačkih cijena (IPC) koristi se kao opća mjera inflacije u Republici Hrvatskoj, a odražava promjene u razini cijena dobara i usluga koje u tijeku vremena nabavlja, koristi se njima ili ih plaća referentno stanovništvo (privatna kućanstva) radi potrošnje.

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HIPC) čini skupinu europskih indeksa potrošačkih cijena izračunanih prema harmoniziranom pristupu i posebnom setu definicija koji omogućuje usporedivu mjeru inflacije u području eura, EU-a, Europskome ekonomskom području te za zemlje kandidatkinje.

Oba pokazatelja računaju se na temelju iste reprezentativne košarice dobara i usluga. Osnovna razlika jest u obuhvatu stanovništva: harmonizirani indeks potrošačkih cijena obuhvaća ukupnu potrošnju institucionalnih kućanstava i nerezidenata na ekonomskom teritoriju i ta potrošnja nije uključena u nacionalni indeks potrošačkih cijena.

 

Kratice

ECOICOP Europska klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Sanja Jurleka, Marija Gudelj, Jasminka Stančić, Gordana Šiletić, Ivana Ključarić i Tamara Golub

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti