Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 01. veljače 2023.
CIJ-2023-1-2/1

ISSN 1334-0557

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U SIJEČNJU 2023. – prva procjena

 

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u siječnju 2023. u odnosu na siječanj 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 12,7%, dok su u odnosu na prosinac 2022. (na mjesečnoj razini), prema prvoj procjeni, u prosjeku ostale na istoj razini.

Promatrano prema posebnim skupinama, procijenjena godišnja stopa promjene za skupinu Hrana, piće i duhan iznosi 15,4%, za skupinu Energija iznosi 13,8%, za skupinu Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije iznosi 12,1% te za skupinu Usluge iznosi 9,3%.

Porast stope na mjesečnoj razini procijenjen je za skupinu Hrana, piće i duhan, za 1,3%, te za skupinu Usluge, za 1,1%, dok je za skupinu Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije procijenjen pad stope za 2,1% te za skupinu Energija, za 1,0%.

Konačni podaci indeksa potrošačkih cijena u siječnju 2023. prema klasifikaciji ECOICOP objavljuju se 23. veljače 2023.

Podaci o prvoj procjeni za harmonizirani indeks potrošačkih cijena u eurozoni za siječanj 2023. dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama.

 

G-1. GODIŠNJI INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA OD SIJEČNJA 2021. DO SIJEČNJA 2023., STOPE PROMJENE1)

1) Konačni podaci, osim podataka za siječanj 2023. koji se odnose na prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ulaskom Republike Hrvatske u eurozonu 1. siječnja 2023., a u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/79, Državni zavod za statistiku započinje s izračunom i redovitom mjesečnom transmisijom podataka o prvoj procjeni harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena u Eurostat, koji objavljuje prvu procjenu za eurozonu. Zbog potreba korisnika na mjesečnoj razini izračunavat će i objavljivati prva procjena nacionalnog indeksa potrošačkih cijena, a podatke će objavljivati Državni zavod za statistiku u mjesečnom Priopćenju.

Prva procjena indeksa potrošačkih cijena temelji se na podacima o maloprodajnim cijenama od pristiglih izvora podataka do kraja referentnog mjeseca na koji se cijene odnose, što čini oko 80% pristiglih i obrađenih podataka. Preostali pristigli podaci bit će obrađeni i uključeni u izračun indeksa za potrebe konačnog objavljivanja podataka.

Prva procjena nacionalnog indeksa potrošačkih cijena objavljuje se isti dan kada i Eurostatova prva procjena harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena za eurozonu. Datumi objavljivanja podataka za 2023. raspoloživi su u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka.

Godišnjim indeksom potrošačkih cijena mjere se promjene cijena u tekućemu mjesecu u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok se mjesečnim indeksom mjere promjene cijena u tekućemu mjesecu u odnosu na prethodni mjesec.

Definicije

Indeks potrošačkih cijena (IPC) koristi se kao opća mjera inflacije u Republici Hrvatskoj, a odražava promjene u razini cijena dobara i usluga koje u tijeku vremena nabavlja, koristi se njima ili ih plaća referentno stanovništvo (privatna kućanstva) radi potrošnje.

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HIPC) čini skupinu europskih indeksa potrošačkih cijena izračunanih prema harmoniziranom pristupu i posebnom setu definicija koji omogućuje usporedivu mjeru inflacije u području eura, EU-a, Europskome ekonomskom području te za zemlje kandidatkinje.

Oba pokazatelja računaju se na temelju iste reprezentativne košarice dobara i usluga. Osnovna razlika jest u obuhvatu stanovništva: harmonizirani indeks potrošačkih cijena obuhvaća ukupnu potrošnju institucionalnih kućanstava i nerezidenata na ekonomskom teritoriju i ta potrošnja nije uključena u nacionalni indeks potrošačkih cijena.

 

Kratice

ECOICOP Europska klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Sanja Jurleka, Marija Gudelj, Jasminka Stančić, Gordana Šiletić, Ivana Ključarić i Tamara Golub


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti