Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 07. ožujka 2024.
GRAD-2023-4-1/2

ISSN 1334-0557

CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA U DRUGOM POLUGODIŠTU 2023.

 

U drugom polugodištu 2023. prosječna cijena 1 m2 novih stanova koje su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a1), iznosila je 2 359 eura. Ta cijena viša je za 3,2% u odnosu na drugo polugodište 2022.

Prosječna cijena 1 m2 stanova POS-a (na temelju Programa društveno poticane stanogradnje) u drugom polugodištu 2023. iznosila je 1 280 eura.

U istom razdoblju ukupna prosječna cijena po 1 m2 svih prodanih stanova (bez obzira na prodavatelja) iznosila je 2 278 eura.

U izračunu ukupne prosječne cijene 1 m2 stana u drugom polugodištu 2023. stanovi POS-a sudjelovali su sa 7,5% u ukupnom obujmu praćenih prodanih m2, a ostali prodavatelji s 92,5%.

 

1) Prodavatelji koji prodaju stanove na temelju Programa društveno poticane stanogradnje – POS-a (Zakon o društveno poticanoj stanogradnji; NN, br. 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12., 7/13., 26/15., 57/18., 66/19. i 58/21.)

1. INDEKSI CIJENA PRODANIH NOVIH STANOVA U DRUGOM POLUGODIŠTU 2023.

   Indeksi
VII. – XII. 2023.
I. – VI. 2023.
VII. – XII. 2023.
VII. – XII. 2022.
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
Republika Hrvatska 102,7 101,8 102,7
Zagreb  105,3 101,1 104,1
Ostala naselja 102,6 101,0 103,7
Prema prodavatelju stanova      
Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a      
Republika Hrvatska 101,4 103,2 104,7
Zagreb  104,9 100,7 104,0
Ostala naselja 100,7 103,0 106,7
POS      
Republika Hrvatska 98,1 113,2 106,8
Zagreb - - 98,8
Ostala naselja 97,5 112,5 106,2

2. PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA PO 1 m2

euri

   2021. 2022. 2023.
I. – XII. I. – VI. VII. – XII. I. – XII. I. – VI. VII. – XII. I. – XII.
Republika Hrvatska 1 820 2 131 2 237 2 188 2 219 2 278 2 246
Zagreb 1 947 2 454 2 733 2 578 2 623 2 762 2 684
Ostala naselja 1 669 1 746 1 946 1 870 1 916 1 966 1 940
Prema prodavatelju stanova                
Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a              
Republika Hrvatska 1 837 2 178 2 286 2 237 2 326 2 359 2 342
Zagreb 1 976 2 463 2 742 2 587 2 633 2 762 2 690
Ostala naselja 1 676 1 799 2 002 1 926 2 048 2 063 2 055
POS                    
Republika Hrvatska 1 014 1 288 1 131 1 212 1 305 1 280 1 295
Zagreb 1 021 1 043 977 1 017 1 005 - 1 005
Ostala naselja 992 1 306 1 138 1 224 1 313 1 280 1 300

3. BROJ I POVRŠINA PRODANIH NOVIH STANOVA I STRUKTURA CIJENE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2023. I CIJELOJ 2023.

   Prodani stanovi Prosječna cijena po 1 m2, euri
broj korisna površina, m2 ukupno troškovi građevinskog zemljišta troškovi građenja i dobit izvođača ostali troškovi
VII. – XII. 2023.            
Republika Hrvatska 2 017 135 465 2 278 275 1 400 603
Zagreb 773 53 067 2 762 318 1 657 787
Ostala naselja 1 244 82 398 1 966 247 1 235 484
Prema prodavatelju stanova             
Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a             
Republika Hrvatska 1 870 125 252 2 359 279 1 431 649
Zagreb 773 53 067 2 762 318 1 657 787
Ostala naselja 1 097 72 185 2 063 251 1 265 547
POS            
Republika Hrvatska 147 10 213 1 280 215 1 027 38
Zagreb - - - - - -
Ostala naselja 147 10 213 1 280 215 1 027 38
I. – XII. 2023.            
Republika Hrvatska 4 370 293 612 2 246 262 1 374 610
Zagreb 1 772 120 844 2 684 325 1 578 781
Ostala naselja 2 598 172 768 1 940 218 1 231 491
Prema prodavatelju stanova             
Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a             
Republika Hrvatska 3 973 266 711 2 342 272 1 409 661
Zagreb 1 765 120 416 2 690 326 1 581 783
Ostala naselja 2 208 146 295 2 055 228 1 267 560
POS            
Republika Hrvatska 397 26 901 1 295 164 1 025 106
Zagreb 7 428 1 005 175 736 94
Ostala naselja 390 26 473 1 300 164 1 029 107

G-1. PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA PO 1 m2 PREMA PRODAVATELJU I NASELJU U DRUGOM POLUGODIŠTU 2023.

G-2. PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA PO 1 m2 PREMA PRODAVATELJU U 2021., 2022. I 2023.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova (GRAĐ-41).

Obuhvat i usporedivost

Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova ispunjavaju pravne osobe, koje su ujedno nositelji cjelokupne gradnje zgrada sa stanovima, odnosno koje se bave prodajom stanova bez obzira na to izvode li te radove preko vlastitih pogona ili specijaliziranih poduzeća. Ne obuhvaćaju se one pravne osobe koje se bave isključivo posredništvom u prodaji postojećega stambenog fonda, tj. starih stanova.

Podaci se daju na temelju realiziranih ugovora u izvještajnom tromjesečju. Ugovori se smatraju realiziranima ako je kupac u roku koji je odredio prodavatelj stana uplatio cijeli iznos cijene stana ili barem dio iznosa.

Ne obuhvaćaju se cijene novih stanova na kojima su izvedeni samo grubi građevinski radovi (tzv. Rohbau) ni stanova koje je gradila/prodala izvještajna jedinica, a nije pribavljala građevinsko zemljište, odnosno zemljište je pribavio naručitelj gradnje i sl.

Pri upotrebi podataka objavljenih u ovom Priopćenju treba uzeti u obzir sljedeće:

- zbog nedostupnosti ažurnih informacija o svim pravnim osobama – prodavateljima novih stanova u nekom razdoblju ovo statističko istraživanje provodi se na ograničenom obuhvatu pravnih osoba/trgovačkih društava, a selekcija je izvršena prema njihovoj djelatnosti u Statističkome poslovnom registru, broju zaposlenih i/ili neto prometu (ukupno oko 1 000 potencijalnih izvještajnih jedinica). Stoga podaci o broju i površini stanova ne iskazuju obujam prodaje svih novih stanova u izvještajnom razdoblju. Taj podatak objavljuje se samo zato da bi korisnici mogli, ovisno o svojim potrebama, ocijeniti analitičku vrijednost podataka o prosječnim cijenama s obzirom na obuhvat jedinica promatranja.

- od 2004. u izračun ukupne prosječne cijene uključeni su i podaci o cijenama novih stanova koji se prodaju preko POS-a pa su prosječne cijene za 2003. i prethodne godine usporedive samo s onim cijenama stanova za 2004. i sljedeće godine kojima su prodavatelji trgovačka društva i druge pravne osobe, bez stanova POS-a.

Definicije

Cijena 1 m2 prodanog stana obuhvaća sljedeće:

- troškove građevinskog zemljišta (pribavljanje zemljišta te eventualne troškove raseljavanja stanara iz postojećih stambenih zgrada ako nije kupljeno prazno zemljište)

- troškove građenja (građenje zgrade uključuje rušenje postojećih građevina, čišćenje gradilišta, zemljane radove, podizanje zgrada, podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija, instalacijske i završne radove na zgradi i stanovima) te dobit izvođača radova

- ostale troškove (pribavljanje odobrenja za građenje, projektiranje, premjeravanje zemljišta, stručni nadzor, različite pristojbe i poreze, osiguranja, kamate na kredit, PDV, troškove i dobit poslovnog subjekta koji je naručio gradnju radi daljnje prodaje na tržištu).

Kratice

m2 četvorni metar
NN Narodne novine
PDV porez na dodanu vrijednost
POS stanovi prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji

Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Marijana Marić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti