Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 07. rujna 2023.
GRAD-2023-4-1/1

ISSN 1334-0557

CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA U PRVOM POLUGODIŠTU 2023.

 

U prvom polugodištu 2023. prosječna cijena 1 m2 novih stanova koje su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a1), iznosila je 2 326 eura. Ta cijena veća je za 1,7% u odnosu na drugo polugodište 2022. i za 6,8% u odnosu na prvo polugodište 2022.

Prosječna cijena 1 m2 stanova POS-a (na temelju Programa društveno poticane stanogradnje) u prvom polugodištu 2023. iznosila je 1 305 eura.

U istom razdoblju ukupna prosječna cijena po 1 m2 svih prodanih stanova (bez obzira na prodavatelja) iznosila je 2 219 eura.

U izračunu ukupne prosječne cijene 1 m2 stana u prvom polugodištu 2023. stanovi POS-a sudjelovali su s 10,6% u ukupnom obujmu praćenih prodanih m2, a ostali prodavatelji s 89,4%.

 

1) Prodavatelji koji prodaju stanove na temelju Programa društveno poticane stanogradnje – POS-a (Zakon o društveno poticanoj stanogradnji; NN, br. 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12., 7/13., 26/15., 57/18., 66/19. i 58/21.)

1. INDEKSI CIJENA PRODANIH NOVIH STANOVA U PRVOM POLUGODIŠTU 2023.

    Indeksi
I. – VI. 2023.
VII. – XII. 2022.
I. – VI. 2023.
I. – VI. 2022.
I. – VI. 2023.
I. – XII. 2022.
Republika Hrvatska 99,2 104,1 101,4
Zagreb  96,0 106,9 101,7
Ostala naselja 98,5 109,7 102,5
Prema prodavatelju stanova      
Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a      
Republika Hrvatska 101,7 106,8 104,0
Zagreb  96,0 106,9 101,8
Ostala naselja 102,3 113,8 106,3
POS      
Republika Hrvatska 115,4 101,3 107,7
Zagreb 102,9 96,4 98,8
Ostala naselja 115,4 100,5 107,3

2. PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA PO 1 m2

euri

    2021. 2022. 2023.
I. – VI. VII. – XII. I. – XII. I. – VI. VII. – XII. I. – XII. I. – VI.
Republika Hrvatska 1 776 1 863 1 820 2 131 2 237 2 188 2 219
Zagreb 1 875 2 031 1 947 2 454 2 733 2 578 2 623
Ostala naselja 1 639 1 694 1 669 1 746 1 946 1 870 1 916
Prema prodavatelju stanova                
Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a                
Republika Hrvatska 1 798 1 875 1 837 2 178 2 286 2 237 2 326
Zagreb 1 907 2 055 1 976 2 463 2 742 2 587 2 633
Ostala naselja 1 649 1 698 1 676 1 799 2 002 1 926 2 048
POS              
Republika Hrvatska 995 1 049 1 014 1 288 1 131 1 212 1 305
Zagreb 1 001 1 053 1 021 1 043 977 1 017 1 005
Ostala naselja 975 1 031 992 1 306 1 138 1 224 1 313

3. BROJ I POVRŠINA NOVIH STANOVA I STRUKTURA CIJENE U PRVOM POLUGODIŠTU 2023.

   Prodani stanovi Prosječna cijena po 1 m2, euri
broj korisna površina, m2 ukupno troškovi građevinskog zemljišta troškovi građenja i dobit izvođača ostali troškovi
Republika Hrvatska 2 353 158 147 2 219 251 1 351 617
Zagreb 999 67 777 2 623 331 1 517 775
Ostala naselja 1 354 90 370 1 916 191 1 227 498
Prema prodavatelju stanova            
Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a            
Republika Hrvatska 2 103 141 459 2 326 265 1 390 671
Zagreb 992 67 349 2 633 332 1 522 779
Ostala naselja 1 111 74 110 2 048 204 1 270 574
POS            
Republika Hrvatska 250 16 688 1 305 134 1 023 148
Zagreb 7 428 1 005 175 736 94
Ostala naselja 243 16 260 1 313 132 1 031 150

G-1. PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA PO 1 m2 PREMA PRODAVATELJU I NASELJU U PRVOM POLUGODIŠTU 2023.

G-2. PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA PO 1 m2 PREMA PRODAVATELJU U PRVOM POLUGODIŠTU 2021., 2022. I 2023.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova (GRAĐ-41).

Obuhvat i usporedivost

Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova ispunjavaju pravne osobe, koje su ujedno nositelji cjelokupne gradnje zgrada sa stanovima, odnosno koje se bave prodajom stanova bez obzira na to izvode li te radove preko vlastitih pogona ili specijaliziranih poduzeća. Ne obuhvaćaju se one pravne osobe koje se bave isključivo posredništvom u prodaji postojećega stambenog fonda, tj. starih stanova.

Podaci se daju na temelju realiziranih ugovora u izvještajnom tromjesečju. Ugovori se smatraju realiziranima ako je kupac u roku koji je odredio prodavatelj stana uplatio cijeli iznos cijene stana ili barem dio iznosa.

Ne obuhvaćaju se cijene novih stanova na kojima su izvedeni samo grubi građevinski radovi (tzv. Rohbau) ni stanova koje je gradila/prodala izvještajna jedinica, a nije pribavljala građevinsko zemljište, odnosno zemljište je pribavio naručitelj gradnje i sl.

Pri upotrebi objavljenih podataka treba uzeti u obzir sljedeće:

- zbog nedostupnosti ažurnih informacija o svim pravnim osobama – prodavateljima novih stanova u nekom razdoblju ovo statističko istraživanje provodi se na ograničenom obuhvatu pravnih osoba/trgovačkih društava, a selekcija je izvršena prema njihovoj djelatnosti u Registru poslovnih subjekata, broju zaposlenih i/ili neto prometu (ukupno oko 1 000 potencijalnih izvještajnih jedinica). Stoga podaci o broju i površini stanova ne iskazuju obujam prodaje svih novih stanova u izvještajnom razdoblju. Taj podatak objavljuje se samo zato da bi korisnici mogli, ovisno o svojim potrebama, ocijeniti analitičku vrijednost podataka o prosječnim cijenama s obzirom na obuhvat jedinica promatranja.

- od 2004. u izračun ukupne prosječne cijene uključeni su i podaci o cijenama novih stanova koji se prodaju preko POS-a pa su prosječne cijene za 2003. i prethodne godine usporedive samo s onim cijenama stanova za 2004. i sljedeće godine kojima su prodavatelji trgovačka društva i druge pravne osobe, bez stanova POS-a.

Definicije

Cijena 1 m2 prodanog stana obuhvaća sljedeće:

- troškove građevinskog zemljišta (pribavljanje zemljišta te eventualne troškove raseljavanja stanara iz postojećih stambenih zgrada ako nije kupljeno prazno zemljište)

- troškove građenja (građenje zgrade uključuje rušenje postojećih građevina, čišćenje gradilišta, zemljane radove, podizanje zgrada, podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija, instalacijske i završne radove na zgradi i stanovima) te dobit izvođača radova

- ostale troškove (pribavljanje odobrenja za građenje, projektiranje, premjeravanje zemljišta, stručni nadzor, različite pristojbe i poreze, osiguranja, kamate na kredit, PDV, troškove i dobit poslovnog subjekta koji je naručio gradnju radi daljnje prodaje na tržištu).

Kratice

m2 četvorni metar
NN Narodne novine
PDV porez na dodanu vrijednost
POS stanovi prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Marijana Marić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti