Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. veljače 2024.
GRAD-2023-3-1/12

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U PROSINCU 2023.

 

U prosincu 2023. izdano je 987 građevinskih dozvola, što je manje za 16,4% u odnosu na prosinac 2022.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do prosinca 2023. u usporedbi s istim razdobljem 2022. veći je za 3,6%.

U prosincu 2023.:

- prema vrstama građevina, 89,3% dozvola izdano je za zgrade, a 10,7% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 76,4% dozvola izdano je za novogradnju, a 23,6% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u prosincu 2023., predviđeno je građenje 1 853 stana s prosječnom površinom od 91,5 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U PROSINCU 2023.

  Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
XII. 2023.
XI. 2023.
92,2 74,4 83,6 71,0 72,6 159,3 105,8 98,9
XII. 2023.
XII. 2022.
86,5 54,9 56,8 55,4 65,8 141,0 75,5 75,1
XII. 2023.
Ø 2022.
108,8 121,8 94,3 83,7 87,7 259,3 117,1 111,9
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
103,2 122,0 103,1 104,2 106,1 123,1 99,0 100,0

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U PROSINCU 2023.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U PROSINCU 2023.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U PROSINCU 2023.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. eura Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
XII. 2023.                
Ukupno 987 881 106 754 202 429 380 324 822 1 853 169 618
Novogradnja 754 681 73 422 274 327 145 95 129 1 721 158 069
Rekonstrukcije  233 200 33 331 928 102 235 229 693 1321) 11 5491)
I. – XII. 2023.                
Ukupno 11 564 10 025 1 539 7 014 598 5 164 247 1 850 351 18 803 1 820 503
Novogradnja 9 113 8 023 1 090 5 097 500 4 176 757 920 743 17 759 1 724 909
Rekonstrukcije  2 451 2 002 449 1 917 098 987 490 929 608 1 0441) 95 5941)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U PROSINCU 2023.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 881 325 869 1 205 752
Nove zgrade 681 295 303 1 076 162
Stambene zgrade 588 214 363 680 681
Stambene zgrade s jednim stanom  379 75 142 234 129
Stambene zgrade s dva stana  63 17 607 56 123
Stambene zgrade s tri i više stanova 145 118 004 377 745
Zgrade za stanovanje zajednica  1 3 610 12 684
Nestambene zgrade  93 80 940 395 481
Hoteli i slične zgrade 9 15 581 59 588
Uredske zgrade  6 4 430 13 766
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  10 20 695 118 790
Zgrade za promet i komunikacije  12 4 054 12 653
Industrijske zgrade i skladišta 21 17 368 99 362
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 11 11 626 56 610
Ostale nestambene zgrade  24 7 186 34 712
Dogradnja i nadogradnja1) 91 30 566 129 590
Stambene zgrade 67 14 155 43 902
Nestambene zgrade  24 16 411 85 688
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 109 - -
Stambene zgrade 78 - -
Nestambene zgrade  31 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U PROSINCU 2023.

  Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 853 169 618 160 623 557 362 96 44 7 4
Stanovi u novim zgradama 1 721 158 069 148 569 522 341 92 38 7 4
Stambene zgrade 1 716 157 627 148 567 519 341 92 38 7 4
Stambene zgrade s jednim stanom  379 57 842 5 38 85 139 66 36 6 4
Stambene zgrade s dva stana  126 13 516 4 28 49 32 11 1 1 -
Stambene zgrade s tri i više stanova 1 211 86 269 139 501 385 170 15 1 - -
Nestambene zgrade  5 442 - 2 3 - - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 121 10 931 8 52 31 20 4 6 - -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 11 618 4 2 4 1 - - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti