Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 15. siječnja 2024.
GRAD-2023-3-1/11

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U STUDENOME 2023.

 

U studenome 2023. izdane su 1 102 građevinske dozvole, što je više za 23,0% u odnosu na studeni 2022.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do studenoga 2023. u usporedbi s istim razdobljem 2022. veći je za 5,9%.

U studenome 2023.:

- prema vrstama građevina, 86,8% dozvola izdano je za zgrade, a 13,2% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 80,9% dozvola izdano je za novogradnju, a 19,1% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u studenome 2023., predviđeno je građenje 1 751 stana s prosječnom površinom od 98,0 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U STUDENOME 2023.

  Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
XI. 2023.
X. 2023.
111,7 126,8 100,0 101,8 123,7 208,8 112,7 109,3
XI. 2023.
XI. 2022.
123,4 162,6 102,0 81,0 120,7 258,5 129,5 132,1
XI. 2023.
Ø 2022.
118,1 163,7 112,8 118,0 120,8 162,8 110,6 113,1
I. – XI. 2023.
I. – XI. 2022.
105,2 137,2 110,5 111,2 111,2 119,9 102,5 103,6

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U STUDENOME 2023.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U STUDENOME 2023.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U STUDENOME 2023.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. eura Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
XI. 2023.                
Ukupno 1 102 956 146 781 188 577 223 203 965 1 751 171 530
Novogradnja 891 784 107 638 900 485 058 153 842 1 669 162 882
Rekonstrukcije  211 172 39 142 288 92 165 50 123 821)  8 6481)
I. – XI. 2023.                
Ukupno 10 577 9 144 1 433 6 260 396 4 734 867 1 525 529 16 950 1 650 885
Novogradnja 8 359 7 342 1 017 4 675 226 3 849 612 825 614 16 038 1 566 840
Rekonstrukcije  2 218 1 802 416 1 585 170 885 255 699 915 9121) 84 0451)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U STUDENOME 2023.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 956 389 573 1 698 962
Nove zgrade 784 374 117 1 650 160
Stambene zgrade 675 218 923 689 772
Stambene zgrade s jednim stanom  445 90 396 284 684
Stambene zgrade s dva stana  70 18 181 56 358
Stambene zgrade s tri i više stanova 159 107 981 341 679
Zgrade za stanovanje zajednica  1 2 365 7 051
Nestambene zgrade  109 155 194 960 388
Hoteli i slične zgrade 17 17 625 52 963
Uredske zgrade  4 1 239 5 040
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  10 8 490 46 738
Zgrade za promet i komunikacije  9 1 821 10 462
Industrijske zgrade i skladišta 32 69 435 573 247
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 13 51 346 253 591
Ostale nestambene zgrade  24 5 238 18 347
Dogradnja i nadogradnja1) 56 15 456 48 802
Stambene zgrade 44 8 774 26 179
Nestambene zgrade  12 6 682 22 623
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 116 - -
Stambene zgrade 71 - -
Nestambene zgrade  45 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U STUDENOME 2023.

  Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 751 171 530 118 481 579 368 150 35 9 11
Stanovi u novim zgradama 1 669 162 882 109 459 547 355 148 33 9 9
Stambene zgrade 1 640 160 738 109 459 519 354 148 33 9 9
Stambene zgrade s jednim stanom  449 70 531 8 41 79 165 117 22 8 9
Stambene zgrade s dva stana  140 14 095 11 31 51 35 10 1 1 -
Stambene zgrade s tri i više stanova 1 051 76 112 90 387 389 154 21 10 - -
Nestambene zgrade  29 2 144 - - 28 1 - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 61 6 767 4 15 27 10 2 1 - 2
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 21 1 881 5 7 5 3 - 1 - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti