Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. prosinca 2023.
GRAD-2023-3-1/10

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U LISTOPADU 2023.

 

U listopadu 2023. izdane su 974 građevinske dozvole, što je manje za 1,1% u odnosu na listopad 2022.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do listopada 2023. u usporedbi s istim razdobljem 2022. veći je za 4,2%.

U listopadu 2023.:

- prema vrstama građevina, 87,9% dozvola izdano je za zgrade, a 12,1% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 79,5% dozvola izdano je za novogradnju, a 20,5% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u listopadu 2023., predviđeno je građenje 1 554 stana s prosječnom površinom od 101,0 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U LISTOPADU 2023.

  Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
X. 2023.
IX. 2023.
103,9 97,7 108,8 123,3 97,5 87,5 93,4 101,0
X. 2023.
X. 2022.
98,2 144,8 134,7 148,9 104,4 38,5 108,4 108,3
X. 2023.
Ø 2022.
105,7 129,1 112,7 115,9 97,7 78,0 98,2 103,5
I. – X. 2023.
I. – X. 2022.
103,4 134,3 111,5 116,1 110,2 110,7 100,1 101,1

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U LISTOPADU 2023.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U LISTOPADU 2023.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U LISTOPADU 2023.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. eura Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
X. 2023.                
Ukupno 974 856 118 552 899 455 226 97 673 1 554 156 954
Novogradnja 775 683 92 456 574 394 642 61 932 1 449 147 120
Rekonstrukcije  199 173 26 96 325 60 584 35 741 1051)  9 8341)
I. – X. 2023.                
Ukupno 9 475 8 188 1 287 5 479 208 4 157 644 1 321 564 15 199 1 479 355
Novogradnja 7 468 6 558 910 4 036 326 3 364 554 671 772 14 369 1 403 958
Rekonstrukcije  2 007 1 630 377 1 442 882 793 090 649 792 8301) 75 3971)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U LISTOPADU 2023.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 856 389 426 1 668 872
Nove zgrade 683 369 096 1 594 953
Stambene zgrade 577 198 709 629 231
Stambene zgrade s jednim stanom  388 80 760 257 488
Stambene zgrade s dva stana  71 20 399 63 916
Stambene zgrade s tri i više stanova 116 96 546 304 823
Zgrade za stanovanje zajednica  2 1 004 3 004
Nestambene zgrade  106 170 387 965 722
Hoteli i slične zgrade 13 4 576 15 404
Uredske zgrade  3 2 211 7 785
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  11 18 972 91 947
Zgrade za promet i komunikacije  14 8 130 61 740
Industrijske zgrade i skladišta 21 53 785 314 141
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 6 24 870 112 079
Ostale nestambene zgrade  38 57 843 362 626
Dogradnja i nadogradnja1) 67 20 330 73 919
Stambene zgrade 51 9 918 30 250
Nestambene zgrade  16 10 412 43 669
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 106 - -
Stambene zgrade 78 - -
Nestambene zgrade  28 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U LISTOPADU 2023.

  Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 554 156 954 81 401 418 408 188 38 14 6
Stanovi u novim zgradama 1 449 147 120 66 376 382 390 181 35 13 6
Stambene zgrade 1 441 146 615 65 374 380 387 181 35 13 6
Stambene zgrade s jednim stanom  390 62 171 4 23 54 150 118 28 8 5
Stambene zgrade s dva stana  142 15 686 5 27 41 48 19 1 1 -
Stambene zgrade s tri i više stanova 909 68 758 56 324 285 189 44 6 4 1
Nestambene zgrade  8 505 1 2 2 3 - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 82 7 693 11 21 28 13 5 3 1 -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 23 2 141 4 4 8 5 2 - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti