Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 16. listopada 2023.
GRAD-2023-3-1/8

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U KOLOVOZU 2023.

 

U kolovozu 2023. izdane su 983 građevinske dozvole, što je više za 29,3% u odnosu na kolovoz 2022.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do kolovoza 2023. u usporedbi s istim razdobljem 2022. veći je za 5,7%.

U kolovozu 2023.:

- prema vrstama građevina, 86,6% dozvola izdano je za zgrade, a 13,4% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 81,6% dozvola izdano je za novogradnju, a 18,4% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u kolovozu 2023., predviđeno je građenje 2 044 stana s prosječnom površinom od 91,7 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U KOLOVOZU 2023.

  Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
VIII. 2023.
VII. 2023.
128,3 178,8 194,0 272,6 119,1 60,7 179,6 165,8
VIII. 2023.
VIII. 2022.
129,9 145,6 122,7 117,8 126,0 138,1 155,3 149,6
VIII. 2023.
Ø 2022.
105,2 144,0 134,9 164,3 108,4 67,6 129,2 123,6
I. – VIII. 2023.
I. – VIII. 2022.
104,8 132,1 110,2 116,7 111,8 128,7 97,8 99,6

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U KOLOVOZU 2023.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U KOLOVOZU 2023.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U KOLOVOZU 2023.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. eura Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
VIII. 2023.                
Ukupno 983 852 131 592 369 507 686 84 683 2 044 187 405
Novogradnja 802 708 94 456 485 407 649 48 836 1 931 177 826
Rekonstrukcije  181 144 37 135 884 100 037 35 847 1131) 9 5791)
I. – VIII. 2023.                
Ukupno 7 556 6 508 1 048 4 348 622 3 236 342 1 112 280 11 982 1 166 984
Novogradnja 5 962 5 240 722 3 114 809 2 557 427 557 382 11 361 1 110 320
Rekonstrukcije  1 594 1 268 326 1 233 813 678 915 554 898 6211) 56 6641)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U KOLOVOZU 2023.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 852 466 030 2 366 544
Nove zgrade 708 395 613 1 897 278
Stambene zgrade 620 239 214 748 987
Stambene zgrade s jednim stanom  393 82 489 260 388
Stambene zgrade s dva stana  72 20 651 63 428
Stambene zgrade s tri i više stanova 154 135 330 423 038
Zgrade za stanovanje zajednica  1 744 2 133
Nestambene zgrade  88 156 399 1 148 291
Hoteli i slične zgrade 7 1 999 6 087
Uredske zgrade  3 814 2 581
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  13 26 586 151 079
Zgrade za promet i komunikacije  12 1 524 5 453
Industrijske zgrade i skladišta 25 112 574 922 614
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 8 7 000 26 873
Ostale nestambene zgrade  20 5 902 33 604
Dogradnja i nadogradnja1) 60 70 417 469 266
Stambene zgrade 48 9 009 27 392
Nestambene zgrade  12 61 408 441 874
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 84 - -
Stambene zgrade 58 - -
Nestambene zgrade  26 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U KOLOVOZU 2023.

   Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 2 044 187 405 163 686 563 438 130 45 15 4
Stanovi u novim zgradama 1 931 177 826 149 653 528 425 115 42 15 4
Stambene zgrade 1 926 177 166 149 652 526 424 115 41 15 4
Stambene zgrade s jednim stanom  394 62 064 6 24 74 138 101 33 14 4
Stambene zgrade s dva stana  144 15 387 4 20 52 62 5 1 - -
Stambene zgrade s tri i više stanova 1 388 99 715 139 608 400 224 9 7 1 -
Nestambene zgrade  5 660 - 1 2 1 - 1 - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 83 6 848 10 27 24 11 9 2 - -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 30 2 731 4 6 11 2 6 1 - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti