Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. rujna 2023.
GRAD-2023-3-1/7

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U SRPNJU 2023.

 

U srpnju 2023. izdane su 774 građevinske dozvole, što je manje za 0,1% u odnosu na srpanj 2022.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do srpnja 2023. u usporedbi s istim razdobljem 2022. veći je za 2,9%.

U srpnju 2023.:

- prema vrstama građevina, 85,8% dozvola izdano je za zgrade, a 14,2% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 77,8% dozvola izdano je za novogradnju, a 22,2% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u srpnju 2023., predviđeno je građenje 1 138 stanova s prosječnom površinom od 99,3 m2.

 

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U SRPNJU 2023.

  Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
VII. 2023.
VI. 2023.
97,4 102,0 96,7 89,7 100,9 140,3 99,2 98,2
VII. 2023.
VII. 2022.
99,6 119,4 87,0 78,8 101,9 91,2 81,8 88,6
VII. 2023.
Ø 2022.
82,0 80,5 69,5 60,3 91,0 111,4 71,9 74,5
I. – VII. 2023.
I. – VII. 2022.
101,8 129,9 108,0 116,4 110,1 128,0 90,9 93,6

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SRPNJU 2023.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SRPNJU 2023.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SRPNJU 2023.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. eura Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
VII. 2023.                
Ukupno 774 664 110 423 534 283 959 139 575 1 138 113 039
Novogradnja 602 526 76 284 390 226 934 57 456 1 093 108 796
Rekonstrukcije  172 138 34 139 144 57 025 82 119 451)  4 2431)
I. – VII. 2023.                
Ukupno 6 573 5 656 917 3 756 253 2 728 656 1 027 597 9 938 979 579
Novogradnja 5 160 4 532 628 2 658 324 2 149 778 508 546 9 430 932 494
Rekonstrukcije  1 413 1 124 289 1 097 929 578 878 519 051 5081) 47 0851)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U SRPNJU 2023.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 664 240 231 867 981
Nove zgrade 526 230 091 827 679
Stambene zgrade 441 144 434 452 380
Stambene zgrade s jednim stanom  284 58 563 184 590
Stambene zgrade s dva stana  49 13 341 42 014
Stambene zgrade s tri i više stanova 108 72 530 225 776
Zgrade za stanovanje zajednica  - - -
Nestambene zgrade  85 85 657 375 299
Hoteli i slične zgrade 4 1 014 3 231
Uredske zgrade  5 3 678 12 363
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  11 6 631 40 959
Zgrade za promet i komunikacije  7 11 730 32 730
Industrijske zgrade i skladišta 13 27 653 168 473
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 6 5 371 20 457
Ostale nestambene zgrade  39 29 580 97 086
Dogradnja i nadogradnja1) 42 10 140 40 302
Stambene zgrade 27 4 256 12 566
Nestambene zgrade  15 5 884 27 736
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 96 - -
Stambene zgrade 74 - -
Nestambene zgrade  22 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U SRPNJU 2023.

  Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 138 113 039 63 301 406 242 88 30 6 2
Stanovi u novim zgradama 1 093 108 796 53 294 391 233 84 30 6 2
Stambene zgrade 1 091 108 637 53 292 391 233 84 30 6 2
Stambene zgrade s jednim stanom  284 45 159 6 19 47 114 63 27 6 2
Stambene zgrade s dva stana  98 10 270 5 18 40 31 3 1 - -
Stambene zgrade s tri i više stanova 709 53 208 42 255 304 88 18 2 - -
Nestambene zgrade  2 159 - 2 - - - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 36 3 319 8 5 13 8 2 - - -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 9 924 2 2 2 1 2 - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti