Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 16. kolovoza 2023.
GRAD-2023-3-1/6

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U LIPNJU 2023.

 

U lipnju 2023. izdana je 791 građevinska dozvola, što je manje za 12,7% u odnosu na lipanj 2022.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do lipnja 2023. u usporedbi s istim razdobljem 2022. veći je za 3,3%.

U lipnju 2023.:

- prema vrstama građevina, 86,2% dozvola izdano je za zgrade, a 13,8% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 77,6% dozvola izdano je za novogradnju, a 22,4% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u lipnju 2023., predviđeno je građenje 1 147 stanova s prosječnom površinom od 100,3 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U LIPNJU 2023.

  Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
VI. 2023.
V. 2023.
93,6 66,5 67,8 51,0 74,1 53,6 100,4 99,5
VI. 2023.
VI. 2022.
86,0 107,4 89,4 90,8 96,5 106,8 82,5 84,7
VI. 2023.
Ø 2022.
84,2 78,9 71,9 67,2 90,2 79,4 72,5 75,9
I. – VI. 2023.
I. – VI. 2022.
102,1 131,2 111,1 122,1 111,3 136,7 92,2 94,3

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U LIPNJU 2023.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U LIPNJU 2023.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U LIPNJU 2023.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. eura Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
VI. 2023.                
Ukupno 791 682 109 377 852 278 385 99 467 1 147 115 092
Novogradnja 614 539 75 239 576 215 719 23 857 1 083 109 112
Rekonstrukcije  177 143 34 138 276 62 666 75 610 641)  5 9801)
I. – VI. 2023.                
Ukupno 5 799 4 992 807 3 332 719 2 444 697 888 022 8 800 866 540
Novogradnja 4 558 4 006 552 2 373 934 1 922 844 451 090 8 337 823 698
Rekonstrukcije  1 241 986 255 958 785 521 853 436 932 4631) 42 8421)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U LIPNJU 2023.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 682 248 397 967 316
Nove zgrade 539 231 126 900 209
Stambene zgrade 469 146 675 456 163
Stambene zgrade s jednim stanom  305 60 713 192 164
Stambene zgrade s dva stana  41 11 167 34 390
Stambene zgrade s tri i više stanova 122 73 143 223 733
Zgrade za stanovanje zajednica  1 1 652 5 876
Nestambene zgrade  70 84 451 444 046
Hoteli i slične zgrade 4 634 2 170
Uredske zgrade  - - -
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  7 20 683 117 710
Zgrade za promet i komunikacije  9 1 014 4 258
Industrijske zgrade i skladišta 28 48 144 253 832
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 8 10 348 47 351
Ostale nestambene zgrade  14 3 628 18 725
Dogradnja i nadogradnja1) 46 17 271 67 107
Stambene zgrade 31 6 025 17 524
Nestambene zgrade  15 11 246 49 583
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 97 - -
Stambene zgrade 62 - -
Nestambene zgrade  35 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U LIPNJU 2023.

  Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 147 115 092 79 264 354 317 98 26 6 3
Stanovi u novim zgradama 1 083 109 112 75 249 333 304 87 26 6 3
Stambene zgrade 1 079 108 752 75 249 333 300 87 26 6 3
Stambene zgrade s jednim stanom  305 46 956 1 34 46 116 77 22 6 3
Stambene zgrade s dva stana  82 8 721 - 22 26 27 4 3 - -
Stambene zgrade s tri i više stanova 692 53 075 74 193 261 157 6 1 - -
Nestambene zgrade  4 360 - - - 4 - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 50 4 755 3 12 15 10 10 - - -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 14 1 225 1 3 6 3 1 - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti