Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. srpnja 2023.
GRAD-2023-3-1/5

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U SVIBNJU 2023.

 

U svibnju 2023. izdano je 876 građevinskih dozvola, što je manje za 1,5% u odnosu na svibanj 2022.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do svibnja 2023. u usporedbi s istim razdobljem 2022. veći je za 6,4%.

U svibnju 2023.:

- prema vrstama građevina, 83,2% dozvola izdano je za zgrade, a 16,8% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 79,9% dozvola izdano je za novogradnju, a 20,1% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u svibnju 2023., predviđeno je građenje 1 142 stana s prosječnom površinom od 101,3 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U SVIBNJU 2023.

  Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
V. 2023.
IV. 2023.
86,7 118,8 104,4 137,9 112,2 390,1 71,8 73,9
V. 2023.
V. 2022.
94,8 151,7 128,9 149,6 122,5 91,6 95,9 95,0
V. 2023.
Ø 2022.
90,0 118,7 106,1 131,7 121,7 148,1 72,2 76,3
I. – V. 2023.
I. – V. 2022.
105,3 135,1 114,8 127,5 114,1 141,7 93,9 96,0

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SVIBNJU 2023.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SVIBNJU 2023.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SVIBNJU 2023.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. eura Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
V. 2023.                
Ukupno 876 729 147 604 114 418 674 185 440 1 142 115 671
Novogradnja 700 593 107 481 917 345 943 135 974 1 064 108 713
Rekonstrukcije  176 136 40 122 197 72 731 49 466 781)  6 9581)
I. – V. 2023.                
Ukupno 5 008 4 310 698 2 954 867 2 166 312 788 555 7 653 751 448
Novogradnja 3 944 3 467 477 2 134 358 1 707 125 427 233 7 254 714 586
Rekonstrukcije  1 064 843 221 820 509 459 187 361 322 3991) 36 8621)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U SVIBNJU 2023.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 729 366 457 1 896 918
Nove zgrade 593 351 928 1 850 779
Stambene zgrade 492 142 230 438 446
Stambene zgrade s jednim stanom  318 64 375 201 070
Stambene zgrade s dva stana  54 14 718 44 823
Stambene zgrade s tri i više stanova 119 62 718 191 514
Zgrade za stanovanje zajednica  1 419 1 039
Nestambene zgrade  101 209 698 1 412 333
Hoteli i slične zgrade 7 4 956 15 355
Uredske zgrade  7 4 239 15 054
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  14 79 644 727 701
Zgrade za promet i komunikacije  12 1 122 3 976
Industrijske zgrade i skladišta 28 82 604 505 618
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 6 8 682 33 660
Ostale nestambene zgrade  27 28 451 110 969
Dogradnja i nadogradnja1) 53 14 529 46 139
Stambene zgrade 39 7 855 23 244
Nestambene zgrade  14 6 674 22 895
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 83 - -
Stambene zgrade 54 - -
Nestambene zgrade  29 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U SVIBNJU 2023.

  Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 142 115 671 57 240 389 290 110 47 3 6
Stanovi u novim zgradama 1 064 108 713 48 227 360 273 101 46 3 6
Stambene zgrade 1 059 108 285 48 226 358 271 101 46 3 6
Stambene zgrade s jednim stanom  318 49 856 3 14 63 102 88 41 3 4
Stambene zgrade s dva stana  108 11 824 10 6 38 45 3 4 - 2
Stambene zgrade s tri i više stanova 633 46 605 35 206 257 124 10 1 - -
Nestambene zgrade  5 428 - 1 2 2 - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 61 5 770 9 9 22 17 3 1 - -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 17 1 188 - 4 7 - 6 - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti