Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. lipnja 2023.
GRAD-2023-3-1/4

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U TRAVNJU 2023.

 

U travnju 2023. izdane su 972 građevinske dozvole, što je manje za 3,3% u odnosu na travanj 2022.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do travnja 2023. u usporedbi s istim razdobljem 2022. veći je za 8,3%.

U travnju 2023.:

- prema vrstama građevina, 86,5% dozvola izdano je za zgrade, a 13,5% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 81,3% dozvola izdano je za novogradnju, a 18,7% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u travnju 2023., predviđeno je građenje 1 590 stanova s prosječnom površinom od 98,4 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U TRAVNJU 2023.

   Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
IV. 2023.
III. 2023.
78,7 75,2 82,2 77,0 91,6 17,3 87,1 80,6
IV. 2023.
IV. 2022.
100,1 105,5 109,0 117,5 79,4 55,3 88,0 91,7
IV. 2023.
Ø 2022.
103,9 100,0 101,6 95,5 108,4 38,0 100,5 103,2
I. – IV. 2023.
I. – IV. 2022.
107,7 131,6 111,8 121,8 112,0 170,4 93,5 96,1

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U TRAVNJU 2023.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U TRAVNJU 2023.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U TRAVNJU 2023.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. eura Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
IV. 2023.                
Ukupno 972 841 131 400 072 352 532 47 540 1 590 156 526
Novogradnja 790 695 95 317 901 290 882 27 019 1 507 149 230
Rekonstrukcije  182 146 36 82 171 61 650 20 521 831)  7 2961)
I. – IV. 2023.                
Ukupno 4 132 3 581 551 2 350 753 1 747 638 603 115 6 511 635 777
Novogradnja 3 244 2 874 370 1 652 441 1 361 182 291 259 6 190 605 873
Rekonstrukcije  888 707 181 698 312 386 456 311 856 3211) 29 9041)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U TRAVNJU 2023.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 841 351 047 1 375 585
Nove zgrade 695 302 267 1 045 804
Stambene zgrade 609 206 834 655 783
Stambene zgrade s jednim stanom  419 86 756 274 390
Stambene zgrade s dva stana  58 16 778 50 366
Stambene zgrade s tri i više stanova 131 100 990 323 756
Zgrade za stanovanje zajednica  1 2 310 7 271
Nestambene zgrade 86 95 433 390 021
Hoteli i slične zgrade 12 19 767 75 819
Uredske zgrade  5 7 258 23 130
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  8 13 281 68 895
Zgrade za promet i komunikacije  10 1 043 2 825
Industrijske zgrade i skladišta 20 14 532 59 767
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 5 5 408 18 069
Ostale nestambene zgrade  26 34 144 141 516
Dogradnja i nadogradnja1) 45 48 780 329 781
Stambene zgrade 35 8 736 27 071
Nestambene zgrade  10 40 044 302 710
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 101 - -
Stambene zgrade 76 - -
Nestambene zgrade  25 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U TRAVNJU 2023.

  Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 590 156 526 117 398 487 372 150 52 6 8
Stanovi u novim zgradama 1 507 149 230 111 373 459 355 144 51 6 8
Stambene zgrade 1 494 148 072 111 367 455 352 144 51 6 8
Stambene zgrade s jednim stanom  421 65 784 2 28 69 152 111 46 6 7
Stambene zgrade s dva stana  116 13 488 4 24 26 39 18 4 - 1
Stambene zgrade s tri i više stanova 957 68 800 105 315 360 161 15 1 - -
Nestambene zgrade 13 1 158 - 6 4 3 - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 68 5 802 5 21 21 15 5 1 - -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 15 1 494 1 4 7 2 1 - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade, uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti