Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 15. svibnja 2023.
GRAD-2023-3-1/3

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U OŽUJKU 2023.

 

U ožujku 2023. izdano je 1 211 građevinskih dozvola, što je više za 17,3% u odnosu na ožujak 2022.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do ožujka 2023. u usporedbi s istim razdobljem 2022. veći je za 12,4%.

U ožujku 2023.:

- prema vrstama građevina, 88,2% dozvola izdano je za zgrade, a 11,8% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 80,7% dozvola izdano je za novogradnju, a 19,3% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u ožujku 2023., predviđeno je građenje 1 826 stanova s prosječnom površinom od 106,3 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U OŽUJKU 2023.

  Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
III. 2023.
II. 2023.
121,0 99,8 119,2 129,5 110,9 175,2 107,5 124,8
III. 2023.
III. 2022.
116,3 132,5 107,2 116,2 125,4 304,1 93,8 104,2
III. 2023.
Ø 2022.
131,9 132,9 123,7 124,0 118,3 219,7 115,4 128,0
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
110,3 140,4 112,7 123,1 128,4 207,3 95,4 97,7

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U OŽUJKU 2023.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U OŽUJKU 2023.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U OŽUJKU 2023.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. eura Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
III. 2023.                
Ukupno 1 211 1 068 143 743 736 468 515 275 221 1 826 194 131
Novogradnja 977 875 102 521 985 407 278 114 707 1 725 184 383
Rekonstrukcije  234 193 41 221 751 61 237 160 514 1011)  9 7481)
I. – III. 2023.                
Ukupno 3 160 2 740 420 1 950 681 1 395 106 555 575 4 921 479 251
Novogradnja 2 454 2 179 275 1 334 540 1 070 300 264 240 4 683 456 643
Rekonstrukcije  706 561 145 616 141 324 806 291 335 2381) 22 6081)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U OŽUJKU 2023.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 1 068 427 240 1 786 095
Nove zgrade 875 404 312 1 715 319
Stambene zgrade 775 271 492 856 872
Stambene zgrade s jednim stanom  557 119 433 375 544
Stambene zgrade s dva stana  67 18 618 57 543
Stambene zgrade s tri i više stanova 144 106 109 333 336
Zgrade za stanovanje zajednica  7 27 332 90 449
Nestambene zgrade  100 132 820 858 447
Hoteli i slične zgrade 11 5 838 21 902
Uredske zgrade  6 2 789 10 029
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  9 8 944 45 888
Zgrade za promet i komunikacije  11 9 733 28 040
Industrijske zgrade i skladišta 23 74 192 608 575
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 11 22 331 93 312
Ostale nestambene zgrade  29 8 993 50 701
Dogradnja i nadogradnja1) 79 22 928 70 776
Stambene zgrade 62 12 956 39 706
Nestambene zgrade  17 9 972 31 070
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 114 - -
Stambene zgrade 80 - -
Nestambene zgrade  34 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U OŽUJKU 2023.

  Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 826 194 131 127 412 549 449 197 60 23 9
Stanovi u novim zgradama 1 725 184 383 121 384 514 426 191 58 23 8
Stambene zgrade 1 722 183 973 121 384 512 426 191 58 22 8
Stambene zgrade s jednim stanom  557 91 185 1 16 97 216 153 45 22 7
Stambene zgrade s dva stana  134 14 502 5 27 36 47 13 6 - -
Stambene zgrade s tri i više stanova 1 031 78 286 115 341 379 163 25 7 - 1
Nestambene zgrade  3 410 - - 2 - - - 1 -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 98 9 439 6 27 34 22 6 2 - 1
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 3 309 - 1 1 1 - - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti