Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. ožujka 2023.
GRAD-2023-3-1/1

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U SIJEČNJU 2023.

 

U siječnju 2023. izdano je 937 građevinskih dozvola, što je više za 19,1% u odnosu na siječanj 2022.

U siječnju 2023.:

- prema vrstama građevina, 84,2% dozvola izdano je za zgrade, a 15,8% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 74,3% dozvola izdano je za novogradnju, a 25,7% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u siječnju 2023., predviđeno je građenje 1 396 stanova s prosječnom površinom od 92,8 m2.

 

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U SIJEČNJU 2023.

  Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
I. 2023.
XII. 2022.
77,4 58,5 61,3 66,0 91,9 53,5 56,9 57,4
I. 2023.
I. 2022.
115,2 140,7 116,2 133,5 145,1 140,2 90,2 90,5
I. 2023.
Ø 2022.
97,5 129,7 101,8 99,7 122,5 98,4 88,2 85,4

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SIJEČNJU 2023.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SIJEČNJU 2023.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SIJEČNJU 2023.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. eura Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
I. 2023.                
Ukupno 937 789 148 580 513 457 283 123 230 1 396 129 559
Novogradnja 696 598 98 385 183 318 783 66 400 1 328 123 093
Rekonstrukcije  241 191 50 195 330 138 500 56 830 681)  6 4661)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U SIJEČNJU 2023.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 789 351 555 1 436 206
Nove zgrade 598 301 201 1 234 486
Stambene zgrade 473 168 124 531 264
Stambene zgrade s jednim stanom  323 64 589 205 682
Stambene zgrade s dva stana  40 12 176 37 392
Stambene zgrade s tri i više stanova 109 90 333 284 811
Zgrade za stanovanje zajednica  1 1 026 3 379
Nestambene zgrade  125 133 077 703 222
Hoteli i slične zgrade 21 32 542 141 736
Uredske zgrade  3 2 648 11 398
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  16 26 836 140 933
Zgrade za promet i komunikacije  11 870 3 092
Industrijske zgrade i skladišta 24 23 060 162 751
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 21 34 473 183 192
Ostale nestambene zgrade  29 12 648 60 120
Dogradnja i nadogradnja1) 75 50 354 201 720
Stambene zgrade 40 6 852 20 425
Nestambene zgrade  35 43 502 181 295
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 116 - -
Stambene zgrade 67 - -
Nestambene zgrade  49 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U SIJEČNJU 2023.

   Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 396 129 559 136 378 435 278 121 40 4 4
Stanovi u novim zgradama 1 328 123 093 129 363 414 261 115 39 4 3
Stambene zgrade 1 326 122 766 129 363 413 261 114 39 4 3
Stambene zgrade s jednim stanom  323 49 661 4 24 63 108 87 30 4 3
Stambene zgrade s dva stana  80 9 629 1 6 22 33 15 3 - -
Stambene zgrade s tri i više stanova 923 63 476 124 333 328 120 12 6 - -
Nestambene zgrade  2 327 - - 1 - 1 - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 52 5 260 3 11 15 15 6 1 - 1
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 16 1 206 4 4 6 2 - - - -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti