Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 28. ožujka 2023.
TRAN-2023-1-3

ISSN 1334-0557

OBUJAM CESTOVNOG PROMETA DOMAĆIH VOZILA U 2021.

 

Prikazani su detaljni podaci o vozilo-kilometrima koje su ostvarila domaća vozila na teritoriju Republike Hrvatske i stranom teritoriju. Podaci se temelje na administrativnim podacima dobivenima od Centra za vozila Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova te procjenama Državnog zavoda za statistiku.

Obujam prometa izražen u vozilo-kilometrima važan je pokazatelj prijevoznog učinka vozila u cestovnom prometu. Ostvareni vozilo-kilometri indikator su utjecaja transportne djelatnosti na okoliš i jedan od važnih pokazatelja sigurnosti prometa.

U 2021. vozila registrirana u Republici Hrvatskoj ostvarila su 28 202 milijuna vozilo-kilometara, što je u odnosu na 2020. porast za 5,8% te porast od 3,0% u odnosu na 2019.

Od ukupno ostvarenih vozilo-kilometara u 2021., osobna vozila ostvarila su 77,6%. Najveći udio u ostvarenim vozilo-kilometrima osobnih vozila ostvarila su osobna vozila na dizelski pogon, 65,1%.

Zbog kontinuiranog porasta broja registriranih hibridnih osobnih vozila, ostvareni vozilo-kilometri u toj kategoriji vozila u 2021. pokazuju najveći porast u odnosu na 2020. Osobna vozila na hibridno-dizelski pogon pokazuju porast ostvarenih vozilo-kilometara za 143,0%, a osobna vozila na hibridno-benzinski pogon za 87,4% u odnosu na 2020. Električna osobna vozila pokazuju porast ostvarenih vozilo-kilometara od 55,7% u odnosu na 2020.

G-1. UDIO VRSTE GORIVA U OSTVARENIM VOZILO - KILOMETRIMA OSOBNIH VOZILA U 2021.

1. OBUJAM CESTOVNOG PROMETA DOMAĆIH VOZILA PREMA VRSTI VOZILA, VRSTI GORIVA I STAROSTI VOZILA U 2021.

mil. vkm

      Ukupno Starost vozila
manje od
2 godine
od 2 godine
do ispod
5 godina
od 5 godina
do ispod
10 godina
od 10 godina
do ispod
20 godina
20 i više
godina
Ukupno  28 202  3 302  4 442  6 642  11 203  2 613
M1: Osobna vozila  21 875  2 191  3 170  4 946  9 342  2 225
Benzin  6 340   799   767   732  3 050   992
Dizel  14 236   890  2 260  4 123  5 851  1 111
Električna vozila   63   47   12   5   0   0
Hibrid benzin   317   246   45   20   6  -
Hibrid dizel   105   81   17   6  -  -
Ostala goriva   814   129   69   60   434   122
M2: Mini autobusi   17   0   2   4   10   1
Benzin  -   -  -  -  -  -
Dizel   17   0   2   4   10   1
Električna vozila   0  -  -   0   0  -
Ostala goriva  -   -   -   -   -   - 
M3: Autobusi   189   14   39   38   88   10
Dizel   185   14   39   37   85   10
Hibrid  -   -   -   -   -   - 
Električna vozila  -   -   -   -   -   - 
Stlačeni prirodni plin   0  -   -    0  -   - 
Ostala goriva   5  -    0   0   3  - 
N1: Teretna vozila do 3,5 t NDM  3 488   792   696   852   979   169
Benzin    57   3   12   14   25   4
Dizel  3 401   781   680   834   941   164
Ostala goriva   31   8   4   5   13   1
N2: Teretna vozila između 3,5 t i 12 t NDM   288   16   27   52   133   60
Dizel   288   16   27   52   133   60
Ostala goriva   0   0   0   0   0   0
N3: Teretna vozila s više od 12 t NDM  1 925   236   452   693   467   77
Dizel  1 923   236   451   693   467   77
Ostala goriva   1   0   1   0   0  -
L1/L2/L6: Mopedi   105   3   16   15   54   17
Benzin   104   2   15   15   54   17
Električna vozila   1   0   1   0   0   0
Ostala goriva   0  -   0   0   0   0
L3/L4/L5/L7: Motocikli   264   40   36   39   123   26
Benzin   262   40   35   38   123   26
Električna vozila   2   1   1   0   0  -
Ostala goriva   0   0   0   0   0   0
T5: Traktori   50   10   4   2   7   28
Dizel   38   1   2   2   7   27
Ostala goriva   11   8   2   0   0   0

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka te da kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih rezultata zbog zaokruživanja brojeva.

Procjena ostvarenih vozilo-kilometara domaćih vozila dobivena je na temelju podataka o prijeđenim kilometrima vozila koja su pristupila tehničkim pregledima i broja registriranih vozila u Republici Hrvatskoj. Podaci o prijeđenim kilometrima dobiveni su na temelju podataka o stanju putomjera s redovitih tehničkih pregleda Centra za vozila Hrvatske za tri uzastopne godine za sva motorna vozila koja su bila obvezna pristupiti tehničkom pregledu. Prijeđeni kilometri za svako pojedino vozilo izračunavaju se na temelju razlike stanja putomjera s posljednja dva tehnička pregleda. Prijeđeni kilometri za nova vozila za koja ne postoji podatak procjenjuju se primjenom metode imputacije.

Prosječan broj registriranih vozila u Republici Hrvatskoj dobiven je na temelju broja registriranih cestovnih motornih vozila Ministarstva unutarnjih poslova u dvije uzastopne godine.

Definicije

Vozilo-kilometar jest mjerna jedinica koja označuje kretanje cestovnog vozila na udaljenosti od jednoga kilometra. Razmatra se stvarno prijeđena udaljenost. Uključena su kretanja praznih cestovnih motornih vozila. Jedinice sastavljene od tegljača i poluprikolica ili kamiona i prikolica računaju se kao jedno vozilo.

Cestovno vozilo jest vozilo koje se kreće na kotačima, namijenjeno upotrebi na cestama.

Cestovno motorno vozilo jest cestovno vozilo koje ima motor kao jedino sredstvo pokretanja i obično se upotrebljava za prijevoz osoba ili robe ili za vuču vozila koja se upotrebljavaju za prijevoz osoba ili roba. Nisu uključena motorna vozila koja se kreću po pruzi.

Prema Prilogu I. Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica, kategorije motornih vozila jesu sljedeće: M1 (osobna vozila), M2 i M3 (autobusi), N1, N2 i N3 (teretna vozila), L1, L2 i L6 (mopedi), L3, L4, L5 i L7 (motocikli) te T5 (traktori).

Vozilo na benzin jest cestovno motorno vozilo koje za pogon upotrebljava benzin koji sadržava do 10% bioetanola.

Vozilo na dizel jest cestovno motorno vozilo koje za pogon upotrebljava dizel koji sadržava do 7% biodizela.

Hibridno benzinsko vozilo jest cestovno motorno vozilo koje za pogon upotrebljava benzin, uz dodatak jednoga ili više električnih motora za pogon, čime se napaja pogonski akumulator koji se puni generatorom i time pokreće benzinski motor. Uključena su i hibridna benzinska vozila koja se mogu puniti preko utičnice. U takvu vozilu pogonski akumulator može se napuniti i iz vanjskog izvora struje (kao što je električna utičnica).

Hibridno dizelsko vozilo jest cestovno motorno vozilo u kojem se za pogon upotrebljava dizel, uz dodatak jednoga ili više električnih motora za pogon, čime se napaja pogonski akumulator koji se puni generatorom i time pokreće dizelski motor. Uključena su i hibridna dizelska vozila koja se mogu puniti preko utičnice. U takvu vozilu pogonski akumulator može se napuniti i iz vanjskog izvora struje (kao što je električna utičnica).

Električno vozilo jest cestovno motorno vozilo u kojem se akumulatori upotrebljavaju za napajanje električnog motora za pogon.

Domaće vozilo jest cestovno motorno vozilo koje je registrirano u Republici Hrvatskoj i ima registarske oznake Republike Hrvatske.

 

 

Kratice  
   
mil. milijun
NDM najveća dopuštena masa
t tona
vkm vozilo-kilometar
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Korana Šakić Pokrivač

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

 

Postavke pristupačnosti