Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 13. veljače 2024.
TRAN-2023-3-1/4

ISSN 1334-0557

PROMET U MORSKIM LUKAMA U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2023.

 

Porast prometa putnika i pad prometa robe u četvrtom tromjesečju 2023.

U hrvatskim morskim lukama u četvrtom tromjesečju 2023. ukrcano je i iskrcano 4,5 milijuna putnika. U usporedbi s istim razdobljem 2022., to je porast za 4,2%.

Na trajektima i putničkim brodovima u četvrtom tromjesečju 2023. prevezeno je 4,2 milijuna putnika, što je više za 2,4% nego u istom razdoblju 2022. Porast putnika ostvaren je u svim većim lukama i u međunarodnom prometu. Na brodove se ukrcalo i iskrcalo 9,8% više osobnih vozila i 17,8% više autobusa u usporedbi s istim tromjesečjem 2022.

Od ukupnog broja putnika u morskim lukama 247 tisuća iskrcano je s brodova za kružna putovanja te su, među ostalim, obišli luke Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeku i Šibenik. U usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2022., to je porast za 46,5%.

Ukupan promet robe u četvrtom tromjesečju 2023. na razini Republike Hrvatske iznosio je 5,3 milijuna tona te pao za 7,2% u odnosu na isto razdoblje 2022. zbog pada prometa tekućeg tereta (s udjelom u ukupnom prometu robe od 45%), za 13,6%, te prometa suhe rasute robe, za 10,5% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 28%) u odnosu na isto razdoblje 2022., dok su tone robe u kontejnerima ostvarile porast za 25,1% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 20%).

Od pet luka koje ostvaruju 93% ukupnog prometa robe u morskim lukama, pad je u četvrtom tromjesečju 2023. zamjetan u lukama Omišalj (22,0%) i Ploče (25,5%) u usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2022.

Godišnji podaci pokazuju porast prometa brodova i putnika u morskim lukama u 2023.

Od siječnja do prosinca 2023. u morske luke Hrvatske prispjelo je 1,4% više brodova nego u istom razdoblju 2022. Više od 35,0 milijuna putnika ukrcano je i iskrcano u hrvatskim morskim lukama u 2023., što je za 3,5% više u usporedbi s 2022. Ukupan promet robe u morskim lukama od siječnja do prosinca 2023. pao je za 1,7% u odnosu na isto razdoblje 2022. te je iznosio 23,2 milijuna tona.

G-1. PROMET PUTNIKA PO TROMJESEČJIMA U 2022. I 2023.

G-2. STRUKTURA PROMETA PUTNIKA U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2023.

G-3. STRUKTURA PROMETA ROBE U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2023.

1. PROMET BRODOVA, PUTNIKA I ROBE U MORSKIM LUKAMA

   Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
X. – XII. I. – XII. X. – XII. I. – XII. X. – XII. 2023.
X. – XII. 2022.
I. – XII. 2023.
I. − XII. 2022.
Promet brodova, prispjeli broj  62 985  342 752  59 882  347 632 95,1 101,4
Promet putnika tis.  4 272  33 834  4 450  35 004 104,2 103,5
Promet robe tis. t  5 750  23 607  5 337  23 200 92,8 98,3

2. PROMET ROBE U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2023.

     Ukupan promet robe, t Indeksi
X. – XII. 2023.
X. – XII. 2022.
Omišalj 1 323 621 78,0
Rijeka 1 248 757 127,8
Ploče  999 795 74,5
Bakar  698 343 110,5
Split  686 376 132,1

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan godišnji promet robe veći ili jednak 1 mil. t

3. PROMET PUTNIKA U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2023.

     Promet putnika, ukupno Indeksi
X. – XII. 2023.
X. – XII. 2022.
Unutarnji promet putnika Indeksi
X. – XII. 2023.
X. – XII. 2022.
Međunarodni promet putnika Indeksi
X. – XII. 2023.
X. – XII. 2022.
Ukupno 4 449 571 104,2 4 194 943 102,3  254 628 147,3
Od toga            
Split  779 185 110,1  677 965 107,4  101 220 132,5
Zadar  441 731 104,4  409 530 101,6  32 201 160,3
Preko  357 863 101,2  357 863 101,2 - -
Supetar  332 446 107,6  332 446 107,6 - -
Korčula2)  315 518 102,8  314 913 103,0   605 45,4
Dubrovnik  314 704 114,2  211 018 98,9  103 686 166,8
Cres  223 656 104,4  223 397 104,3   259 -
Krk  185 523 106,8  185 424 106,8   99 -
Jablanac  166 893 109,4  166 893 109,4 - -
Biograd  132 525 99,2  132 525 99,2 - -
Šibenik  128 911 100,4  124 316 98,8  4 595 186,0
Rab  123 226 111,0  123 226 111,0 - -
Stari Grad  114 202 113,1  114 202 113,2 - -
Pula3)  105 505 69,7  105 246 69,9   259 37,2
Novalja  68 128 102,0  68 128 102,0 - -
Rogač  66 596 101,9  66 596 101,9 - -
Hvar  60 565 94,4  59 609 95,4   956 56,4
Makarska  55 437 107,0  55 437 107,0 - -
Vis  47 901 106,6  47 901 106,6 - -
Rabac  42 990 95,4  42 990 95,4 - -
Sućuraj  40 489 109,0  40 489 109,0 - -
Vela Luka  34 506 101,3  34 506 101,3 - -
Trogir  30 555 93,4  30 555 93,4 - -
Božava  28 332 100,4  28 332 100,4 - -
Sobra  24 972 106,3  24 972 106,3 - -
Rovinj  8 342 94,6  5 994 79,6  2 348 182,2
Poreč  6 515 182,0  4 944 194,9  1 571 150,8
Ploče  5 505 64,8  5 497 64,9   8 33,3
Trpanj  5 497 64,9  5 497 64,9 - -

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan promet putnika veći ili jednak 200 000
2) Uključen je promet luke Orebić.
3) Uključen je promet luka Brijuni i Fažana.

4. UKRCANA I ISKRCANA PUTNIČKA VOZILA PO LUČKIM KAPETANIJAMA U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2023.

     Osobna vozila, motocikli i prikolice, broj Indeksi
X. – XII. 2023.
X. – XII. 2022.
Autobusi, broj Indeksi
X. – XII. 2023.
X. – XII. 2022.
Ukupno  847 592 109,8  6 378 117,8
Lučka kapetanija Pula  15 664 93,8   110 107,8
Lučka kapetanija Rijeka  184 696 107,7  2 299 112,4
Lučka kapetanija Senj  97 326 108,3   899 110,9
Lučka kapetanija Zadar  190 165 111,5   86 72,9
Lučka kapetanija Šibenik  1 348 119,3 - -
Lučka kapetanija Split  247 197 113,0  1 380 160,1
Lučka kapetanija Ploče  1 275 66,2   7 116,7
Lučka kapetanija Dubrovnik  109 921 108,1  1 597 110,9

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Detaljni mjesečni podaci od 2013. dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baza podataka ažurira se tromjesečno.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Statističko istraživanje o prometu u morskim lukama Državni zavod za statistiku provodi koristeći se podacima iz Hrvatskoga integriranoga pomorskoga informacijskog sustava. Državni zavod za statistiku preuzima od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dio baze podataka i dalje je statistički obrađuje.

Za evidentiranje dolazaka i odlazaka brodova upotrebljava se Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS) kao jedinstveno sučelje. U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o prometu robe i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Detaljna metodološka objašnjenja dostupna su u publikaciji "Metodološke osnove za statističko istraživanje Promet u morskim lukama", koja se nalazi i na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Obuhvat

Podaci obuhvaćaju prispjele i otputovale brodove, ukrcane i iskrcane putnike te utovarenu i istovarenu robu i odnose se na rad svih javnih morskih luka u Republici Hrvatskoj.

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su svi brodovi domaće zastave i stranih zastava koji su uplovili u morske luke Republike Hrvatske ili otplovili iz njih, bez obzira na aktivnosti koje obavljaju u luci. Uključeni su brodovi u balastu.

Podaci o prometu putnika uključuju i putnike na brodovima za kružna putovanja na izletu te sadržavaju samo njihov iskrcaj.

Definicije

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Brod je plovilo čija je duljina veća od 12 m i tonaža veća od 15 BT ili je ovlašteno prevoziti više od 12 putnika.

Putnik je svaka osoba koja putuje na trgovačkom brodu. Operativno osoblje na zadatku ne smatra se putnicima. Putnicima se ne smatraju članovi posade koji nisu na dužnosti i ne plaćaju kartu, unatoč tomu što putuju brodom, te mala djeca.

Izlet putnika na kružnom putovanju brodom jest kratak posjet putnika na kružnom putovanju turističkoj atrakciji u luci, dok njihova kabina na brodu ostaje rezervirana.

Unutarnji promet putnika obuhvaća promet između dviju domaćih luka.

Međunarodni promet putnika obuhvaća promet između luke ukrcaja putnika u Republici Hrvatskoj i luke iskrcaja putnika u inozemstvu i obratno.

Roba podrazumijeva svaku robu koja se prevozi morem. Uključena su sva pakiranja i oprema kao što su kontejneri, izmjenjivi sanduci i palete. Uključena je roba prevezena kamionima, prikolicama i poluprikolicama. Isključen je pak prijevoz goriva na brod i zalihe broda, riba iskrcana iz ribarskog broda i brodova za preradu ribe, roba prevezena između različitih bazena ili dokova iste luke.

 

Kratice  
   
BT bruto tonaža
m metar
mil. milijun
t tona
tis. tisuća
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Lidija Pilat i Anita Stanković

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti