Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 11. kolovoza 2023.
TRAN-2023-3-1/2

ISSN 1334-0557

PROMET U MORSKIM LUKAMA U DRUGOM TROMJESEČJU 2023.

 

Porastao broj putnika u drugom tromjesečju 2023.

U hrvatskim morskim lukama u drugom tromjesečju 2023. ukrcano je i iskrcano više od 9,2 milijuna putnika. To je porast za 9,4% u usporedbi s istim razdobljem 2022.

Na trajektima i putničkim brodovima u drugom tromjesečju 2023. u usporedbi s istim razdobljem 2022. ostvaren je porast broja putnika za 7,9%. U tom je razdoblju prevezeno 95% od ukupnog broja putnika. Broj prevezenih putnika porastao je u svim većim lukama. Na brodove se ukrcalo i iskrcalo 8,1% više osobnih vozila i 25,9% više autobusa nego u s istom tromjesečju 2022.

Od ukupnog broja putnika u morskim lukama 393 tisuće iskrcane su s brodova za kružna putovanja te su oni, među ostalim, obišli luke Dubrovnik, Split, Zadar i Šibenik. U usporedbi s drugim tromjesečjem 2022. to je porast za 54,2%.

Pao promet robe u drugom tromjesečju 2023.

Ukupan promet robe u drugom tromjesečju 2023. na razini Republike Hrvatske iznosio je 6,2 milijuna tona te je pao za 13,4% u odnosu na isto razdoblje 2022., zbog pada prometa suhe rasute robe, za 31,3% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 26%). Promet tekućeg tereta (s udjelom u ukupnom prometu robe od 48%) porastao je pak za 4,4%, a promet robe u kontejnerima u tonama za 2,6% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 17%).

Od pet luka koje ostvaruju 93% ukupnog prometa robe u morskim lukama pad je u drugom tromjesečju 2023. u usporedbi s drugim tromjesečjem 2022. zamjetan u lukama Ploče (18,0%), Rijeka (7,5%), Split (10,9%) i Bakar (37,4%).

Podaci za prvo polugodište 2023. pokazuju porast broja putnika

U prvom polugodištu 2023. ukupan broj prispjelih brodova u morske luke porastao je za 5,5%, a ukupan promet putnika za 7,3%, dok je ukupan promet robe pao za 1,5% u usporedbi s istim razdobljem 2022.

G-1. PROMET PUTNIKA PO TROMJESEČJIMA U 2022. I 2023.

G-2. STRUKTURA PROMETA PUTNIKA U DRUGOM TROMJESEČJU 2023.

G-3. STRUKTURA PROMETA ROBE U DRUGOM TROMJESEČJU 2023.

1. PROMET BRODOVA, PUTNIKA I ROBE U MORSKIM LUKAMA

    Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
I. – VI. 2023.
I. − VI. 2022.
Promet brodova, prispjeli broj  89 159  139 884  97 966  147 555 109,9 105,5
Promet putnika tis.  8 456  11 418  9 248  12 246 109,4 107,3
Promet robe tis. t  7 115  12 267  6 161  12 079 86,6 98,5

2. PROMET ROBE U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U DRUGOM TROMJESEČJU 2023.

      Ukupan promet robe, t Indeksi
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
Omišalj 2 040 723 107,4
Ploče 1 314 650 82,0
Rijeka 1 104 356 92,5
Split  653 566 89,1
Bakar  605 794 62,6

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan godišnji promet robe veći ili jednak 1 mil. t

3. PROMET PUTNIKA U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U DRUGOM TROMJESEČJU 2023.

      Promet putnika, ukupno Indeksi
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
Unutarnji promet putnika Indeksi
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
Međunarodni promet putnika Indeksi
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
Ukupno 9 247 999 109,4 8 798 084 107,8  449 915 153,7
Od toga            
Split 1 381 704 111,5 1 231 695 107,8  150 009 156,5
Dubrovnik  838 513 119,5  677 105 113,3  161 408 155,6
Zadar  671 912 108,6  617 771 106,1  54 141 147,6
Korčula2)  567 556 128,7  562 298 129,6  5 258 74,0
Supetar  535 896 108,3  535 798 108,3   98 -
Preko  524 956 106,1  524 956 106,1 - -
Cres  511 320 109,3  511 320 109,3 - -
Jablanac  497 484 108,5  497 484 108,5 - -
Pula3)  415 282 101,7  410 448 101,0  4 834 234,4
Krk  411 575 116,5  411 475 116,5   100 51,5
Rab  312 591 107,0  312 591 107,4 - -
Šibenik  289 211 124,2  276 821 121,8  12 390 219,6
Biograd  252 550 110,2  252 550 110,2 - -
Novalja  248 482 102,8  248 482 102,8 - -
Hvar  204 220 109,7  192 771 106,9  11 449 194,1
Stari Grad  196 421 113,6  196 189 113,6   232 121,5
Rabac  146 485 94,0  146 485 94,0 - -
Makarska  138 460 109,8  138 460 109,8 - -
Rogač  95 973 94,9  95 973 94,9 - -
Sućuraj  94 278 116,1  94 278 116,1 - -
Vis  82 890 107,9  81 706 107,1  1 184 209,9
Trogir  68 564 109,3  67 214 108,0  1 350 265,7
Sobra  61 837 109,7  61 837 109,7 - -
Vela Luka  57 188 91,4  57 188 91,4 - -
Božava  56 388 99,8  56 388 99,8 - -
Rovinj  56 121 185,9  37 425 196,5  18 696 167,8
Poreč  48 064 174,0  30 454 332,1  17 610 95,4
Ploče  14 213 16,3  14 213 16,3 - -
Trpanj  14 198 16,3  14 198 16,3 - -

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan promet putnika veći ili jednak 200 000
2) Uključen je promet luke Orebić.
3) Uključen je promet luka Brijuni i Fažana.

4. UKRCANA I ISKRCANA PUTNIČKA VOZILA PO LUČKIM KAPETANIJAMA U DRUGOM TROMJESEČJU 2023.

      Osobna vozila, motocikli i prikolice, broj Indeksi
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
Autobusi, broj Indeksi
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
Ukupno 1 679 119 108,1  10 851 125,9
Lučka kapetanija Pula  52 687 92,0   240 111,6
Lučka kapetanija Rijeka  424 876 110,4  3 619 122,1
Lučka kapetanija Senj  273 831 107,7  1 958 121,3
Lučka kapetanija Zadar  302 262 109,6   293 135,6
Lučka kapetanija Šibenik  2 410 108,6 - -
Lučka kapetanija Split  439 231 113,5  2 446 151,0
Lučka kapetanija Ploče  2 970 10,8   25 22,1
Lučka kapetanija Dubrovnik  180 852 110,0  2 270 120,9

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Detaljni mjesečni podaci od 2013. dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baza podataka ažurira se tromjesečno.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Statističko istraživanje o prometu u morskim lukama Državni zavod za statistiku provodi koristeći se podacima iz Hrvatskoga integriranoga pomorskoga informacijskog sustava. Državni zavod za statistiku preuzima od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dio baze podataka i dalje je statistički obrađuje.

Za evidentiranje dolazaka i odlazaka brodova upotrebljava se Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS) kao jedinstveno sučelje. U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o prometu robe i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Detaljna metodološka objašnjenja dostupna su u publikaciji "Metodološke osnove za statističko istraživanje Promet u morskim lukama", koja se nalazi i na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Obuhvat

Podaci obuhvaćaju prispjele i otputovale brodove, ukrcane i iskrcane putnike te utovarenu i istovarenu robu i odnose se na rad svih javnih morskih luka u Republici Hrvatskoj.

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su svi brodovi domaće zastave i stranih zastava koji su uplovili u morske luke Republike Hrvatske ili otplovili iz njih, bez obzira na aktivnosti koje obavljaju u luci. Uključeni su brodovi u balastu.

Podaci o prometu putnika uključuju i putnike na brodovima za kružna putovanja na izletu te sadržavaju samo njihov iskrcaj.

Definicije

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Brod je plovilo čija je duljina veća od 12 m i tonaža veća od 15 BT ili je ovlašteno prevoziti više od 12 putnika.

Putnik je svaka osoba koja putuje na trgovačkom brodu. Operativno osoblje na zadatku ne smatra se putnicima. Putnicima se ne smatraju članovi posade koji nisu na dužnosti i ne plaćaju kartu, unatoč tomu što putuju brodom, te mala djeca.

Izlet putnika na kružnom putovanju brodom jest kratak posjet putnika na kružnom putovanju turističkoj atrakciji u luci, dok njihova kabina na brodu ostaje rezervirana.

Unutarnji promet putnika obuhvaća promet između dviju domaćih luka.

Međunarodni promet putnika obuhvaća promet između luke ukrcaja putnika u Republici Hrvatskoj i luke iskrcaja putnika u inozemstvu i obratno.

Roba podrazumijeva svaku robu koja se prevozi morem. Uključena su sva pakiranja i oprema kao što su kontejneri, izmjenjivi sanduci i palete. Uključena je roba prevezena kamionima, prikolicama i poluprikolicama. Isključen je pak prijevoz goriva na brod i zalihe broda, riba iskrcana iz ribarskog broda i brodova za preradu ribe, roba prevezena između različitih bazena ili dokova iste luke.

 

Kratice  
   
BT bruto tonaža
m metar
mil. milijun
t tona
tis. tisuća
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Lidija Pilat i Anita Stanković

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti