Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 12. svibnja 2023.
TRAN-2023-3-1/1

ISSN 1334-0557

PROMET U MORSKIM LUKAMA U PRVOM TROMJESEČJU 2023.

 

Blagi porast putnika u prvom tromjesečju 2023.

U hrvatskim morskim lukama u prvom tromjesečju 2023. ukrcano je i iskrcano gotovo 3 milijuna putnika. U usporedbi s istim razdobljem 2022., to je porast za 1,2%. U usporedbi s prvim tromjesečjem 2019., to je porast za 2,0%.

Na trajektima i putničkim brodovima u prvom tromjesečju 2023., u usporedbi s istim razdobljem 2022., ostvaren je porast za 1,2%, a njima je prevezeno 99,6% od ukupnog broja putnika. Porast putnika ostvaren je u svim većim lukama. Na brodove se ukrcalo i iskrcalo 4,9% više osobnih vozila i 12,9% više autobusa u usporedbi s istim tromjesečjem 2022.

Od ukupnog broja putnika u morskim lukama 8 tisuća iskrcano je s brodova za kružna putovanja te su, među ostalim, obišli luke Dubrovnik, Split, Šibenik i Zadar. U usporedbi s prvim tromjesečjem 2022., to je pad za 13,4%.

Porast prometa robe u prvom tromjesečju 2023.

Ukupan promet robe u prvom tromjesečju 2023. na razini Republike Hrvatske iznosio je 5,9 milijuna tona te je porastao za 14,9% u odnosu na isto razdoblje 2022., zbog porasta prometa tekućeg tereta (s udjelom u ukupnom prometu robe od 47%), za 32,8%, te prometa suhe rasute robe, za 16,4% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 33%) u odnosu na isto razdoblje 2022., dok su tone robe u kontejnerima pale za 14,8% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 14%).

Od pet luka koje ostvaruju 91% ukupnog prometa robe u morskim lukama, porast je u prvom tromjesečju 2023. zamjetan u lukama Omišalj (47,1%), Ploče (7,4%) i Bakar (17,2%) u usporedbi s prvim tromjesečjem 2022.

G-1. PROMET PUTNIKA PO TROMJESEČJIMA U 2022. I 2023.

G-2. STRUKTURA PROMETA ROBE U PRVOM TROMJESEČJU 2023.

1. PROMET BRODOVA, PUTNIKA I ROBE U MORSKIM LUKAMA

    Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
I. – III. I. – III. I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
Promet brodova, prispjeli broj  50 725  49 589 97,8
Promet putnika tis.  2 962  2 998 101,2
Promet robe tis. t  5 152  5 918 114,9

2. PROMET ROBE U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U PRVOM TROMJESEČJU 2023.

      Ukupan promet robe, t Indeksi
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
Omišalj 1 877 380 147,1
Ploče 1 309 490 107,4
Rijeka 1 010 009 90,6
Bakar  711 778 117,2
Split  483 611 98,0

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan godišnji promet robe veći ili jednak 1 mil. t

3. PROMET PUTNIKA U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U PRVOM TROMJESEČJU 2023.

      Promet putnika, ukupno Indeksi
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
Unutarnji promet putnika Indeksi
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
Međunarodni promet putnika Indeksi
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
Ukupno 2 997 918 101,2 2 984 966 101,2  12 952 99,8
Od toga            
Split  488 128 103,2  480 652 103,2  7 476 105,1
Zadar  359 203 104,1  358 245 104,5   958 49,9
Preko  321 118 101,9  321 118 101,9 - -
Supetar  253 308 101,5  253 308 101,5 - -
Korčula2)  223 574 117,6  223 526 117,6   48 200,0
Cres  161 544 101,6  161 544 101,6 - -
Krk  134 115 103,6  134 115 103,6 - -
Biograd  122 432 105,8  122 432 105,8 - -
Jablanac  116 989 105,5  116 989 105,5 - -
Rab  86 289 105,2  86 289 105,2 - -
Stari Grad  84 397 110,9  84 397 110,9 - -
Šibenik  70 922 106,7  70 007 106,2   915 172,6
Rogač  53 800 94,7  53 800 94,7 - -
Dubrovnik  53 647 96,8  50 178 96,3  3 469 104,1
Novalja  48 824 103,9  48 824 103,9 - -
Makarska  35 683 94,1  35 683 94,1 - -
Vis  34 540 110,6  34 540 110,6 - -
Pula3)  31 719 69,6  31 676 69,5   43 -
Vela Luka  27 438 103,0  27 438 103,0 - -
Sućuraj  27 072 92,7  27 072 92,7 - -
Rabac  26 901 92,8  26 901 92,8 - -
Trogir  26 582 98,5  26 582 98,5 - -
Hvar  25 488 102,9  25 488 102,9 - -
Božava  21 218 97,5  21 218 97,5 - -
Sobra  14 323 97,2  14 323 97,2 - -
Trpanj  6 438 17,4  6 438 17,4 - -
Ploče  6 438 17,4  6 438 17,4 - -
Rovinj   515 472,5   472 575,6   43 159,3
Poreč   87 12,0   87 12,0 - -

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan promet putnika veći ili jednak 200 000
2) Uključen je promet luke Orebić.
3) Uključen je promet luka Brijuni i Fažana.

4. UKRCANA I ISKRCANA PUTNIČKA VOZILA PO LUČKIM KAPETANIJAMA U PRVOM TROMJESEČJU 2023.

      Osobna vozila, motocikli i prikolice, broj Indeksi
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
Autobusi, broj Indeksi
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
Ukupno  613 261 104,9  3 133 112,9
Lučka kapetanija Pula  9 698 91,2   54 101,9
Lučka kapetanija Rijeka  134 366 105,8  1 273 121,9
Lučka kapetanija Senj  68 260 103,5   519 112,6
Lučka kapetanija Zadar  150 934 106,7   137 96,5
Lučka kapetanija Šibenik   780 110,0 - -
Lučka kapetanija Split  170 131 108,6   299 127,8
Lučka kapetanija Ploče   974 9,6 - -
Lučka kapetanija Dubrovnik  78 118 108,3   851 105,3

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Detaljni mjesečni podaci od 2013. dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baza podataka ažurira se tromjesečno.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Statističko istraživanje o prometu u morskim lukama Državni zavod za statistiku provodi koristeći se podacima iz Hrvatskoga integriranoga pomorskoga informacijskog sustava. Državni zavod za statistiku preuzima od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dio baze podataka i dalje je statistički obrađuje.

Za evidentiranje dolazaka i odlazaka brodova upotrebljava se Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS) kao jedinstveno sučelje. U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o prometu robe i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Detaljna metodološka objašnjenja dostupna su u publikaciji "Metodološke osnove za statističko istraživanje Promet u morskim lukama", koja se nalazi i na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Obuhvat

Podaci obuhvaćaju prispjele i otputovale brodove, ukrcane i iskrcane putnike te utovarenu i istovarenu robu i odnose se na rad svih javnih morskih luka u Republici Hrvatskoj.

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su svi brodovi domaće zastave i stranih zastava koji su uplovili u morske luke Republike Hrvatske ili otplovili iz njih, bez obzira na aktivnosti koje obavljaju u luci. Uključeni su brodovi u balastu.

Podaci o prometu putnika uključuju i putnike na brodovima za kružna putovanja na izletu te sadržavaju samo njihov iskrcaj.

Definicije

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Brod je plovilo čija je duljina veća od 12 m i tonaža veća od 15 BT ili je ovlašteno prevoziti više od 12 putnika.

Putnik je svaka osoba koja putuje na trgovačkom brodu. Operativno osoblje na zadatku ne smatra se putnicima. Putnicima se ne smatraju članovi posade koji nisu na dužnosti i ne plaćaju kartu, unatoč tomu što putuju brodom, te mala djeca.

Izlet putnika na kružnom putovanju brodom jest kratak posjet putnika na kružnom putovanju turističkoj atrakciji u luci, dok njihova kabina na brodu ostaje rezervirana.

Unutarnji promet putnika obuhvaća promet između dviju domaćih luka.

Međunarodni promet putnika obuhvaća promet između luke ukrcaja putnika u Republici Hrvatskoj i luke iskrcaja putnika u inozemstvu i obratno.

Roba podrazumijeva svaku robu koja se prevozi morem. Uključena su sva pakiranja i oprema kao što su kontejneri, izmjenjivi sanduci i palete. Uključena je roba prevezena kamionima, prikolicama i poluprikolicama. Isključen je pak prijevoz goriva na brod i zalihe broda, riba iskrcana iz ribarskog broda i brodova za preradu ribe, roba prevezena između različitih bazena ili dokova iste luke.

 

Kratice  
   
BT bruto tonaža
m metar
mil. milijun
t tona
tis. tisuća
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Lidija Pilat i Anita Stanković

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti