Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 27. listopada 2023.
GRAD-2023-1-3

ISSN 1334-0557

GRAĐEVINSKI RADOVI U 2022.

Godišnji izvještaj o građevinskim radovima u Republici Hrvatskoj,
pravne osobe s pet i više zaposlenih1)

 

Pravne osobe s pet i više zaposlenih u građevinskoj djelatnosti u 2022. su imale prosječno 4,0% više radnika na gradilištima i 3,2% više odrađenih sati rada na gradilištima nego u 2021.

Vrijednost radova koje su izvršili radnici na gradilištima u 2022. veća je za 15,5% u odnosu na 2021.

Prema vrstama građevina, 53,5% vrijednosti izvršenih radova ostvareno je na zgradama, a 46,5% na ostalim građevinama.

Prema vrstama radova, udio vrijednosti izvršenih radova na novogradnji je 59,5%, a na rekonstrukcijama, adaptacijama, popravcima i održavanju 40,5%.

 

1)   Građevinski radovi izvršeni s vlastitim radnicima (bez radova podizvođača)

1. GRAĐEVINSKA DJELATNOST PRAVNIH OSOBA S PET I VIŠE ZAPOSLENIH

  Prosječan broj radnika na gradilištima Odrađeni sati rada na gradilištima, tis. sati Vrijednost izvršenih radova, tis. kuna
ukupno prema vrstama građevina prema vrstama radova
zgrade ostale građevine novogradnja ostali radovi
2021. 56 179 104 971 26 339 005 13 068 140 13 270 865 15 910 330 10 428 675
2022. 58 454 108 311 30 430 195 16 267 303 14 162 892 18 110 976 12 319 219
Indeksi
2022.
2021.
104,0 103,2 115,5 124,5 106,7 113,8 118,1

G-1. VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2021. I 2022. PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA

G-2. VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2022. PREMA VRSTAMA RADOVA

2. VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2022. PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA

  Ukupno Vrijednost radova prema vrstama građevina
zgrade ostale građevine
ukupno stambene nestambene ukupno prometna infrastruktura cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi složene građevine na industrijskim prostorima ostale nespomenute građevine
Vrijednost izvršenih radova, tis. kuna  30 430 195 16 267 303 6 663 220 9 604 083 14 162 892 7 835 356 5 007 303 722 999 597 234
Struktura, % 100,0 53,5 21,9 31,6 46,5 25,7 16,4 2,4 2,0
Indeksi, 2021. = 100 115,5 124,5 126,5 123,1 106,7 98,9 117,9 100,7 156,4
                   

 

3. VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2022. PREMA VRSTAMA RADOVA

  Ukupno Vrijednost izvršenih radova prema vrstama radova
novogradnja ostali radovi
rekonstrukcije, adaptacije i veliki popravci održavanje i manji popravci
Vrijednost, tis. kuna 30 430 195 18 110 976 9 687 850 2 631 369
Struktura, % 100,0 59,5 31,8 8,7
Indeksi, 2021. = 100 115,5 113,8 119,0 115,0
Vrijednost radova prema vrstama građevina, tis. kuna        
Na zgradama 16 267 303 10 648 486 5 081 536 537 281
Stambene zgrade 6 663 220 5 258 227 1 230 857 174 136
Nestambene zgrade 9 604 083 5 390 259 3 850 679 363 145
Na ostalim građevinama 14 162 892 7 462 490 4 606 314 2 094 088
Prometna infrastruktura 7 835 356 3 153 967 2 911 614 1 769 775
Cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi 5 007 303 3 451 215 1 295 395 260 693
Složene građevine na industrijskim prostorima 722 999 450 445 224 674 47 880
Ostale nespomenute građevine 597 234 406 863 174 631 15 740

G-3. STRUKTURA VRIJEDNOSTI IZVRŠENIH RADOVA U 2022. PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA

4. VRIJEDNOST IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA U 2022. PREMA NKD-u 2007.1)

Odjeljci i skupine područja
F Građevinarstvo
Vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima
prema djelatnosti poduzeća ili njihovih dijelova prema vrstama radova
tis. kuna struktura, % tis. kuna struktura, %
Ukupno 30 430 195 100,0 30 430 195 100,0
Gradnja zgrada 10 447 965 34,3 8 544 959 28,1
Organizacija izvedbe projekata za zgrade 103 994 0,3 171 402 0,6
Gradnja stambenih i nestambenih zgrada 10 343 971 34,0 8 373 557 27,5
Gradnja građevina niskogradnje 10 910 526 35,9 12 299 612 40,4
Gradnja cesta i željezničkih pruga 5 919 146 19,5 6 224 363 20,5
Gradnja cjevovoda, vodova za električnu struju i telekomunikacije 3 044 494 10,0 4 182 210 13,7
Gradnja ostalih građevina niskogradnje 1 946 886 6,4 1 893 039 6,2
Specijalizirane građevinske djelatnosti 9 071 704 29,8 9 585 624 31,5
Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu 838 846 2,7 961 508 3,2
Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi 5 168 199 17,0 4 332 115 14,2
Završni građevinski radovi 1 760 735 5,8 2 506 597 8,2
Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti 1 303 924 4,3 1 785 404 5,9

1) Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.)

5. VRIJEDNOST IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA U 2022. PO ŽUPANIJAMA

              tis. kuna
Županija Ukupno Zgrade Ostale građevine
stambene nestambene prometna infrastruktura cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi složene građevine na industrijskim prostorima ostale nespomenute građevine
Republika Hrvatska 30 430 195 6 663 220 9 604 083 7 835 356 5 007 303 722 999 597 234
Zagrebačka  3 282 281 414 276 1 501 939 679 868 635 803 37 132 13 263
Krapinsko-zagorska  488 359 77 372 166 312 146 582 77 976 9 989 10 128
Sisačko-moslavačka  1 288 886 249 622 215 777 483 448 254 977 68 639 16 423
Karlovačka  709 574 86 741 274 081 183 439 144 207 11 117 9 989
Varaždinska  830 131 119 455 360 070 180 300 132 219 28 103 9 984
Koprivničko-križevačka 1 176 938 42 621 240 802 610 527 263 312 13 334 6 342
Bjelovarsko-bilogorska  540 507 52 959 195 614 137 567 112 052 3 712 38 603
Primorsko-goranska  2 337 487 474 471 610 076 769 162 274 051 171 728 37 999
Ličko-senjska  493 992 64 311 119 235 159 864 118 540 31 054 988
Virovitičko-podravska  394 492 17 788 68 178 81 501 191 461 25 635 9 929
Požeško-slavonska  261 561 9 306 80 436 113 500 48 175 5 160 4 984
Brodsko-posavska  576 405 51 134 164 751 262 057 50 831 41 315 6 317
Zadarska  1 719 426 541 636 435 105 297 218 363 230 53 847 28 390
Osječko-baranjska  2 066 207 223 962 557 673 670 794 440 371 38 777 134 630
Šibensko-kninska  750 757 201 905 206 256 151 644 169 125 16 668 5 159
Vukovarsko-srijemska 747 244 78 265 205 308 305 959 131 344 8 896 17 472
Splitsko-dalmatinska  3 424 914 1 043 953 1 019 068 615 915 702 836 8 354 34 788
Istarska  2 243 833 637 724 821 968 481 873 145 918 27 857 128 493
Dubrovačko-neretvanska  1 382 119 279 796 227 494 665 793 166 986 2 712 39 338
Međimurska  655 781 86 855 168 060 138 030 193 821 57 157 11 858
Grad Zagreb 5 016 734 1 909 068 1 965 880 658 483 390 068 61 078 32 157
Bez lokacije županije1) 42 567 - - 41 832 - 735 -

1) Građevine koje se prostiru preko područja dviju ili više županija

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrasca Godišnji izvještaj o građevinskim radovima (GRAĐ-12).

Obuhvat i usporedivost

Godišnji izvještaj o građevinskim radovima prikuplja se za pravne osobe ili njihove dijelove s pet i više zaposlenih koje su u Statističkom poslovnom registru prema NKD-u 2007. razvrstane u područje F Građevinarstvo.

Obuhvat građevinske djelatnosti usklađen je s područjem F Građevinarstvo u NKD-u 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), a podaci o vrstama građevina razvrstavaju se prema Klasifikaciji vrsta građevina – KVG-u (NN, br. 11/98.). Navedene klasifikacije usklađene su s odgovarajućim klasifikacijama koje propisuje Statistički ured Europske unije (NACE Rev. 2., Classification of Types of Constructions – CC, final version).

Podaci se odnose na građevinske radove koji su se obavljali na području Republike Hrvatske.


Definicije

Vrijednost izvršenih građevinskih radova dana je u tekućim cijenama i uključuje stvarno izvršene radove u izvještajnoj godini bez obzira na to jesu li naplaćeni ili nisu.

Vrijednost izvršenih radova uključuje vrijednost rada, ugrađenog materijala i gotovih proizvoda za ugradnju, goriva i električne energije, troškove uporabe građevinskih strojeva i opreme te druge troškove u vezi s izvođenjem radova.

U vrijednost izvršenih radova nije uključena vrijednost radova (vlastitih) podizvođača (da se izbjegne dvostruko iskazivanje radova), porez na dodanu vrijednost te troškovi kupnje zemljišta, projektiranja, premjeravanja zemljišta i nadzora.

Građevine su objekti povezani s tlom na kojima se obavljaju građevinski radovi, napravljene su od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd. Zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori u pothodnicima i slično.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine namijenjeno za stambene svrhe.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine namijenjeno za stambene svrhe.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena. U novogradnju je također uključena ponovna gradnja prostora iza sačuvanih pročelja postojećih zgrada ako su unutrašnji stropovi i zidovi potpuno urušeni (npr. zbog ratnih razaranja, elementarnih nepogoda, starosti zgrade itd.).

Rekonstrukcije i adaptacije obuhvaćaju građevinske radove kojima se bitno izmjenjuje konstrukcija postojeće građevine radi proširenja građevine, poboljšanja njezine kvalitete, prilagodbe novoj namjeni, produženja njezina uobičajenog trajanja i slično.

Vrijednost radova dogradnje i nadogradnje prikazana je zajedno s radovima novogradnje ako je riječ o kompletnoj novoj stambenoj ili poslovnoj cjelini.

Veliki popravci jesu radovi kojima se obnavljaju (zamjenjuju) dotrajali bitni dijelovi građevine bez promjene konstrukcijskog sustava, veličine, kapaciteta, namjene građevine ili rasporeda prostorija.

Održavanje i manji popravci jesu građevinski radovi koji se povremeno obavljaju radi održavanja građevine u upotrebnom stanju.

 

Kratice  
   
mil.                        milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007.  Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
Znakovi  
   
- nema pojave
Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Ana Šuler Sinković

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti