Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 10. srpnja 2023.
POLJ-2023-7-1

ISSN 1334-0557

RIBARSTVO U 2022. – privremeni podaci

Prema privremenim podacima, ukupan broj ribara u morskom ribarstvu u 2022. u odnosu na 2021. manji je za 0,8%, dok je ukupan broj plovila manji za 3,3%.

Ukupan ulov i uzgoj (proizvodnja) morske ribe i drugih morskih organizama u 2022. manji je u odnosu na godinu prije za oko 156 tona, odnosno za 0,2%.

Količina plave ribe manja je za 2,0%, a količina ostale ribe veća je za 3,9%.

Od ukupnog ulova plave ribe najveći udio odnosi se na ulov srdele (69,3%).

Ulov rakova veći je za 53 tone (5,2%), a ulov i uzgoj (proizvodnja) školjkaša za 185 tona (16,5%). Ulov glavonožaca veći je za 1,4%.

Ukupna proizvodnja slatkovodne ribe u 2022. povećana je za 77 tona (1,9%).

Proizvodnja konzumne ribe u šaranskim ribnjacima u odnosu na prethodnu godinu smanjena je za 119 tona (3,1%), dok je proizvodnja u pastrvskim ribnjacima povećana za 196 tona (55,8%).

Vrijednost ribarstva u 2022. u odnosu na 2021. porasla je za 11,6%. Na taj porast utjecao je rast vrijednosti morskog ribarstva za 11,0%, do kojeg je došlo zbog porasta prodajnih cijena.

Vrijednost slatkovodnog ribarstva u 2022. u odnosu na 2021. porasla je za 16,1%. Na taj porast utjecale su veće prodajne cijene ribe.

 

MORSKO RIBARSTVO

1. RIBARI KOJI OBAVLJAJU GOSPODARSKI I MALI OBALNI RIBOLOV

    Ribari Indeksi
2022.
2021.
2021. 2022.
Ukupno  6 563  6 510 99,2
Gospodarski ribolov  3 015  2 992 99,2
Mali obalni ribolov  3 548  3 518 99,2

2. PLOVILA PREMA VRSTAMA

     2021. 2022. Indeksi
2022.
2021.
plovila ukupna veličina plovila, BT ukupna snaga pogonskog stroja plovila, kW plovila ukupna veličina plovila, BT ukupna snaga pogonskog stroja plovila, kW plovila ukupna veličina plovila, BT ukupna snaga pogonskog stroja plovila, kW
Ukupno  7 757  44 621  354 226  7 501  44 401  348 689 96,7   99,5   98,4  
Brodovi   329  27 665  110 924   326  27 915  112 204 99,1   100,9   101,2  
Brodice  7 428  16 956  243 302  7 175  16 486  236 485 96,6   97,2   97,2  

3. RIBARSKE MREŽE PREMA VRSTAMA1)

    Mreže, broj Indeksi
2022.
2021.
2021. 2022.
Povlačne mreže (koće)   868   854 98,4  
Okružujuće mreže (plivarice)   703   680 96,7  
Potegače   558   526 94,3  
Jednostruke i trostruke mreže stajaćice  5 869  5 830 99,3  

1) Podaci se odnose na ukupan broj ribarskih alata (aktivnih i neaktivnih) upisan u povlastice za gospodarski ribolov na moru.

4. ULOV I UZGOJ (PROIZVODNJA) MORSKE RIBE, RAKOVA, ŠKOLJKAŠA I GLAVONOŽACA

                  Ulov i uzgoj (proizvodnja), t Indeksi, ukupno
2022.
2021.
2021. 2022.
ukupno ukupno ulov uzgoj (proizvodnja)
Ukupno  85 341  85 185  62 147  23 038 99,8
Ribe  82 543  82 140  60 214  21 926 99,5
Plava riba – ukupno  61 046  59 810  56 540  3 270 98,0
Od toga:                
Srdela  40 485  39 194  39 194 - 96,8
Tuna  6 002  4 072   802  3 270 67,8
Ostala riba – ukupno  21 497  22 330  3 674  18 656 103,9
Od toga:             
Lubin  9 094  10 047   13  10 034 110,5
Komarča  7 783  7 691   229  7 462 98,8
Rakovi – ukupno1)  1 021  1 074  1 074 - 105,2
Školjkaši – ukupno1)  1 121  1 306   194  1 112 116,6
Glavonošci – ukupno1)   656   665   665 - 101,4

1) Podaci se odnose na jestivu i nejestivu težinu ulova.

G-1. ULOV I UZGOJ (PROIZVODNJA) MORSKE RIBE, RAKOVA, ŠKOLJKAŠA I GLAVONOŽACA U 2022.

 

SLATKOVODNO RIBARSTVO

5. POVRŠINA RIBNJAKA U EKSPLOATACIJI

              Površina Indeksi
2022.
2021.
2021. 2022.
Šaranski ribnjaci, ha  12 484  12 376 99,1
Pastrvski ribnjaci, m2  45 434  46 723 102,8

6. PROIZVODNJA KONZUMNE RIBE

       2021. 2022. Indeksi
2022.
2021.
ukupno u šaranskim ribnjacima u pastrvskim ribnjacima ukupno u šaranskim ribnjacima u pastrvskim ribnjacima ukupno u šaranskim ribnjacima u pastrvskim ribnjacima
Ukupno  4 149  3 798   351  4 226  3 679   547 101,9   96,9   155,8  

7. PRODAJA RIBE, RAKOVA, ŠKOLJKAŠA I GLAVONOŽACA

       2021. 2022. Indeksi vrijednosti
2022.
2021.
Indeksi cijena
2022.
2021.
prodano, t vrijednost u tis. kn prosječna cijena, kn/kg prodano, t vrijednost u tis. kn prosječna cijena, kn/kg
Ukupno1)  86 506 1 629 688 -  88 119 1 811 937 - 111,6 -
Morsko ribarstvo  82 357 1 559 970 -  83 893 1 731 028 - 111,0 -
Ribe  79 997 1 489 010 -  81 210 1 631 071 - 109,5 -
Plava riba – ukupno  59 614  604 623 -  59 521  584 941 - 96,7 -
Od toga:                   
Srdela  40 353  140 560 3,48  39 222  162 782 4,15 115,8 119,3
Tuna  5 177  378 082 73,04  3 360  307 128 91,41 81,2 125,2
Ostala riba – ukupno  20 383  884 386 -  21 689 1 046 130 - 118,3 -
Od toga:                   
Lubin  9 088  408 422 44,94  10 043  510 660 50,85 125,0 113,1
Komarča  7 699  350 756 45,56  7 615  381 739 50,13 108,8 110,0
Rakovi – ukupno2)   918  37 002 -   959  49 625 - 134,1 -
Školjkaši – ukupno2)  1 020  18 449 18,08  1 210  25 556 21,12 138,5 116,8
Glavonošci – ukupno2)   421  15 510 -   513  24 776 - 159,7 -
Slatkovodno ribarstvo – ukupno1)  4 149  69 717 -  4 226  80 909 - 116,1 -

1) Podaci ne sadržavaju ulov slatkovodne ribe.
2) Podaci se odnose na jestivu i nejestivu količinu.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o ulovu i uzgoju (proizvodnji) morske i slatkovodne ribe i drugih morskih organizama, podaci o ribarima, plovilima i ribolovnim alatima te podaci o prodanim količinama i vrijednostima preuzeti su od Ministarstva poljoprivrede – Uprave ribarstva, u skladu sa Sporazumom o međusobnoj suradnji. Na taj način prate se kretanja osnovnih pokazatelja iz područja morskoga i slatkovodnog ribarstva te prikupljaju podaci o zaposlenom osoblju, osnovnim sredstvima potrebnima za obavljanje ribolova, plovnim sredstvima, ribarskoj opremi, površinama šaranskih i pastrvskih ribnjaka, ulovu i proizvodnji morske i slatkovodne ribe, ljuskavaca, kamenica, ostalih mekušaca i školjkaša i proizvodnji mlađi.

Ministarstvo poljoprivrede − Uprava ribarstva, kao nositelj službene statistike iz područja ribarstva, prikuplja potrebne podatke te ih obrađuje i prosljeđuje Državnom zavodu za statistiku prema unaprijed dogovorenu terminu i u obliku prilagođenu za daljnje korištenje.

Državni zavod za statistiku zadužen je za objavljivanje statističkih podataka iz područja ribarstva na nacionalnoj razini u skladu sa strateškim dokumentima Državnog zavoda za statistiku.

Podaci iz područja ribarstva prikupljaju se na temelju Uredbe (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu pravne osobe i dijelovi pravnih osoba te ribari obrtnici koji obavljaju gospodarski morski i slatkovodni ribolov, mali obalni morski ribolov ili se bave uzgojem (proizvodnjom) slatkovodne i morske ribe i drugih morskih organizama prema evidenciji Ministarstva poljoprivrede – Uprave ribarstva o izdanim povlasticama za ribolov ili dozvolama za uzgoj.

Definicije

Gospodarski ribolov jest djelatnost ulova morske i slatkovodne ribe i drugih morskih organizama radi stjecanja dobiti.

Brod, osim ratnog broda, jest plovni objekt namijenjen za plovidbu morem, čija je duljina trupa veća od 15 m, ili je ovlašten prevoziti više od 12 putnika. Brod može biti putnički, teretni, tehnički plovni objekt, ribarski, javni ili znanstvenoistraživački.

Ribarski brod jest brod namijenjen i opremljen za ulov ribe ili drugih živih bića u moru ili na morskom dnu.

Brodica je plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji je ovlašten prevoziti najviše 12 putnika, čija je duljina trupa veća od 2,5 m, a manja ili jednaka 15 m, ili ukupne snage porivnih uređaja veće od 5 kW (Pomorski zakonik; NN, br. 17/19.).

Prema Zakonu o morskom ribarstvu (NN, br. 62/17.) i pripadajućim podzakonskim propisima, najvažnije skupine ribolovnih alata su povlačne mreže (koće), okružujuće mreže (plivarice), obalne mreže potegače i mreže stajaćice (jednostruke i trostruke).

Povlačnim mrežama (koćama) pripadaju pridnena povlačna mreža (koća), pelagijska povlačna mreža (koća) i dredže (kunjkare i ramponi).

Okružujućim mrežama (plivaricama) pripadaju plivarica za malu plavu ribu, plivarica za veliku plavu ribu (tunolovka), plivarica palamidara, plivarica ciplarica, plivarica lokardara, plivarica igličara i plivarica oližnica.

Potegačama pripadaju potegače za lov gira, potegače malog oka tipa oližnica i potegača velikog oka tipa šabakun.

Mrežama stajaćicama pripadaju jednostruke mreže stajaćice, trostruke jednopodne mreže stajaćice i trostruke dvopodne mreže stajaćice.

 

Kratice

BT bruto tona
ha hektar
EU Europska unija
EZ Europska zajednica
kW kilovat
m metar
m2 četvorni metar
NN Narodne novine
t tona
tis. kn tisuće kuna
kn/kg kuna po kilogramu

 

Znakovi

- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika i Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić, Ana Pavetić i Ivan Dujman

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti