Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 28. rujna 2023.
POLJ-2023-1-12

ISSN 1334-0557

CIJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2022.

Prikazani su podaci o cijenama određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta – oranica, livada i pašnjaka za 2022. za Republiku Hrvatsku HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2.

Prema prikupljenim podacima, prosječna cijena kupljenih oranica u Republici Hrvatskoj u 2022. iznosila je 27 878 kuna po hektaru, livada 17 849 kuna po hektaru, a pašnjaka 21 943 kune po hektaru.

U Panonskoj Hrvatskoj prosječna cijena kupljenih oranica u 2022. iznosila je 28 569 kuna po hektaru, livada 14 940 kuna po hektaru, a pašnjaka 12 545 kuna po hektaru.

U Jadranskoj Hrvatskoj prosječna cijena kupljenih oranica u 2022. iznosila je 39 193 kune po hektaru, livada 18 696 kuna po hektaru, a pašnjaka 24 117 kuna po hektaru.

U Sjevernoj Hrvatskoj prosječna cijena kupljenih oranica u 2022. iznosila je 23 560 kuna po hektaru, livada 20 534 kune po hektaru, a pašnjaka 19 685 kuna po hektaru.

1. PROSJEČNE CIJENE KUPLJENOG ZEMLJIŠTA

  
   
2021. 2022.
Republika Hrvatska Panonska Hrvatska Jadranska Hrvatska Grad Zagreb Sjeverna Hrvatska Republika Hrvatska Panonska Hrvatska Jadranska Hrvatska Grad Zagreb Sjeverna Hrvatska
Oranice 27 595 27 869 40 793 23 872 27 878 28 569 39 193 23 560
Trajni travnjaci                     
livade 18 204 19 276 16 456 ... 19 021 17 849 14 940 18 696 ... 20 534
pašnjaci 18 516 11 557 25 313 17 111 21 943 12 545 24 117 19 685

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o cijenama kupljenog zemljišta dobiveni su na temelju raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva financija – Porezne uprave. Za izračune se koriste i podaci iz Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (FSS) Državnog zavoda za statistiku. Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava provodi se svake tri godine na uzorku. Stoga rezultati navedenog istraživanja utječu na rezultate izračuna za istraživanje Zemljišne cijene u 2022. – privremeni podaci. Podaci za 2022. izračunani su na bazi FSS-a 2020. Podaci se izračunavaju u skladu sa Zajedničkom metodologijom za zemljišne cijene i rente (Eurostat, verzija od veljače 2017.).

Podaci se prikupljaju isključivo za poljoprivredno zemljište korišteno za poljoprivredne svrhe.

Iz cijena su isključene vrijednosti bilo kakvih objekata na poljoprivrednom zemljištu i međurodbinski transferi.

Podaci se daju o cijenama određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta – oranica, livada i pašnjaka. Spomenute kategorije zemljišta izabrane su prema Eurostatovim preporukama.

Obuhvat

Podaci o cijenama kupljenoga poljoprivrednog zemljišta preuzeti su iz evidencija prometa nekretnina Porezne uprave.

Definicije

Oranica je zemljište koje se redovito obrađuje i kultivira te se nalazi u sustavu plodoreda.

Livada je zemljište koje se koristi trajno (pet ili više godina) za uzgoj krme i nije uključeno u plodored. Livada može biti zasijana ili prirodna (samonikla).

Pašnjak je zemljište koje se koristi za ispašu stoke.

 

Kratice   
Eurostat Statistički ured Europske unije
ha hektar
HR _NUTS 2021. – HR_ NUTS 2 Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. − statističke regije 2. razine

 

Znakovi  
ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković i Ivan Dujman

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti