Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 25. rujna 2023.
POLJ-2023-3-4

ISSN 1334-0557

STOČNA PROIZVODNJA U 2022.

 

Smanjenje proizvodnje mlijeka u govedarstvu

Prirast goveda u 2022., u odnosu na prethodnu godinu, povećao se za 11,5%, odnosno za oko 9 400 tona. U istom razdoblju broj ukupno oteljene teladi manji je za 5 000 grla (za 4,1%). Ukupno klanje goveda, odnosno broj zaklanih grla manji je za 9 000 grla (5,3%), dok je neto težina manja za oko 1 900 tona (za 4,4%).

Usporedno s padom broja muznih krava u 2022., ukupna proizvodnja kravljeg mlijeka smanjila se za 6,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupan izvoz goveda u 2022. veći je za 11,1%, dok je njihov ukupan uvoz manji za 6,2%.

Smanjenje proizvodnje u svinjogojstvu

U svinjogojstvu je u 2022. prisutno smanjenje prirasta svinja za 3,0% uz smanjenje broja zaklanih svinja za 8,5% i neto težine za 8,4%. Broj oprasenih odojaka u 2022. smanjen je u odnosu na prethodnu godinu za oko 203 tisuće grla (za 12,8%).

U vanjsko-trgovinskoj razmjeni u 2022. ostvaren je manji izvoz svinja svih kategorija nego u prethodnoj godini (za 4,6%), dok je njihov ukupan uvoz povećan (za 6,1%).

Povećanje proizvodnje u ovčarstvu

Prirast ovaca povećan je za 1,3%, odnosno za oko 138 tona u odnosu na 2021., dok je broj ukupno ojanjene janjadi veći za oko 2 tisuće grla (za 0,4%). Ukupno klanje ovaca povećano je za 27 tisuća grla (za 5,6%), odnosno za oko 533 tone neto težine (za 9,5%).

Proizvodnja ovčjeg mlijeka povećala se za 7,3%, dok se proizvodnja vune smanjila za 0,7%.

Uvoz ovaca u 2022., u odnosu na prethodnu godinu, povećao se za 41,8%, dok je izvoz ostao nepromijenjen.

Smanjenje proizvodnje u kozarstvu

U odnosu na prethodnu godinu, prirast koza manji je za 0,8%, dok je broj ojarenih jarića manji za 3,6%. Broj zaklanih koza ostao je na razini 2021., uz povećanje njihove neto težine za 0,4%.

Proizvodnja kozjeg mlijeka smanjena je za 7,2%.

U 2022., što se tiče koza, ukupna vanjsko-trgovinska razmjena statistički je neznatna.

Smanjenje proizvodnje kokošjih jaja

U proizvodnji peradi u 2022., u odnosu na 2021., broj izvaljenih pilića povećao se za 2,0%, dok se prirast peradi povećao za 0,3%.

Broj ukupno zaklane peradi veći je za 0,9% (440 tisuća grla), a njihova neto težina veća je za 0,9% (749 tona).

U proizvodnji kokošjih jaja vidljivo je smanjenje za 9,4%, dok se proizvodnja jaja ostale peradi povećala za 50,3%.

Ukupan uvoz peradi u 2022. veći je za 9,9%, dok je izvoz peradi u odnosu na 2021. veći za 12,5%.

Referentni datum snimanja godišnjih podataka o stočarstvu za 2022. promijenjen je s 1. prosinca na 1. studenoga, što bi u odnosu na 2021. moglo utjecati na kretanje indeksa za pojedine varijable.

 

1. STOČNA PROIZVODNJA U 2022.

  Mjerna jedinica Ukupna proizvodnja Indeksi
2022.
2021.
2021. 2022.
Goveda         
Prirast  t 82 145 91 586 111,5
Priplod  tis. grla 122 117 95,9
Uvoz  tis. grla 162 152 93,8
Izvoz  tis. grla 72 80 111,1
Ukupno klanje, broj tis. grla 171 162 94,7
Ukupno klanje, neto težina  t 43 147 41 227 95,6
Gubici  tis. grla 36 32 88,9
Kravlje mlijeko tis. l  541 340 507 230 93,7
Svinje         
Prirast  t 177 574 172 243 97,0
Priplod  tis. grla 1 592 1 389 87,2
Uvoz  tis. grla 620 658 106,1
Izvoz  tis. grla 366 349 95,4
Ukupno klanje, broj tis. grla 1 702 1 558 91,5
Ukupno klanje, neto težina  t 122 543 112 232 91,6
Gubici  tis. grla 207 166 80,2
Ovce          
Prirast  t 10 516 10 654 101,3
Priplod  tis. grla 478 480 100,4
Uvoz  tis. grla 55 78 141,8
Izvoz  tis. grla 6 6 100,0
Ukupno klanje, broj tis. grla 485 512 105,6
Ukupno klanje, neto težina  t 5 622 6 155 109,5
Gubici  tis. grla 50 51 102,0
Ovčje mlijeko tis. l 5 255 5 637 107,3
Vuna t 1 113 1 105 99,3
Koze           
Prirast koza t 1 123 1 114 99,2
Priplod  tis. grla 55 53 96,4
Uvoz  tis. grla  -  -  -
Izvoz  tis. grla  -  -  -
Ukupno klanje, broj tis. grla 49 49 100,0
Ukupno klanje, neto težina  t 540 542 100,4
Gubici  tis. grla 6 8 133,3
Kozje mlijeko tis. l 6 961 6 458 92,8
Perad           
Prirast  t 127 815 128 179 100,3
Priplod  tis. grla 56 191 57 298 102,0
Uvoz  tis. grla 9 269 10 186 109,9
Izvoz  tis. grla 13 701 15 411 112,5
Ukupno klanje, broj tis. grla 50 799 51 239 100,9
Ukupno klanje, neto težina  t 86 682 87 431 100,9
Gubici  tis. grla 1 919 2 015 105,0
Kokošja  jaja tis. kom. 736 217 666 969 90,6
Jaja ostale perad tis. kom. 525 789 150,3

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o stočnoj proizvodnji na poljoprivrednim gospodarstvima prikupljaju se redovitim Godišnjim istraživanjem o biljnoj i stočnoj proizvodnji (PO-71).

Podaci o broju stoke i peradi te stočnoj proizvodnji prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i dijelove poslovnih subjekata, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku i u mrežnoj aplikaciji koju izvještajne jedinice ispunjavaju same.

Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su metodom telefonskog anketiranja na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak je izabran iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava kao baze, a ima oko 22 000 jedinica.

Izvještajima se prikupljaju podaci o broju i težini stoke i peradi, bilanci goveda, svinja, ovaca, koza i peradi, proizvodnji i bilanci jaja, bilanci mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, proizvodnji mlijeka (kravljega, ovčjega i kozjega), vune i jaja.

Ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima. Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi su provedene korekcije.

Podaci o uvozu i izvozu stoke preuzimaju se od Službe statistike robne razmjene s inozemstvom.

Metodologija za provedbu istraživanja o stočarstvu temelji se na Uredbi (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o stočarstvu i mesu od 19. studenoga 2008., Uredbi Komisije (EZ) br. 617/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi od 27. lipnja 2008. te Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji se bave stočnom proizvodnjom, a razvrstani su drugamo.

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem stoke i peradi.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, tretiraju se kao povjerljivi te se stoga ne objavljuju.

Definicije

Prirast goveda, ovaca, koza, svinja i peradi izračunan je tako da se razlika težine izvoza i uvoza pribroji težini zaklane stoke i razlici težine stada na kraju i početku promatranog razdoblja.

Priplod. Oteljeno, opraseno, ojanjeno, ojareno, izvaljeno. Obuhvaća ukupan broj dobivenoga živorođenog podmlatka stoke i peradi (telad, prasad, janjad, jarad, pilići).

Mlijeko. Iskazana je proizvodnja kravljega, ovčjega i kozjeg mlijeka kod pravnih osoba te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Iskazano je ukupno pomuzeno mlijeko u promatranom razdoblju bez obzira na način mužnje.

Ukupno klanje. Obuhvaća svu stoku i perad zaklanu na području Republike Hrvatske bez obzira na podrijetlo. Označuje zbroj klanja stoke i peradi u klaonicama te klanja stoke i peradi kod pravnih osoba (prisilno klanje) i na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Vuna. Iskazuju se količine ostrižene (ošišane) vune s odraslih ovaca i šilježadi (runska vuna i podstrig), i to kao neprana vuna.

Proizvodnja jaja. Iskazuju se podaci o ukupnom broju snesenih jaja svih rasa kokoši i ostalih vrsta peradi. Obuhvaćena su jaja za nasad i konzumna jaja za potrošnju/ishranu stanovništva.

Gubici. Iskazuju se podaci o broju stoke i peradi (podmladak i odrasla grla) uginulih od zaraznih bolesti, iscrpljenosti, nezgoda i o broju nestalih i ubijenih grla zbog bolesti, čije meso nije upotrebljivo za ljudsku hranu.

 

Kratice

EZ Europska zajednica
kom. komad
l litra
NN Narodne novine
t tona
tis. tisuća

Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Anita Grlica

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti