Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 31. svibnja 2023.
POLJ-2023-3-3

ISSN 1334-0557

STOČNA PROIZVODNJA U 2022. – PRIVREMENI PODACI

Prema privremenim podacima stočne proizvodnje, u 2022. u usporedbi s konačnim podacima za 2021. prirast goveda povećan je za 10,7%, a prirast peradi za 0,3%. Prirast svinja smanjen je za 2,9%, ovaca za 8,0%, a prirast koza za 0,8%.

Pad proizvodnje kravljeg mlijeka

Proizvodnja kravljeg mlijeka u usporedbi s istim razdobljem prošle godine smanjena je za 17,3%, a proizvodnja kozjeg mlijeka za 24,8%.

Proizvodnja ovčjeg mlijeka povećana je za 8,4%.

Proizvodnja kokošjih jaja smanjena je za 9,5%, a proizvodnja vune za 0,7%.

STOČNA PROIZVODNJA U 2022.

    Mjerna jedinica Ukupno  Indeksi
2022.
2021.
proizvodnja u 2021. proizvodnja u 2022.
Prirast goveda t 82 145 90 900 110,7
Prirast svinja t 177 574 172 393 97,1
Prirast ovaca t 10 516 9 676 92,0
Prirast koza t 1 123 1 114 99,2
Prirast peradi t 127 815 128 154 100,3
Kravlje mlijeko tis. l 541 340 447 536 82,7
Ovčje mlijeko tis. l 5 255 5 698 108,4
Kozje mlijeko tis. l 6 961 5 238 75,2
Vuna t 1 113 1 105 99,3
Jaja tis. kom. 736 217 666 232 90,5

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o broju stoke i peradi te stočnoj proizvodnji prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i dijelove poslovnih subjekata, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Tim izvještajima prikupljaju se podaci o broju i težini stoke i peradi, bilanci goveda, svinja, ovaca, koza i peradi, bilanci jaja, bilanci mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, proizvodnji mlijeka (kravljega, ovčjega i kozjega), vune i jaja.

Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku i u mrežnoj aplikaciji koju izvještajne jedinice ispunjavaju same.

Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su metodom telefonskog anketiranja na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak za Godišnje istraživanje o biljnoj i stočnoj proizvodnji (PO-71) izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava kao baze, a ima oko 22 000 jedinica.

Ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima. Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi su provedene korekcije.

Metodologija za provedbu istraživanja o stočarstvu temelji se na Uredbi (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o stočarstvu i mesu od 19. studenoga 2008., Uredbi Komisije (EZ) br. 617/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi od 27. lipnja 2008. te Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji se bave stočnom proizvodnjom, a razvrstani su drugamo.

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem stoke i peradi.

Povjerljivost

Agregirani podaci za koje postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, smatraju se povjerljivima te se stoga ne objavljuju.

Definicije

Prirast goveda, ovaca, koza, svinja i peradi izračunan je tako da se razlika težine izvoza i uvoza pribroji težini zaklane stoke i razlici težine stada na kraju i početku promatranog razdoblja.

Mlijeko. Iskazana je proizvodnja kravljega, ovčjega i kozjeg mlijeka kod pravnih osoba te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Iskazano je ukupno pomuzeno mlijeko u promatranom razdoblju bez obzira na način mužnje.

Ostrižena vuna. Iskazuju se količine ostrižene (ošišane) vune s odraslih ovaca i šilježadi (runska vuna i podstrig), i to kao neprana vuna.

Proizvodnja jaja. Iskazuju se podaci o ukupnom broju snesenih jaja svih rasa kokoši (jaja za nasad i konzumna jaja za potrošnju/prehranu stanovništva).

 

Kratice  
   
EZ Europska zajednica
kom. komad
l litra
NN Narodne novine
t tona
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Anita Grlica

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti