Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 17. travnja 2023.
POLJ-2023-3-2

ISSN 1334-0557

BROJ STOKE I PERADI
Stanje 1. studenoga 2022.

 

Smanjenje ukupnog broja stoke i peradi

Ukupan broj goveda u 2022. u usporedbi s 2021. smanjen je za 1,4%. Nastavlja se trend smanjenja ukupnog broja muznih krava, i to za 22,5%, dok je broj ostalih krava u porastu za 47,5%.

U ovčarstvu je u 2022. u odnosu na 2021. prisutno smanjenje ukupnog broja grla za 1,7%, uz istodobno smanjenje broja muznih ovaca za 8,0%.

Broj koza manji je za 4,7%, dok je ukupan broj svinja manji za 2,8%.

U usporedbi s 2021., ukupan broj peradi manji je za 9,7%.

Referentni datum snimanja brojnog stanja stoke i peradi za 2022. promijenjen je s 1. prosinca na 1. studenoga, što bi u odnosu na 2021. moglo utjecati na kretanje indeksa za pojedine vrste i kategorije stoke i peradi.

G-1. GOVEDA OD 2013. DO 2022.

1. BROJ STOKE I PERADI

tis. grla

   1. XII. 2021. 1. XI. 2022. Indeksi
1. XI. 2022.
1. XII. 2021.
Goveda – ukupno 428 422 98,6
Mlada goveda do 1 godine 156 149 95,5
Telad za klanje 20 19 95,0
Ostala ženska 65 59 90,8
Ostala muška 71 71 100,0
Goveda od 1 do 2 godine 107 112 104,7
Junice 48 47 97,9
Junice za klanje 9 9 100,0
Muška grla 50 56 112,0
Goveda starija od 2 godine 165 161 97,6
Junice  15 15 100,0
Junice za klanje 1 1 100,0
Krave (uključujući mlađe od 2 godine) – ukupno 142 138 97,2
Muzne 102 79 77,5
Ostale 40 59 147,5
Ostalo (bikovi, volovi) 7 7 100,0
Svinje – ukupno 972 945 97,2
Odojci do 20 kg 272 231 84,9
Svinje od 20 do 50 kg 162 153 94,4
Svinje za tov (uključujući izlučne za rasplod) 431 474 110,0
Od 50 do 80 kg 169 115 68,0
Od 80 do 110 kg 120 164 136,7
Više od 110 kg 142 195 137,3
Svinje za rasplod 107 87 81,3
Nazimice 15 8 53,3
Suprasne nazimice 8 7 87,5
Krmače 51 44 86,3
Suprasne krmače 30 26 86,7
Nerasti 3 2 66,7
Ovce – ukupno 654 643 98,3
Janjad i mlade ovce do 1 godine 115 91 79,1
Janjene i prvi put pripuštene ovce 512 522 102,0
Muzne 87 80 92,0
Ostale 425 442 104,0
Ostale ovce (ovnovi, jalove ovce) 27 30 111,1
Koze – ukupno  86 82 95,3
Jarad i mlade koze do 1 godine 13 13 100,0
Koze – već jarene 56 53 94,6
Koze – pripuštene prvi put 10 10 100,0
Ostale koze 7 6 85,7
Perad – ukupno 12 096 10 918 90,3
Tovljeni pilići (brojleri) 8 012 7 302 91,1
Kokoši  3 258 2 682 82,3
Ostale kokoši (pilenke i pijetlovi) 359 452 125,9
Pure 417 419 100,5
Guske 12 13 108,3
Patke 36 49 136,1
Ostala perad 2 1 50,0

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i prikupljanje podataka

Podaci o broju stoke i peradi prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i dijelove poslovnih subjekata, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Tim izvještajima prikupljaju se podaci o broju i težini stoke i peradi, bilanci goveda, svinja, ovaca, koza i peradi, bilanci jaja, bilanci mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, proizvodnji mlijeka (kravljega, ovčjega i kozjega), vune i jaja.

Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku te putem internetske aplikacije koju izvještajne jedinice same popunjavaju.

Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su metodom telefonskog anketiranja na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak za Godišnje istraživanje o biljnoj i stočnoj proizvodnji (PO-71) izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava kao baze, a ima oko 22 000 jedinica.

Ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prethodnih godina, raspoloživim administrativnim izvorima (Jedinstveni registar domaćih životinja pri Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji) i ostalim dostupnim podacima. Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi provedene su korekcije.

Podaci o broju goveda i koza za 2022. preuzeti su iz Jedinstvenog registra domaćih životinja kao administrativnog izvora podataka.

Metodologija za provedbu istraživanja o stočarstvu temelji se na Uredbi (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o stočarstvu i mesu od 19. studenoga 2008., Uredbi Komisije (EZ) br. 617/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi od 27. lipnja 2008. te Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji se bave stočnom proizvodnjom, a razvrstani su drugdje.

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem stoke i peradi.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, tretiraju se kao povjerljivi te se stoga ne objavljuju.

Definicije

Krave su ženska rasplodna grla koja su se već telila.

Junice su odabrana ženska rasplodna grla koja se još nisu telila.

Krmače su ženska rasplodna grla koja su se najmanje jedanput prasila.

Suprasne krmače jesu ženska rasplodna grla koja su se već prasila i od kojih se očekuje novo prasenje.

Nazimice su odabrana mlada ženska grla za rasplod koja se još nisu prasila.

Suprasne nazimice jesu mlada ženska rasplodna grla od kojih se očekuje prvi podmladak.

Nerasti su muška rasplodna grla.

Ovce za priplod jesu ženska rasplodna grla koja su se već janjila i ona od kojih se tek očekuje prvi podmladak.

Ostala perad obuhvaća biserke, prepelice i ostalu perad koja se uzgaja ponajprije radi proizvodnje mesa i jaja. Ovdje nije uključena pernata divljač koja se uzgaja za lov.

 

Kratice

EZ        Europska zajednica
kg        kilogram
NN Narodne novine
tis. tisuća


      
      

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Anita Grlica

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti