Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 15. veljače 2023.
POLJ-2023-3-1

ISSN 1334-0557

BROJ STOKE I PERADI – privremeni podaci
Stanje 1. studenoga 2022.

 

Prema privremenim podacima brojnog stanja stoke i peradi u 2022., u usporedbi s konačnim podacima za 2021., broj goveda smanjen je za 1,4%, dok je broj svinja manji za 4,2%, ovaca za 6,0% te koza za 4,7%. Ukupan broj peradi u 2022. manji je za 14,3% u odnosu na 2021.

Referentni datum snimanja brojnog stanja stoke i peradi za 2022. promijenjen je s 1. prosinca na 1. studenoga, što bi u odnosu na 2021. moglo utjecati na kretanje indeksa za pojedine vrste i kategorije stoke i peradi.

1. BROJ STOKE I PERADI

tis. grla

   1. XII. 2021. 1. XI. 2022. Indeksi
1. XI. 2022.
1. XII. 2021.
Goveda – ukupno 428 422 98,6
Mlada goveda do 1 godine 156 149 95,5
Goveda od 1 do 2 godine 107 112 104,7
Goveda starija od 2 godine 165 161 97,6
Od toga muzne krave 102 79 77,5
Svinje – ukupno 972 931 95,8
Svinje za tov teže od 50 kg (uključujući izlučne za rasplod) 431 465 107,9
Svinje za rasplod 107 87 81,3
Od toga nazimice 15 7 46,7
Od toga krmače 51 44 86,3
Ovce – ukupno 654 615 94,0
Od toga muzne ovce 87 80 92,0
Koze – ukupno  86 82 95,3
Perad – ukupno 12 096 10 371 85,7

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i prikupljanje podataka

Podaci o broju stoke i peradi prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i dijelove poslovnih subjekata, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Tim izvještajima prikupljaju se podaci o broju i težini stoke i peradi, bilanci svinja, ovaca i peradi, bilanci jaja, bilanci mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, proizvodnji mlijeka (kravljega, ovčjega i kozjega), vune i jaja.

Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku te putem mrežne aplikacije koju izvještajne jedinice same popunjavaju.

Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su metodom telefonskog anketiranja na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak za Godišnje istraživanje o biljnoj i stočnoj proizvodnji (PO-71) izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava kao baze, a ima oko 22 000 jedinica.

Ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima (Jedinstveni registar domaćih životinja pri Ministarstvu poljoprivrede). Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi su provedene korekcije.

Podaci broja goveda i koza za 2022. preuzeti su iz Jedinstvenog registra domaćih životinja kao administrativnog izvora podataka.

Metodologija za provedbu istraživanja o stočarstvu temelji se na Uredbi (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o statističkim podacima o stočarstvu i mesu, Uredbi Komisije (EZ) br. 617/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi te Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji se bave stočnom proizvodnjom, a razvrstani su drugdje.

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem stoke i peradi.

S obzirom na to da je riječ o privremenim podacima, do objavljivanja konačnih rezultata istraživanja broja stoke i peradi postoji mogućnost promjene navedenih podataka.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, smatraju se povjerljivima te se stoga ne objavljuju.

Definicije

Krave su ženska rasplodna grla koja su se već telila.

Krmače su ženska rasplodna grla koja su se najmanje jedanput prasila. Kategorija ne obuhvaća suprasne krmače.

Nazimice su odabrana mlada ženska grla za rasplod koja se još nisu prasila. Kategorija ne obuhvaća suprasne nazimice.

Perad obuhvaća brojlere, kokoši, pure, guske, patke i ostalu perad.

 

Kratice

EZ Europska zajednica
kg kilogram
NN Narodne novine
tis. tisuća

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Anita Grlica

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti