Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 29. rujna 2023.
POLJ-2023-2-5

ISSN 1334-0557

PRVA PROCJENA VAŽNIJIH KASNIH USJEVA U 2023.

 

Prikupljeni su podaci o procjeni proizvodnje za najvažnije kasne usjeve u 2023. sa stanjem na dan 1. rujna.

Povećana proizvodnja kukuruza

Procjenjuje se da se proizvodnja kukuruza u 2023. u usporedbi s prošlogodišnjom ostvarenom proizvodnjom povećala za 21,7%. Prema ranoj procjeni, proizvodnja suncokreta povećala se za 15,7%, soje za 12,3% i šećerne repe za 4,9% u usporedbi s prošlogodišnjom ostvarenom proizvodnjom.

1. PRVA PROCJENA VAŽNIJIH KASNIH USJEVA U 2023.

     Očekivana proizvodnja Indeksi očekivane proizvodnje,
 ukupno 2022. = 100
2022.1) 2023.
t/ha ukupno, tis. t t/ha ukupno, tis. t
Kukuruz – ukupno2) 6,1 1 642 7,4 1 998 121,7
Šećerna repa 64,4 572 75,0 600 104,9
Suncokret 3,0 153 3,1 177 115,7
Soja 2,1 195 3,0 219 112,3

1) Konačni podaci
2) Merkantilni i sjemenski kukuruz

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Državni zavod za statistiku proveo je istraživanja o statistici usjeva na temelju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (NN, br. 35/23.), Uredbe (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o statistici usjeva te Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1557 od 13. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici usjeva.

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o prvim procjenama proizvodnje važnijih kasnih usjeva u 2023. dani su sa stanjem na dan 1. rujna, dok su ratarski usjevi još u polju i iskazuju se kao realna proizvodnja kojom će se raspolagati nakon završetka žetve s određenom vlažnosti zrna i nakon odbitaka svih gubitaka nastalih tijekom žetve.

Ti su podaci prve informacije o visini proizvodnje važnijih kasnih usjeva koje objavljuje Državni zavod za statistiku. Procjena o proizvodnji objavljuje se za kukuruz, šećernu repu, suncokret i soju.

Podaci o ranim procjenama proizvodnje važnijih kasnih usjeva ocijenjeni su u Državnom zavodu za statistiku na temelju:

  • rezultata Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava u 2023. (obrazac PO-22/STR)
  • raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva poljoprivrede, baza i registara iz Jedinstvenog zahtjeva pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te ostalih relevantnih izvora.

 

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje. Podaci se prikupljaju na dva načina: izvještajnom metodom na obrascu i putem internetske aplikacije.

Izvještajne jedinice jesu također obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a njihovi podaci prikupljeni su uz pomoć anketara.

 

Kratice

 
EU Europska unija
EZ Europska zajednica
ha hektar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
t tona
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti