Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 31. kolovoza 2023.
POLJ-2023-2-4

ISSN 1334-0557

PRVA PROCJENA VAŽNIJIH RANIH USJEVA U 2023.

 

Državni zavod za statistiku objavljuje podatke o ranim procjenama proizvodnje za najvažnije usjeve u 2023.

Smanjena proizvodnja uljane repice

Procjenjuje se da se proizvodnja uljane repice u 2023. smanjila za 24,1% u odnosu na prošlogodišnju ostvarenu proizvodnju.

Prema ranoj procjeni, proizvodnja ječma smanjila se za 20,8%, pšenice za 13,5% i zobi za 2,1% u odnosu na proizvodnju ostvarenu prošle godine.

1. PRVA PROCJENA VAŽNIJIH RANIH USJEVA U 2023.

   Žetvena površina, tis. ha Očekivana proizvodnja Indeksi očekivane proizvodnje,  ukupno 2022. = 1001)
t/ha ukupno, tis. t
Pšenica – ukupno2) 164 5,0 820 86,5
Ječam3) 63 4,0 252 79,2
Zob 15 3,1 47 97,9
Uljana repica 15 2,9 44 75,9

1) Konačni podaci

2) Meka i tvrda pšenica (ozima, jara i sjemenska)

3) Ječam, ozimi i jari

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Državni zavod za statistiku proveo je istraživanja o statistici usjeva na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Uredbe (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o statistici usjeva i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 837/90 i (EEZ) br. 959/93 te Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1557 od 13. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici usjeva.

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o prvim procjenama proizvodnje važnijih usjeva u 2023. odnose se na ratarske usjeve dok su još u polju i iskazuju se kao realan prinos kojim će se raspolagati nakon završetka žetve, s određenom vlažnosti zrna i nakon odbitka svih gubitaka nastalih tijekom žetve.

Ti su podaci prve informacije koje objavljuje Državni zavod za statistiku o proizvodnji ranih usjeva. Procjena o proizvodnji objavljuje se za pšenicu, ječam, zob i uljanu repicu.

Podaci o zasijanim površinama za važnije usjeve procijenjeni su u Državnom zavodu za statistiku na temelju:

-   rezultata Istraživanja o Godišnjem istraživanju o biljnoj i stočnoj proizvodnji (PO-71)

-   rezultata Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava u 2023. (obrazac PO-22/STR)

-  raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva poljoprivrede, baza i registara iz Jedinstvenog zahtjeva pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te ostalih relevantnih izvora.

 

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje. Obuhvat je selektivan. Podaci se prikupljaju na dva načina: izvještajnom metodom na obrascu i putem mrežne aplikacije.

Izvještajne jedinice jesu također obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a njihovi podaci prikupljeni su uz pomoć anketara.

 

Kratice

 
EU Europska unija
EZ Europska zajednica
ha hektar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
t tona
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti