Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 30. lipnja 2023.
POLJ-2023-2-3

ISSN 1334-0557

PRVA PROCJENA POVRŠINA VAŽNIJIH USJEVA U 2023.

 

Povećana sjetva pšenice

Procjenjuje se da je površina zasijana pšenicom u 2023. veća za 6 tisuća hektara, odnosno za 3,8% u usporedbi s godinom prije.

Smanjena sjetva uljane repice

Procjenjuje se da je površina zasijana uljanom repicom manja za 8 tisuća hektara, odnosno za 36,4% u usporedbi s godinom prije.

1. PRVA PROCJENA POVRŠINA VAŽNIJIH USJEVA U 2023.

   2022.1) 2023. Indeksi
2023.
2022.
tis. ha
Pšenica – ukupno2) 158 164 103,8
Kukuruz – ukupno3) 268 270 100,7
Soja 91 91 100,0
Uljana repica 22 14 63,6
Suncokret 51 53 103,9
Šećerna repa 9 8 88,9
Krumpir3) 7 7 100,0

1) Konačni podaci
2) Meka pšenica (ozima, jara, sjemenska i tvrda pšenica)
3) Merkantilni i sjemenski

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Državni zavod za statistiku proveo je istraživanja o statistici usjeva na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Uredbe (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća o statistici usjeva br. 543/2009 od 18. lipnja 2009. te Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1557 od 13. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici usjeva.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o prvim procjenama o zasijanim površinama za važnije ratarske usjeve odnose se na stanje 1. lipnja. Ti su podaci prve informacije koje objavljuje Državni zavod za statistiku o stanju zasijanih površina na kraju proljetne sjetve. Obuhvaćeni su sljedeći usjevi: pšenica, kukuruz, soja, uljana repica, suncokret, šećerna repa i krumpir.

Podaci o zasijanim površinama za važnije usjeve procijenjeni su u Državnom zavodu za statistiku na temelju:

- rezultata Istraživanja o Godišnjem istraživanju o biljnoj i stočnoj proizvodnji (PO-71)

- raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva poljoprivrede, baza i registara iz Jedinstvenog zahtjeva pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te ostalih relevantnih izvora.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje. Obuhvat je selektivan. Podaci se prikupljaju izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku.

Izvještajne jedinice jesu također obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a njihovi podaci prikupljeni su uz pomoć anketara.

 

Kratice  
   
ha hektar
EU  Europska unija
EZ Europska zajednica
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti