Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 19. veljače 2024.
POLJ-2023-2-1

ISSN 1334-0557

JESENSKA SJETVA, stanje 10. studenoga 2023.

 

U 2023. u usporedbi s 2022. smanjila se površina zasijana žitaricama, za 10,1%. Smanjile su se i površine zasijane ozimom pšenicom, za 16,7%, i ozimim ječmom, za 7,9%.

U strukturi ukupnih površina zasijanih žitaricama u 2023. najviše su zastupljeni ozima pšenica, sa 62,8%, i ozimi ječam, s 26,0%.

Povećana sjetva uljane repice

Površina zasijana uljanom repicom, koja u ukupno zasijanoj površini u 2023. sudjeluje sa 6,7%, povećana je za dvije tisuće hektara.

Ukupne površine zasijane u jesenskoj sjetvi smanjene su za 8,8% u usporedbi s prethodnom godinom.

1. POVRŠINE U JESENSKOJ SJETVI POD ŽITARICAMA I ULJANOM REPICOM,
STANJE 10. STUDENOGA 2023.

   Zasijana površina, tis. ha Ukupno zasijano,
indeksi
2023.
2022.
2022. 2023.
Ukupno – zasijano u jesen (žitarice i uljana repica) 262 239 91,2
Žitarice – ukupno 248 223 89,9
Od toga:      
Pšenica, ozima1) 168 140 83,3
Ječam, ozimi 63 58 92,1
Uljana repica 14 16 114,3

1) Podaci se odnose na meku i tvrdu pšenicu, ozimu (merkantilna i sjemenska).

G-1. JESENSKA SJETVA ŽITARICA I ULJANE REPICE

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Podaci o jesenskoj sjetvi temelje se na podacima izvještaja o Godišnjem istraživanju o biljnoj i stočnoj proizvodnji (PO-71), koji je proveo Državni zavod za statistiku na temelju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. (NN, br. 35/23.), te na temelju Uredbe (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o statistici usjeva i delegirane Uredbe (EU) br. 1557/2015 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 543/2009 od 18. lipnja 2009. o statistici usjeva.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvještajem o Godišnjem istraživanju o biljnoj i stočnoj proizvodnji prikupljaju se podaci o površinama zasijanima u jesenskoj sjetvi. Podaci se iskazuju u hektarima. Ti podaci prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i njihove dijelove, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajnom metodom na obrascu i s pomoću mrežne aplikacije.

Podaci za poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su telefonskom anketom na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak za poljoprivredna gospodarstva izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

Na veličinu uzorka utjecala su odobrena sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i udio obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava po regijama.

U uzorak je odabrano oko 17 000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Svi podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima (bazama i registrima iz Jedinstvenog zahtjeva pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te ostalim relevantnim izvorima). Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi su provedene korekcije.

Podaci o površinama odnose se na stanje 10. studenoga 2023.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo NKD-a 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje.

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

 

Kratice

 
EU Europska unija
EZ Europska zajednica
ha hektar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti