Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 15. prosinca 2023.
POLJ-2023-1-13

ISSN 1334-0557

CIJENE ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2022.

Prikazani su podaci o cijenama zakupa određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta – oranica, livada i pašnjaka – za 2022. za Republiku Hrvatsku prema klasifikaciji HR NUTS 2021. – HR NUTS 2.

Godišnja prosječna cijena zakupa oranica u Republici Hrvatskoj u 2022. iznosila je 847 kuna po hektaru, livada 497 kuna po hektaru, a pašnjaka 332 kune po hektaru.

U Panonskoj Hrvatskoj prosječna cijena zakupa oranica u 2022. iznosila je 892 kune po hektaru, livada 472 kune po hektaru, a pašnjaka 279 kuna po hektaru.

U Jadranskoj Hrvatskoj prosječna cijena zakupa oranica u 2022. iznosila je 719 kuna po hektaru, livada 463 kune po hektaru, a pašnjaka 383 kune po hektaru.

U Gradu Zagrebu prosječna cijena zakupa oranica u 2022. iznosila je 879 kuna po hektaru, a livada 672 kune po hektaru.

U Sjevernoj Hrvatskoj prosječna cijena zakupa oranica u 2022. iznosila je 828 kuna po hektaru, livada 574 kune po hektaru, a pašnjaka 433 kune po hektaru.

1. PROSJEČNE CIJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2022.

kune/ha

   2021. 2022.
Republika Hrvatska  Panonska Hrvatska Jadranska Hrvatska Grad Zagreb  Sjeverna Hrvatska  Republika Hrvatska  Panonska Hrvatska Jadranska Hrvatska Grad Zagreb  Sjeverna Hrvatska 
Oranice  808 832 664 926 837 847 892 719 879 828
Trajni travnjaci                      
Livade 528 490 589 722 667 497 472 463 672 574
Pašnjaci  349 295 493 …  525 332 279 383 …  433

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o cijenama zemljišta uzetih u zakup dobiveni su na temelju raspoloživih administrativnih izvora Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstva poljoprivrede. Za izračune se koriste i podaci iz Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (FSS) Državnog zavoda za statistiku. Stoga rezultati tog Istraživanja utječu na rezultate izračuna za zemljišne rente. Podaci za 2022. izračunani su na temelju FSS-a 2016. Podaci se izračunavaju u skladu sa Zajedničkom metodologijom za zemljišne cijene i rente (Eurostat, verzija od veljače 2017.).

Podaci se prikupljaju isključivo za poljoprivredno zemljište korišteno za poljoprivredne svrhe.

Iz cijena su isključene vrijednosti bilo kakvih objekata na poljoprivrednom zemljištu.

Podaci se daju o rentama (zakupu) određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta – oranica, livada i pašnjaka. Spomenute kategorije zemljišta izabrane su prema Eurostatovim preporukama.

Obuhvat

Podaci o zakupu privatnoga poljoprivrednog zemljišta prikupljeni su preko područnih ureda Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju izjava/priloženih ugovora poljoprivrednika pri ažuriranju korištenja poljoprivrednog zemljišta gospodarstava u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, a podaci o zakupu državnoga poljoprivrednog zemljišta preuzeti su iz evidencija Ministarstva poljoprivrede.

Definicije

Oranica je zemljište koje se redovito obrađuje i kultivira te se nalazi u sustavu plodoreda.

Livada je zemljište koje se koristi trajno (pet ili više godina) za uzgoj krme i nije uključeno u plodored. Livada može biti zasijana ili prirodna (samonikla).

Pašnjak je zemljište koje se koristi za ispašu stoke.

EU Zastava Png

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Kratice

 
Eurostat Statistički ured Europske unije
ha hektar
HR NUTS 2021. − HR NUTS 2 Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. − statističke regije 2. razine

 

Znakovi

 
ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković i Ivan Dujman

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti