Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 26. veljače 2024.
POLJ-2023-1-6

ISSN 1334-0557

INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI U 2023.

Indeksi cijena poljoprivrednih proizvoda obuhvaćaju proizvode biljne i stočne proizvodnje. U proizvode biljne proizvodnje ubrajaju se žitarice, industrijsko bilje, krmno bilje, povrće, cvijeće i sadnice, krumpir (uključujući sjemenski), voće, vino i maslinovo ulje od sirovina iz vlastite proizvodnje. Proizvodi stočne proizvodnje jesu goveda, svinje, konji, ovce i koze, perad, ostale životinje, mlijeko, konzumna jaja i ostali stočni proizvodi.

U usporedbi s 2015. prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u 2023. porasle su za 37,5%, dok su u usporedbi s 2022. pale za 3,0%.

Na porast cijena poljoprivrednih proizvoda u 2023. u usporedbi s 2015. utjecale su cijene biljnih proizvoda, koje su više za 31,9%, te cijene stoke i stočnih proizvoda, koje su više za 46,3%.

Cijene biljnih proizvoda pale su za 13,4% u odnosu na 2022. Na taj pad utjecale su niže cijene u skupinama žitarica za 41,7% i industrijskog bilja za 26,9%, koje imaju veliki udio u biljnoj proizvodnji, dok su u svim ostalim skupinama cijene porasle.

Cijene stoke i stočnih proizvoda više su za 17,2% u odnosu na 2022. Od važnijih proizvoda stočarstva, porasle su cijene u skupini mlijeka, za 18,1%, svinja, za 25,8%, goveda, za 11,0%, peradi, za 11,5%, i konzumnih jaja, za 30,7%.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu u poljoprivrednoj proizvodnji čine proizvodi utrošeni za tekuću proizvodnju i usluge održavanja opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge. U 2023. cijene tih dobara i usluga više su za 39,1% u usporedbi s 2015., a niže za 11,9% u usporedbi s prethodnom godinom.

G-1. INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI

1. INDEKSI CIJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Poljoprivredna proizvodnja  Indeksi
2023.
Ø 2015.
2023.
 2022.
Ukupno 137,5 97,0
Ukupno bez voća i povrća 134,7 93,8
Biljni proizvodi 131,9 86,6
Biljni proizvodi bez voća i povrća  124,5 77,9
Žitarice 119,6 58,3
Industrijsko bilje 126,8 73,1
Krmno bilje 117,6 101,7
Povrće, cvijeće i sadnice 148,6 114,8
Povrće 165,2 121,0
Cvijeće i sadnice 128,3 106,2
Krumpir (uključujući sjemenski) 255,3 133,6
Voće  156,4 112,9
Vino 124,5 110,2
Maslinovo ulje 127,4 111,2
Živa stoka, perad i stočni proizvodi  146,3 117,2
Živa stoka i perad 142,3 115,7
Goveda 141,3 111,0
Svinje 150,3 125,8
Konji 181,0 104,1
Ovce 156,2 118,0
Perad 131,5 111,5
Ostale životinje 118,7 90,6
Stočni proizvodi  151,8 119,2
Mlijeko 150,1 118,1
Konzumna jaja 175,6 130,7
Ostali stočni proizvodi1) 109,8 99,3

1) Indeks se odnosi na cijene meda i sirove kože (osim janjeće).

2. INDEKSI CIJENA DOBARA I USLUGA ZA TEKUĆU UPORABU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (input I)

   Indeksi
2023.
Ø 2015.
2023.
 2022.
Input I, ukupno 139,1 88,1
Sjeme i sadni materijal 154,3 113,8
Energija i maziva 147,7 85,4
Gnojivo 150,9 61,3
Sredstva za zaštitu bilja 123,4 104,3
Veterinarske usluge 123,1 108,8
Stočna hrana  143,7 92,1
Održavanje opreme 132,8 111,1
Održavanje zgrada 142,8 109,0
Ostale usluge  110,2 104,8

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku prvi su put izračunani na bazi 2005. u sklopu nacionalnog programa Phare 2005., a metodologija je usklađena s Eurostatovim preporukama.

Od 2018. indeksi se računaju na bazi 2015.

Izvor i metode prikupljanja podataka

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju cijena dobivenih iz tromjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka iz Ministarstva poljoprivrede te ostalih administrativnih izvora.

Bazna godina za izračun indeksa cijena jest 2015.

Struktura pondera izračunana je na bazi udjela pojedinih proizvoda u otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i na bazi vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i međufazne potrošnje iz ekonomskih računa u poljoprivredi.

Obuhvat

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda prikupljaju se na temelju tromjesečnih istraživanja o prodaji i otkupu poljoprivrednih proizvoda, čije izvještajne jedinice čine pravne osobe i njihovi dijelovi te obrtnici razvrstani u područje A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo − odjeljak 01 (osim skupine 01.7 Lov, stupičarenje i usluge povezane s njima) te ostale pravne osobe i obrtnici koji proizvode ili otkupljuju poljoprivredne proizvode, a razvrstani su u druge djelatnosti prema NKD-u 2007. Obuhvat je selektivan. Uključene su pravne osobe s deset i više zaposlenih te obrtnici s pet i više zaposlenih.

Cijene dobara utrošenih u poljoprivrednoj proizvodnji dobivaju se iz ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka iz Ministarstva poljoprivrede te ostalih administrativnih izvora.

Indeksi cijena u poljoprivredi računaju se na razini Republike Hrvatske.

Definicije

Indeksi cijena u poljoprivredi obuhvaćaju cijene poljoprivrednih proizvoda i cijene dobara i usluga za tekuću uporabu u poljoprivrednoj proizvodnji.

Indeksi cijena poljoprivrednih proizvoda uključuju cijene biljnih i stočnih proizvoda (stoke, peradi i stočnih proizvoda).

Input I uključuje cijene dobara i usluga za tekuću uporabu u poljoprivrednoj proizvodnji.

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

Usluge čine održavanje opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge.

EU Zastava Png

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

Kratice  
Eurostat Statistički ured Europske unije
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Ivan Dujman, Mateja Ivezić i Normela Pušić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti