Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. studenog 2023.
POLJ-2023-1-5/3

ISSN 1334-0557

TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI U TREĆEM TROMJESEČJU 2023.

Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi izračunavaju se od 2018. na bazi 2015. u skladu s Eurostatovim preporukama.

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u trećem tromjesečju 2023. u usporedbi s 2015. porasle su za 34,8%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. pale su za 7,7%.

Cijene biljnih proizvoda u usporedbi s 2015. više su za 30,9%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. pale su za 16,4%.

Na pad cijena biljnih proizvoda u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. utjecao je pad cijena žitarica (za 41,2%) i industrijskog bilja (za 33,9%), koji imaju najveći udio u biljnoj proizvodnji, dok su cijene u svim ostalim skupinama porasle.

Cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda porasle su za 42,6% u usporedbi s 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. porasle su za 14,5%.

U skupini proizvoda koji imaju najveći udio u stočarstvu u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. najviše su porasle cijene svinja (za 16,8%), cijene goveda (za 16,8%), cijene mlijeka (za 14,4%) te cijene konzumnih jaja (za 26,9%). Cijene su porasle i u svim ostalim skupinama u stočarstvu.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu (input I) u trećem tromjesečju 2023. u usporedbi s 2015. više su za 27,9%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. manje su za 20,2%, na što je najviše utjecao pad cijena energije, gnojiva i stočne hrane.

G-1. TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI OD TREĆEG TROMJESEČJA 2022. DO TREĆEG TROMJESEČJA 2023.

1. INDEKSI CIJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Poljoprivredna proizvodnja  Indeksi
VII. − IX. 2023.
Ø 2015.
VII. − IX. 2023.
VII. − IX. 2022.
Ukupno 134,8 92,3
Ukupno bez voća i povrća 129,8 87,4
Biljni proizvodi 130,9 83,6
Biljni proizvodi bez voća i povrća 121,9 74,5
Žitarice 112,4 58,8
Industrijsko bilje 115,3 66,1
Krmno bilje 146,5 108,1
Povrće, cvijeće i sadnice 173,5 129,2
Povrće 173,8 129,6
Cvijeće i sadnice  158,8 111,3
Krumpir (uključujući sjemenski) 244,0 148,9
Voće 153,4 121,1
Vino 128,6 111,2
Maslinovo ulje 142,7 114,1
Živa stoka, perad i stočni proizvodi 142,6 114,5
Živa stoka i perad  138,9 114,2
Goveda  135,1 116,8
Svinje 150,7 116,8
Konji 187,1 106,1
Ovce i koze  156,0 122,7
Perad  129,9 108,1
Ostale životinje 118,6 84,0
Stočni proizvodi 148,6 115,1
Mlijeko - ukupno (kravlje, ovčje i kozje) 146,8 114,4
Jaja, konzumna 176,7 126,9
Ostali stočni proizvodi1) 111,9 95,9

1) Indeks se odnosi na cijene meda i sirove kože (osim janjeće).

2. INDEKSI CIJENA DOBARA I USLUGA ZA TEKUĆU UPORABU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (input I)

   Indeksi
VII. − IX. 2023.
Ø 2015.
VII. – IX. 2023.
VII. – IX. 2022.
Input I, ukupno 127,9 79,8
Sjeme i sadni materijal  150,4 108,8
Energija i maziva 152,9 82,8
Gnojivo 125,6 51,1
Sredstva za zaštitu bilja 99,2 83,6
Veterinarske usluge 124,2 109,0
Stočna hrana  125,7 79,4
Održavanje opreme 133,8 109,8
Održavanje zgrada 143,3 106,5
Ostale usluge 110,6 104,8

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju cijena dobivenih iz tromjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka Ministarstva poljoprivrede te iz ostalih administrativnih izvora.

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku prvi su put izračunani na bazi 2005. u sklopu nacionalnog programa Phare 2005., a metodologija je usklađena s Eurostatovim preporukama.

Od 2018. indeksi se računaju na bazi 2015.

Struktura pondera revidira se svake pete godine prema Eurostatovoj metodologiji za statistiku poljoprivrednih cijena, što znači da na izračun indeksa cijena utječe struktura pondera iz bazne godine. Za izračun indeksa cijena primjenjuje se Laspeyresova formula.

Struktura pondera izračunana je na bazi udjela pojedinih proizvoda u otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda te na bazi vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i međufazne potrošnje iz ekonomskih računa u poljoprivredi.

Obuhvat

Indeksi cijena u poljoprivredi računaju se na razini Republike Hrvatske.

Definicije

Indeks cijena poljoprivrednih proizvoda obuhvaća proizvode biljne i stočne proizvodnje (stoku, perad i stočne proizvode).

Input I uključuje dobra i usluge za tekuću uporabu u poljoprivredi.

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

Usluge čine održavanje opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge.

EU Zastava Png

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te u ni kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

Kratice  
Eurostat Statistički ured Europske unije

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Ivan Dujman, Mateja Ivezić i Normela Pušić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti