Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. kolovoza 2023.
POLJ-2023-1-5/2

ISSN 1334-0557

TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI U 2023. – privremeni podaci

Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi izračunavaju se od 2018. na bazi 2015. u skladu s Eurostatovim preporukama.

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u drugom tromjesečju 2023. u usporedbi s 2015. porasle su za 39,7%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. porasle su za 8,4%.

Cijene biljnih proizvoda više su za 28,6% u usporedbi s 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. manje za 4,5%.

Na pad cijena biljnih proizvoda u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. utjecao je velik pad cijena žitarica (za 40,0%) i uljarica (za 32,6%), dok su cijene porasle u skupini vina (za 11,6%), povrća, cvijeća i sadnica (za 11,5%) te voća (za 24,9%). Cijene su porasle i u svim ostalim skupinama biljnih proizvoda.

Cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda porasle su za 51,4% u usporedbi s 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. porasle su za 23,4%.

U skupini proizvoda koji imaju najveći udio u stočarstvu u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. najviše su porasle cijene svinja (za 36,3%), cijene mlijeka (za 26,0%), cijene goveda (za 9,7%) te cijene konzumnih jaja (za 48,8%). Cijene su porasle i u svim ostalim skupinama u stočarstvu.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu (input I) u drugom tromjesečju 2023. u usporedbi s 2015. više su za 43,6%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. manje su za 10,5%, na što je utjecao pad cijena energije i gnojiva.

G-1. TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI OD DRUGOG TROMJESEČJA 2022. DO DRUGOG TROMJESEČJA 2023.

1. INDEKSI CIJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Poljoprivredna proizvodnja  Indeksi
IV. − VI. 2023.
Ø 2015.
IV. − VI. 2023.
IV. − VI. 2022.
Ukupno 139,7 108,4
Ukupno bez voća i povrća 137,4 107,8
Biljni proizvodi 128,6 95,5
Biljni proizvodi bez voća i povrća 119,4 89,2
Žitarice 125,8 60,0
Industrijsko bilje 125,7 67,4
Krmno bilje 83,7 104,8
Povrće, cvijeće i sadnice 149,1 111,5
Povrće 162,1 113,2
Cvijeće i sadnice  125,5 107,7
Krumpir (uključujući sjemenski) 265,2 133,7
Voće 233,6 124,9
Vino 127,9 111,6
Maslinovo ulje 136,6 108,8
Živa stoka, perad i stočni proizvodi 151,4 123,4
Živa stoka i perad  149,6 119,4
Goveda  150,2 109,7
Svinje 165,7 136,3
Konji 174,6 104,6
Ovce i koze  146,8 112,3
Perad  134,4 117,3
Ostale životinje 118,7 87,3
Stočni proizvodi 153,6 128,7
Mlijeko - ukupno (kravlje, ovčje i kozje) 149,8 126,0
Jaja, konzumna 183,4 148,8
Ostali stočni proizvodi1) 127,8 112,4

1) Indeks se odnosi na cijene meda i sirove kože (osim janjeće).

2. INDEKSI CIJENA DOBARA I USLUGA ZA TEKUĆU UPORABU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (input I)

   Indeksi
IV. − VI. 2023.
Ø 2015.
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
Input I, ukupno 143,6 89,5
Sjeme i sadni materijal  147,2 111,3
Energija i maziva 134,2 72,9
Gnojivo 175,1 67,4
Sredstva za zaštitu bilja 123,4 104,7
Veterinarske usluge 121,2 107,4
Stočna hrana  155,0 101,1
Održavanje opreme 131,3 112,1
Održavanje zgrada 142,2 109,4
Ostale usluge 109,0 104,6

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju cijena dobivenih iz tromjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka Ministarstva poljoprivrede te iz ostalih administrativnih izvora.

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku prvi su put izračunani na bazi 2005. u sklopu nacionalnog programa Phare 2005., a metodologija je usklađena s Eurostatovim preporukama.

Od 2018. indeksi se računaju na bazi 2015.

Struktura pondera revidira se svake pete godine prema Eurostatovoj metodologiji za statistiku poljoprivrednih cijena, što znači da na izračun indeksa cijena utječe struktura pondera iz bazne godine. Za izračun indeksa cijena primjenjuje se Laspeyresova formula.

Struktura pondera izračunana je na bazi udjela pojedinih proizvoda u otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda te na bazi vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i međufazne potrošnje iz ekonomskih računa u poljoprivredi.

Obuhvat

Indeksi cijena u poljoprivredi računaju se na razini Republike Hrvatske.

Definicije

Indeks cijena poljoprivrednih proizvoda obuhvaća proizvode biljne i stočne proizvodnje (stoku, perad i stočne proizvode).

Input I uključuje dobra i usluge za tekuću uporabu u poljoprivredi.

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

Usluge čine održavanje opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge.

EU Zastava Png

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te u ni kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

Kratice   
Eurostat Statistički ured Europske unije

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Ivan Dujman, Mateja Ivezić i Normela Pušić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti