Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 15. svibnja 2023.
POLJ-2023-1-5/1

ISSN 1334-0557

TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI U PRVOM TROMJESEČJU 2023.

Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi izračunavaju se od 2018. na bazi 2015. u skladu s Eurostatovim preporukama.

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u prvom tromjesečju 2023. u usporedbi s 2015. porasle su za 48,8%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. porasle su za 23,2%.

Cijene biljnih proizvoda više su za 46,7% u usporedbi s 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. više su za 8,6%.

U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine cijene su porasle u svim najvažnijim skupinama biljnih proizvoda. Na porast cijena biljnih proizvoda najviše je utjecao porast cijena u skupinama povrća (za 16,0%), vina (za 5,4%) i voća (za 29,8%), dok su u skupini žitarica cijene pale (za 1,9%).

Cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda porasle su za 50,4% u usporedbi s 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. porasle su za 37,0%.

U skupini proizvoda koji imaju najveći udio u stočarstvu u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. najviše su porasle cijene mlijeka (za 39,1%), cijene svinja (za 60,7%), cijene goveda (za 16,1%), cijene peradi (za 28,9%) te cijene konzumnih jaja (za 74,9%).

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu (input I) u prvom tromjesečju 2023. u usporedbi s 2015. više su za 51,8%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. više su za 4,5%, na što je najviše utjecao porast cijena stočne hrane, energije i sjemena i sadnica.

G-1. TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI OD PRVOG TROMJESEČJA 2022. DO PRVOG TROMJESEČJA 2023.

1. INDEKSI CIJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Poljoprivredna proizvodnja  Indeksi
I. − III. 2023.
Ø 2015.
I. − III. 2023.
I. − III. 2022.
Ukupno 148,8 123,2
Ukupno bez voća i povrća 150,0 126,4
Biljni proizvodi 146,7 108,6
Biljni proizvodi bez voća i povrća 149,1 105,9
Žitarice 198,2 98,1
Industrijsko bilje 174,0 116,8
Krmno bilje 198,4 161,4
Povrće, cvijeće i sadnice 130,1 107,1
Povrće 134,1 116,0
Cvijeće i sadnice  129,4 105,7
Krumpir (uključujući sjemenski) 292,8 134,8
Voće 220,7 129,8
Vino 114,1 105,4
Maslinovo ulje 112,4 106,6
Živa stoka, perad i stočni proizvodi 150,4 137,0
Živa stoka i perad  145,5 132,1
Goveda  146,2 116,1
Svinje 150,1 160,7
Konji 175,4 109,1
Ovce i koze  160,1 120,1
Perad  134,0 128,9
Ostale životinje 118,7 103,5
Stočni proizvodi 156,4 143,0
Mlijeko - ukupno (kravlje, ovčje i kozje) 154,7 139,1
Jaja, konzumna 183,3 174,9
Ostali stočni proizvodi1) 86,2 103,0

 

1) Indeks se odnosi na cijene meda i sirove kože (osim janjeće).

2. INDEKSI CIJENA DOBARA I USLUGA ZA TEKUĆU UPORABU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (input I)

   Indeksi
I. − III. 2023.
Ø 2015.
I. − III. 2023.
I. − III. 2022.
Input I, ukupno 151,8 104,5
Sjeme i sadni materijal  159,0 122,9
Energija i maziva 153,5 103,7
Gnojivo 181,6 83,2
Sredstva za zaštitu bilja 123,4 104,7
Veterinarske usluge 118,5 107,2
Stočna hrana  170,3 118,2
Održavanje opreme 129,8 114,7
Održavanje zgrada 140,9 115,8
Ostale usluge 108,6 105,0

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju cijena dobivenih iz tromjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka Ministarstva poljoprivrede te iz ostalih administrativnih izvora.

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku prvi su put izračunani na bazi 2005. u sklopu nacionalnog programa Phare 2005., a metodologija je usklađena s Eurostatovim preporukama.

Od 2018. indeksi se računaju na bazi 2015.

Struktura pondera revidira se svake pete godine prema Eurostatovoj metodologiji za statistiku poljoprivrednih cijena, što znači da na izračun indeksa cijena utječe struktura pondera iz bazne godine. Za izračun indeksa cijena primjenjuje se Laspeyresova formula.

Struktura pondera izračunana je na bazi udjela pojedinih proizvoda u otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda te na bazi vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i međufazne potrošnje iz ekonomskih računa u poljoprivredi.

Obuhvat

Indeksi cijena u poljoprivredi računaju se na razini Republike Hrvatske.

Definicije

Indeks cijena poljoprivrednih proizvoda obuhvaća proizvode biljne i stočne proizvodnje (stoku, perad i stočne proizvode).

Input I uključuje dobra i usluge za tekuću uporabu u poljoprivredi.

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

Usluge čine održavanje opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge.

EU Zastava Png

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te u ni kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

Kratice  
Eurostat Statistički ured Europske unije

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Ivan Dujman, Mateja Ivezić i Normela Pušić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti