Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 31. kolovoza 2023.
GRAD-2023-1-2/2

ISSN 1334-0557

IZVRŠENI GRAĐEVINSKI RADOVI I NARUDŽBE U DRUGOM TROMJESEČJU 2023., POSLOVNI SUBJEKTI S 20 I VIŠE ZAPOSLENIH

 

Vrijednost novih narudžaba:

- u drugom tromjesečju 2023. u odnosu na isto razdoblje 2022. veća je za 57,0%

- od siječnja do lipnja 2023. veća je za 40,5% u odnosu na isto razdoblje 2022.

 

Vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima:

- u drugom tromjesečju 2023. u odnosu na isto razdoblje 2022. veća je za 36,9%

- od siječnja do lipnja 2023. veća je za 31,9% u odnosu na isto razdoblje 2022.

 

1. INDEKSI GRAĐEVINSKIH RADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

   Indeksi
IV. – VI. 2023.
I. – III. 2023.
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
I. – VI. 2023.
I. – VI. 2022.
IV. – VI. 2023.
Ø 2022.
Vrijednost novih narudžaba 126,0 157,0 140,5 134,6
Vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima 137,6 136,9 131,9 144,1

2. NOVE NARUDŽBE GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE

tis. eura

   Vrijednost novih narudžaba Vrijednost novih narudžaba prema vrstama građevina
na zgradama na ostalim građevinama
I. – VI. 2023. 2 646 403 1 492 249 1 154 154
       
I. – III. 2023. 1 171 127 687 668 483 459
IV. – VI. 2023. 1 475 276 804 581 670 695

3. VRIJEDNOST IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA I UTROŠENOGA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, GOTOVIH PROIZVODA ZA UGRADNJU, GORIVA I ENERGIJE

tis. eura

    Vrijednost izvršenih radova Vrijednost utrošenoga građevinskog materijala, gotovih proizvoda za ugradnju, goriva i energije
ukupno radovi ostvareni s vlastitim radnicima radovi ostvareni s podizvođačima
I. – VI. 2023. 2 867 780 2 030 849 836 931 570 209
         
I. – III. 2023. 1 198 597 854 754 343 843 234 963
IV. – VI. 2023. 1 669 183 1 176 095 493 088 335 246

4. VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA OSTVARENA S VLASTITIM RADNICIMA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA

   Ukupno, tis. eura  Struktura vrijednosti izvršenih radova prema vrstama radova, %
ukupno novogradnja ostali radovi1)
IV. – VI. 2023.        
Ukupno 1 176 095 100,0 59,9 40,1
Na zgradama 604 286 51,4 35,6 15,8
Na ostalim građevinama 571 809 48,6 24,3 24,3
I. – VI. 2023.        
Ukupno 2 030 849 100,0 62,7 37,3
Na zgradama 1 087 505 53,6 38,7 14,9
Na ostalim građevinama 943 344 46,4 24,0 22,4

1) Rekonstrukcije, popravci i održavanje postojećih građevina

G-1. VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA S VLASTITIM RADNICIMA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA OD SIJEČNJA DO LIPNJA 2023.

G-2. STRUKTURA VRIJEDNOSTI IZVRŠENIH RADOVA S VLASTITIM RADNICIMA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA OD SIJEČNJA DO LIPNJA 2023.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrazaca Mjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/M) i Tromjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/3M).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni i Tromjesečni izvještaj građevinarstva prikupljaju se za poslovne subjekte (pravne osobe i obrte) ili njihove dijelove s 20 i više zaposlenih koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07.) u Statističkome poslovnom registru razvrstani u područje F Građevinarstvo.

Podaci se odnose na građevinske radove (na novim građevinama, rekonstrukcijama, popravcima i održavanju postojećih građevina) izvršene na području Republike Hrvatske.

Razvrstavanje građevina i radova izvršeno je prema Klasifikaciji vrsta građevina.

Definicije

Vrijednost izvršenih građevinskih radova dana je u tekućim cijenama i uključuje sve izvršene radove bez obzira na to jesu li naplaćeni ili nisu.

Vrijednost izvršenih radova uključuje vrijednost rada, ugrađenog materijala i gotovih proizvoda za ugradnju, goriva i električne energije, troškove korištenja građevinskih strojeva i opreme te druge troškove u vezi s izvođenjem radova.

U vrijednost izvršenih radova ne uključuju se troškovi kupnje zemljišta, projektiranja, premjeravanja zemljišta i nadzora te porez na dodanu vrijednost.

Vrijednost novih narudžaba jest ukupna vrijednost ugovora sklopljenih u izvještajnome mjesecu s naručiteljima radova. Smatra se da je narudžba nastala na dan kada je potpisan ugovor između naručitelja i izvođača radova.

U nove narudžbe uključuje se i gradnja za vlastite potrebe i za tržište (npr. poslovnog prostora i stanova). Kod gradnje za vlastite potrebe i tržište smatra se da je narudžba nastala na dan kada su počeli radovi, a uključuje se predviđena vrijednost radova.

Opširnija metodološka objašnjenja za ova istraživanja objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

 

Kratice

NN    Narodne novine  
tis.    tisuća  

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Mirjana Mikulić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti