Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 29. rujna 2023.
IND-2023-5-2

ISSN 1334-0557

PROIZVODNJA I PRODAJA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA (PRODCOM) U 2022. – Privremeni podaci, rujan 2023.

 

U 2022. ukupna vrijednost industrijskih proizvoda koju su prodala poduzeća što su se bavila industrijskom proizvodnjom (bez obzira na to gdje je poduzeće registrirano) u Republici Hrvatskoj iznosi 203 766 milijuna kuna. U usporedbi s prethodnom godinom, vrijednost prodaje veća je za 50 002 milijuna kuna, što iznosi 32,5%. Vrijednost prodaje na inozemno tržište iznosi 78 592 milijuna kuna, što je 38,6% od ukupne vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda.

Prema industrijskim područjima NKD-a 2007., vrijednost prodanih industrijskih proizvoda razvrstanih prema djelatnostima proizvoda najveća je u području C Prerađivačka industrija i iznosi 145 837 milijuna kuna, u području D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija iznosi 51 031 milijun kuna, u području B Rudarstvo i vađenje 5 219 milijuna kuna, a najmanja je u području E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (samo odjeljak 36) i iznosi 1 680 milijuna kuna. Vrijednost prodaje industrijskih proizvoda najveća je u odjeljku 35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom (51 031 milijun kuna), a najmanja u odjeljku 12 Proizvodnja duhanskih proizvoda (337 milijuna kuna).

G-1. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007. PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2022.

G-2. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2022.

B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije 
  okoliša (samo odjeljak 36)

 

Udio prodaje industrijskih proizvoda koja se obavljala za vlastiti račun proizvođača prema djelatnostima proizvoda u 2022. u Republici Hrvatskoj i dalje je najveći i iznosi 98,5% ukupne vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda, dok je udio vrijednosti industrijskih proizvoda koja se obavljala prema ugovoru s naručiteljem (za tuđi račun) samo 1,5%. Najveći je udio proizvodnje za tuđi račun u području C Prerađivačka industrija i to u odjeljcima 15 (20,0%), 14 (13,7%), 24 (11,9%), 28 (10,6%).

Ako usporedimo industrijsku prodaju 21 županije Republike Hrvatske (tablica 2. i grafikon G-6.), najveći udio u vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda mjerene prema djelatnosti proizvoda ima Grad Zagreb, u iznosu od 30 357 milijuna kuna (20,1%), i Primorsko-goranska županija, u iznosu od 19 992 milijuna kuna (13,2%). Najmanju vrijednost prodaje industrijskih proizvoda ostvarila je Dubrovačko-neretvanska županija, samo 299 milijuna kuna (0,2%).

Podaci o vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda dobiveni su obradom istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji u 2022., kojim je obuhvaćena 2 931 industrijska lokalna jedinica od pravnih osoba i obrtnika s 10 i više zaposlenih. Struktura obuhvata u 2022. pravnih osoba i obrtnika prema djelatnostima proizvoda po područjima NKD-a 2007. jest sljedeća: u području B obuhvaćeno je 2,6% pravnih osoba i obrtnika, u području C njih 71,6%, u području D njih 25,0% i u području E njih 0,8% (samo odjeljak 36).

 

1. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PO PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2022.

tis. kuna

        Vrijednost prodanih industrijskih proizvoda prema NIP-u 2022.
ukupno od toga u inozemstvo (izvoz)
ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem
Ukupno 203 765 744 200 622 483 3 143 261 78 591 677 76 169 420 2 422 257
B Rudarstvo i vađenje  5 218 638 5 218 638 - 182 888 182 888 -
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 3 442 623 3 442 623 - - - -
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 1 230 910 1 230 910 - 182 888 182 888 -
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 545 105 545 105 - - - -
C Prerađivačka industrija 145 836 885 142 693 624 3 143 261 76 598 399 74 176 142 2 422 257
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 29 451 319 29 286 703 164 616 7 872 660 7 807 511 65 149
11 Proizvodnja pića 6 769 765 6 760 496 9 269 1 410 092 1 410 092 -
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 336 938 119 366 217 572 109 774 109 774 -
13 Proizvodnja tekstila 1 304 489 1 214 444 90 045 1 023 110 945 605 77 505
14 Proizvodnja odjeće 2 873 976 2 442 029 431 947 2 353 291 2 006 683 346 608
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 2 146 635 1 518 386 628 249 1 875 901 1 280 759 595 142
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 7 449 227 7 410 664 38 563 4 880 218 4 877 858 2 360
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 5 233 497 5 233 497 - 2 932 694 2 932 694 -
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 3 695 443 3 671 502 23 941 1 788 873 1 788 258 615
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 15 816 104 15 816 104 - 4 682 922 4 682 922 -
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 4 769 078 4 751 985 17 093 2 860 498 2 855 171 5 327
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 5 776 689 5 710 404 66 285 5 242 698 5 176 739 65 959
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 6 558 583 6 543 178 15 405 3 894 101 3 884 737 9 364
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 10 274 219 10 254 316 19 903 5 491 533 5 491 533 -
24 Proizvodnja metala 3 405 471 3 030 837 374 634 3 074 313 2 701 099 373 214
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 11 134 375 10 817 354 317 021 7 043 850 6 865 508 178 342
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 953 912 1 922 172 31 740 1 418 847 1 387 107 31 740
27 Proizvodnja električne opreme 7 783 863 7 528 563 255 300 6 256 959 6 008 372 248 587
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  5 875 835 5 541 913 333 922 4 953 373 4 636 263 317 110
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 1 564 366 1 564 366 - 1 383 401 1 383 401 -
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 3 071 571 2 996 484 75 087 2 407 026 2 331 939 75 087
31 Proizvodnja namještaja 3 451 756 3 419 814 31 942 2 202 310 2 172 360 29 950
32 Ostala prerađivačka industrija 1 157 555 1 156 828 727 371 992 371 794 198
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 3 982 219 3 982 219 - 1 067 963 1 067 963 -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 51 030 586 51 030 586 - 1 807 415 1 807 415 -
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 51 030 586 51 030 586 - 1 807 415 1 807 415 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 679 635 1 679 635 - 2 975 2 975 -
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 1 679 635 1 679 635 - 2 975 2 975 -

 

G-3. STRUKTURA VRIJEDNOSTI PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007. U 2022.

G-4. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI PO ODJELJCIMA NKD-a 2007., ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2022.

G-5. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI U INOZEMSTVO PO ODJELJCIMA NKD-a 2007., ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2022.

Odjeljci NKD-a 2007.
   
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11 Proizvodnja pića
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
13 Proizvodnja tekstila
14 Proizvodnja odjeće
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24 Proizvodnja metala
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
27 Proizvodnja električne opreme
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
31 Proizvodnja namještaja
32 Ostala prerađivačka industrija
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 

2. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA I PO ŽUPANIJAMA U 2022.

   Vrijednost prodanih industrijskih proizvoda prema NIP-u 2022.
ukupno od toga u inozemstvo (izvoz)
ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem
Republika Hrvatska − područja B i C1) 151 055 523 147 912 262 3 143 261 76 781 287 74 359 030 2 422 257
Zagrebačka županija 12 935 950 12 733 016 202 934 5 993 159 5 831 519 161 640
B Rudarstvo i vađenje  611 902 611 902 - - - -
C Prerađivačka industrija 12 324 048 12 121 114 202 934 5 993 159 5 831 519 161 640
Krapinsko-zagorska županija 6 291 679 6 088 810 202 869 4 245 993 4 085 570 160 423
B Rudarstvo i vađenje  177 059 177 059 - 6 956 6 956 -
C Prerađivačka industrija 6 114 620 5 911 751 202 869 4 239 037 4 078 614 160 423
Sisačko-moslavačka županija 5 442 921 5 318 999 123 922 3 118 194 2 999 788 118 406
B Rudarstvo i vađenje  185 517 185 517 - 5 5 -
C Prerađivačka industrija 5 257 404 5 133 482 123 922 3 118 189 2 999 783 118 406
Karlovačka županija 4 700 994 4 378 099 322 895 2 483 825 2 167 147 316 678
B Rudarstvo i vađenje  15 934 15 934 - - - -
C Prerađivačka industrija 4 685 060 4 362 165 322 895 2 483 825 2 167 147 316 678
Varaždinska županija 14 014 512 13 521 759 492 753 8 750 809 8 321 120 429 689
B Rudarstvo i vađenje  310 126 310 126 - 128 719 128 719 -
C Prerađivačka industrija 13 704 386 13 211 633 492 753 8 622 090 8 192 401 429 689
Koprivničko-križevačka županija 6 473 215 6 449 897 23 318 2 884 720 2 861 563 23 157
B Rudarstvo i vađenje  1 444 612 1 444 612 - - - -
C Prerađivačka industrija 5 028 603 5 005 285 23 318 2 884 720 2 861 563 23 157
Bjelovarsko-bilogorska županija 3 694 111 3 635 433 58 678 1 126 262 1 098 176 28 086
B Rudarstvo i vađenje  90 886 90 886 - - - -
C Prerađivačka industrija 3 603 225 3 544 547 58 678 1 126 262 1 098 176 28 086
Primorsko-goranska županija 19 991 974 19 916 052 75 922 7 281 072 7 205 536 75 536
B Rudarstvo i vađenje  29 541 29 541 - 2 2 -
C Prerađivačka industrija 19 962 433 19 886 511 75 922 7 281 070 7 205 534 75 536
Ličko-senjska županija 831 299 813 307 17 992 656 868 656 389 479
B Rudarstvo i vađenje  8 385 8 385 - - - -
C Prerađivačka industrija 822 914 804 922 17 992 656 868 656 389 479
Virovitičko-podravska županija 1 567 485 1 525 109 42 376 828 071 828 071 -
B Rudarstvo i vađenje  120 571 120 571 - 1 605 1 605 -
C Prerađivačka industrija 1 446 914 1 404 538 42 376 826 466 826 466 -
Požeško-slavonska županija 1 411 213 1 378 608 32 605 953 996 921 405 32 591
B Rudarstvo i vađenje  85 595 85 595 - - - -
C Prerađivačka industrija 1 325 618 1 293 013 32 605 953 996 921 405 32 591
Brodsko-posavska županija 4 799 504 4 654 105 145 399 3 266 917 3 159 524 107 393
B Rudarstvo i vađenje  12 367 12 367 - - - -
C Prerađivačka industrija 4 787 137 4 641 738 145 399 3 266 917 3 159 524 107 393
Zadarska županija 2 378 875 2 378 875 - 1 354 481 1 354 481 -
B Rudarstvo i vađenje  19 825 19 825 - 1 153 1 153 -
C Prerađivačka industrija 2 359 050 2 359 050 - 1 353 328 1 353 328 -
Osječko-baranjska županija 8 374 636 8 330 654 43 982 4 205 987 4 196 551 9 436
B Rudarstvo i vađenje  53 518 53 518 - - - -
C Prerađivačka industrija 8 321 118 8 277 136 43 982 4 205 987 4 196 551 9 436
Šibensko-kninska  županija 1 907 495 1 550 956 356 539 1 208 101 851 562 356 539
B Rudarstvo i vađenje  18 210 18 210 - 2 381 2 381 -
C Prerađivačka industrija 1 889 285 1 532 746 356 539 1 205 720 849 181 356 539
Vukovarsko-srijemska županija 3 176 774 3 058 198 118 576 1 672 542 1 599 632 72 910
B Rudarstvo i vađenje  23 857 23 857 - - - -
C Prerađivačka industrija 3 152 917 3 034 341 118 576 1 672 542 1 599 632 72 910
Splitsko-dalmatinska županija 4 770 010 4 754 363 15 647 1 827 061 1 827 061 -
B Rudarstvo i vađenje  132 748 132 748 - 18 458 18 458 -
C Prerađivačka industrija 4 637 262 4 621 615 15 647 1 808 603 1 808 603 -
Istarska županija 7 000 384 6 716 194 284 190 4 444 286 4 417 809 26 477
B Rudarstvo i vađenje  141 366 141 366 - 22 731 22 731 -
C Prerađivačka industrija 6 859 018 6 574 828 284 190 4 421 555 4 395 078 26 477
Dubrovačko-neretvanska županija 298 637 297 976 661 84 412 84 412 -
B Rudarstvo i vađenje  7 972 7 972 - 245 245 -
C Prerađivačka industrija 290 665 290 004 661 84 167 84 167 -
Međimurska županija 9 400 546 8 891 473 509 073 5 732 447 5 254 398 478 049
B Rudarstvo i vađenje  459 644 459 644 - 633 633 -
C Prerađivačka industrija 8 940 902 8 431 829 509 073 5 731 814 5 253 765 478 049
Grad Zagreb 30 357 107 30 286 504 70 603 14 601 245 14 578 500 22 745
B Rudarstvo i vađenje  111 180 111 180 - - - -
C Prerađivačka industrija 30 245 927 30 175 324 70 603 14 601 245 14 578 500 22 745
Slobodne zone 1 236 202 1 233 875 2 327 60 839 58 816 2 023
B Rudarstvo i vađenje  1 157 823 1 157 823 - - - -
C Prerađivačka industrija 78 379 76 052 2 327 60 839 58 816 2 023

 

1) Nomenklatura industrijskih proizvoda za opskrbu električnom energijom vrlo je razrađena u 2022. radi izračuna indeksa proizvođačkih cijena industrije. Distributivna područja električnom energijom znatno se razlikuju od županijskih područja pa bi opskrbljivačima električnom energijom iskazivanje opskrbe prema novoj nomenklaturi po županijama bilo veliko opterećenje. Stoga su podaci za 2022. prikupljeni samo na razini Republike Hrvatske. Zbog toga se u tablici 2. Vrijednost prodanih industrijskih proizvoda i izvoza po područjima NKD-a 2007., prema djelatnostima proizvoda i po županijama u 2022. ne mogu iskazati podaci za područje D. Podaci za područje E nisu iskazani zbog malog udjela u vrijednosti prodanih industrijskih proizvoda.

G-6. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA U 2022.

G-7. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA U 2022.

01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

3. PROIZVODNJA I VIDLJIVA DOMAĆA POTROŠNJA IZABRANIH NAJVAŽNIJIH PROIZVODA PRODCOM-a PREMA VRIJEDNOSTI PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U 2022.1)

Šifre i nazivi PRODCOM-a 2022.   Mjerna jedinica Prodaja industrijskih proizvoda Uvoz Izvoz Vidljiva domaća potrošnja
količina vrijednost, tis. kuna količina vrijednost, tis. kuna količina vrijednost, tis. kuna količina vrijednost, tis. kuna
21.20.13.80 Ostali lijekovi koji sadrže pomiješane i nepomiješane proizvode, pakirani za maloprodaju, d. n. kg 4 478 682 3 384 025 13 941 085 6 229 564 5 486 008 3 949 010 12 933 759 5 664 578
11.05.10.00 Pivo od slada (isključujući bezalkoholno pivo, pivo s volumnim udjelom alkohola ≤ 0,5%, trošarine na alkoholna pića) hl 2 981 253 2 041 829 1 055 819 400 668 909 174 332 463 3 127 897 2 110 035
16.10.12.50 Drvo; po dužini piljeno ili glodano; rezano ili ljušteno; debljine > 6 mm (isključujući crnogorična i tropska drva te hrastove blokove, trake i frize) m3 725 555 2 023 485 115 212 401 269 966 388 3 425 435 -125 621 -1 000 681
11.07.19.30 Vode s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane, npr. bezalkoholna osvježavajuća pića (uključujući mineralne i gazirane) hl 3 096 882 1 995 824 1 510 241 574 914 1 371 195 440 830 3 235 928 2 129 908
27.11.41.80 Transformatori s tekućim dielektrikom, kapaciteta snage > 10 000 kVA kom. 316 1 992 843 18 9 178 271 1 748 852 63 253 168
10.13.14.60 Kobasice i slični proizvodi od mesa, otpadaka i ostataka i krvi i pripravci hrane na njihovoj bazi (isključujući kobasice od jetre i pripremljena gotova jela od jetre) t 61 545 1 958 499 9 086 206 167 8 576 255 196 62 055 1 909 469
10.71.11.00 Svježi kruh s masenim udjelom u suhoj tvari ≤ 5 % šećera i ≤ 5 % masnoće (isključujući s dodatkom meda, jaja, sira ili voća) t 152 521 1 843 432 16 291 191 063 11 837 160 887 156 975 1 873 608
23.51.12.10 Portland-cement t 2 890 005 1 807 660 396 601 201 288 1 494 490 964 889 1 792 116 1 044 059
10.51.11.42 Mlijeko i vrhnje sa sadržajem > 1%, ali ≤ 6% mliječne masti, nekoncentrirano ili nezaslađeno, u izvornom pakiranju neto sadržaja ≤ 2 l t 228 302 1 354 363 31 313 164 881 17 910 90 951 241 705 1 428 293
23.63.10.00 Gotova betonska smjesa t 5 058 406 1 311 208 3 475 1 385 2 080 557 5 059 801 1 312 036

1) Izvor podataka jesu rezultati godišnjeg istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji. Vidljiva domaća potrošnja izračunava se primjenom formule: proizvodnja + uvoz – izvoz. Negativna vidljiva domaća potrošnja rezultat je različitog obuhvata i različitoga metodološkog pristupa tim dvjema vrstama podataka.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Priopćenje sadržava privremene podatke istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM) za 2022. Proveo ga je Državni zavod za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Statističkih standarda za istraživanje PRODCOM o industrijskoj proizvodnji u 2022., čiji je sastavni dio i Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2022. Pojam "industrija" u cijelom Priopćenju definiran je proizvodima (i uslugama) područja djelatnosti B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007. Ta definicija industrije šira je od definicije industrije koja se primjenjuje za istraživanje PRODCOM Europske unije (u nastavku teksta: EU).

Pokazatelji istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji

Privremeni podaci odnose se na najnovije podatke proizvodnih statistika industrije, a izvedeni su iz godišnjih rezultata istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji. Rezultati istraživanja PRODCOM osiguravaju detaljne informacije o nacionalnom tržištu i njegovoj konkurentnosti na međunarodnim tržištima na razini pojedinačnih proizvoda/roba jer su povezani s podacima statistike vanjske trgovine preko veza s CT-om, kao i rezultati istraživanja PRODCOM-a EU-a, s kojim su harmonizirani. Svi podaci na razini pojedinačnih proizvoda prikupljeni su na temelju Nomenklature industrijskih proizvoda (NIP 2022.), izvedene iz PRODCOM Lista 2022. EU-a, koji je sastavni dio harmoniziranih Statističkih standarda za istraživanje PRODCOM u Republici Hrvatskoj. U tablici 1. prikazani su agregirani rezultati raščlambe prema djelatnosti proizvoda, a slijede je grafikoni s podacima o vrijednosti prodanih proizvoda i izvoza, u tisućama kuna, raščlanjeni prema industrijskim područjima i odjeljcima NKD-a 2007. U tablici 2. prikazani su agregirani rezultati za županije razvrstani prema djelatnosti prodanih proizvoda iz NIP-a 2022. Tablica 3. prikazuje količine i vrijednosti prodaje 10 selektiranih najvažnijih proizvoda u Republici Hrvatskoj definiranih prema PRODCOM Listu 2022. (agregati proizvoda iz NIP-a 2022.) za posljednju raspoloživu godinu, zajedno s podacima izvoza i uvoza roba (podaci vanjske trgovine izvedeni iz CT-a 2022.) i izračunanom vidljivom domaćom potrošnjom za svaki selektirani proizvod/robu dodavanjem uvoza ukupnoj proizvodnji te oduzimanjem izvoza. Selekcija 10 proizvoda izvršena je na temelju njihova udjela u ukupnoj vrijednosti prodanih proizvoda i izvoza u Republici Hrvatskoj prema rezultatima istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji u 2022.

Obuhvat PRODCOM-a i jedinice. Izvještajne jedinice istraživanja PRODCOM jesu sva trgovačka društva i druge pravne osobe i obrtnici te njihovi dijelovi s više od 10 zaposlenika koji su se bavili industrijskom proizvodnjom ili uslugama (vlastitima ili prema ugovoru) definiranima područjima B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007. u izvještajnome godišnjem razdoblju. Ciljne statističke jedinice jesu industrijska poduzeća i lokalne jedinice industrijskih i neindustrijskih poduzeća koja proizvode proizvode iz NIP-a (u skladu s PRODCOM Listom).

Ovim istraživanjem nisu obuhvaćene statističke jedinice ili njihovi dijelovi koji su "fizički" izvan teritorija Republike Hrvatske. U profiliranju statističkih jedinica – lokalnih jedinica – uzima se u obzir načelo županije. U slučajevima kada promatrana jedinica obavlja industrijsku proizvodnju na području nekoliko različitih županija, npr. u pet županija, jedinica je dodatno raščlanjena na pet lokalnih jedinica. Radi održavanja usklađenosti s PRODCOM propisima EU-a, proizvodnja namijenjena daljnjoj preradi u istoj ili drugim lokalnim jedinicama istog poduzeća ne smatra se njezinim outputom. Obuhvat izvještajnih i statističkih jedinica određen je Adresarom statističkih jedinica industrije, koji je izradila Služba statistike industrije i energije i ažurira ga svake godine.

Izvori podataka za ažuriranje Adresara jesu podaci Statističkoga poslovnog registra, ostalih poslovnih istraživanja industrije te drugih sekundarnih izvora. Poseban kriterij obuhvata statističkih jedinica u PRODCOM-u jest da se za svaki pojedinačni razred industrije (od 05.10 do 36.00) iz NKD-a 2007. osigura dovoljan obuhvat statističkih jedinica tako da zajedno sudjeluju s najmanje 90% u bruto dodanoj vrijednosti odgovarajućeg razreda NKD-a 2007. Ako uvjet nije zadovoljen, za određene razrede industrije iz NKD-a 2007. obuhvat se proširuje i na statističke jedinice s manje od 10 zaposlenih, npr. male industrije kao što su industrija kruha, tiskanje i slično.

U istraživanju PRODCOM za 2022. obuhvaćeno je 2 931 poduzeća (pravne osobe i obrtnici) sa stopom odgovora od 97,85%, a procijenjenih obrazaca je 2,15%.

Koncepti istraživanja PRODCOM i definicije

Koncepti i definicije koji se primjenjuju u istraživanju PRODCOM Republike Hrvatske usklađeni su s istraživanjem PRODCOM unutar EU-a. Ti pojmovi osiguravaju dodatna objašnjenja koja služe za iskazivanje rezultata istraživanja PRODCOM i nemaju smisao definitivnih značenja ovih riječi jer u drugim kontekstima mogu imati drukčije značenje. Namijenjeni su korisnicima rezultata istraživanja PRODCOM kako bi ih ispravno interpretirali, a usklađeni su s konceptima i definicijama PRODCOM istraživanja EU-a.

PRODCOM proizvod jest posljedica neke industrijske djelatnosti, upotrebljava se kao opći naziv za proizvode koji imaju fizičku dimenziju i za industrijske usluge. Prema konceptu istraživanja PRODCOM, definiran je Nomenklaturom industrijskih proizvoda (NIP), koja je nacionalna verzija PRODCOM Lista EU-a. Gotov proizvod svaki je proizvod koji je u procesu proizvodnje dosegao odgovarajući stupanj prerade ili dorade tako da je u NIP-u naveden pod posebnom šifrom i nazivom. Pojam tako definiranoga gotovog proizvoda obuhvaća i sve radove dovršavanja proizvoda, kao što su čišćenje, pakiranje, ispitivanje kvalitete, kasiranje i slično.

Industrijske usluge. Pod tim se pojmom podrazumijevaju usluge dorade, popravaka i održavanja te sastavljanja (montaže, odnosno instaliranja). Industrijske usluge iskazuju se u pravilu po svakoj pojedinačnoj vrsti izvršene usluge iz NIP-a, a vrijednost industrijskih usluga iskazuje se u tisućama kuna, uglavnom kao naknada za izvršenu industrijsku uslugu. Bilježe se samo industrijske usluge za koje je izdana posebna faktura. Posebna pravila iskazivanja podataka postoje za određenu vrstu industrijskih usluga u već spomenutim standardima PRODCOM-a. Neke industrijske usluge razvrstane su prema NKD-u 2007. u neindustrijske usluge, npr. Održavanje i popravak motornih vozila (područje G, razred 45.20), Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo (područje S, odjeljak 95), Izdavačke djelatnosti, uključujući izdavanje softvera (područje J, odjeljak 58), Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (područje J, odjeljak 59), Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (područje J, odjeljak 62) te Informacijske uslužne djelatnosti, uključujući obradu podataka (područje J, odjeljak 63) te nisu predmet istraživanja IND-21/PRODCOM-a za 2022.

NIP 2022. jest hijerarhijski strukturirana Nomenklatura industrijskih proizvoda (i usluga) namijenjena mjerenju količine i vrijednosti godišnje industrijske proizvodnje. Ona je verzija PRODCOM Lista detaljno razrađena na nacionalnoj razini. Obuhvaća sve proizvode i usluge koje su rezultat obavljanja djelatnosti iz područja B, C, D i E (samo odjeljak 36) NKD-a 2007. Struktura NIP-a odgovara svim razinama NKD-a 2007., KPD-a 2015. i PRODCOM Lista 2022., s dodatnom detaljnijom nacionalnom raščlambom.

NIP 2022. povezan je s Carinskom tarifom (CT) Republike Hrvatske na isti način kao što je PRODCOM List povezan s Kombiniranom nomenklaturom (CN) EU-a. Redovito se ažurira početkom svake godine prema ažuriranju PRODCOM Lista EU-a.

PRODCOM je kratica za proizvodne statistike Europske unije za industrijsku proizvodnju koje su određene Uredbom EU-a br. 3924/91. Kratica je izvedena iz francuskog naziva "Production Communautaire" (Proizvodnja u Zajednici). Svrha istraživanja PRODCOM jest pribavljanje informacija o nacionalnim i tržištima EU-a te međunarodnim tržištima. Predmet istraživanja jesu industrijski proizvodi definirani PRODCOM Listom koji se ažurira svake godine. Kako bi bila vidljiva međunarodna dimenzija tih tržišta, izrađena je veza proizvodnih statistika i statistika vanjske trgovine, tako da je PRODCOM List EU-a usklađen s Kombiniranom nomenklaturom (CN) EU-a za odgovarajuću izvještajnu godinu da bi podaci proizvodnih statistika bili usporedivi s podacima vanjske trgovine na razini proizvoda/roba. To je omogućilo izračunavanje vidljive potrošnje.

PRODCOM List jest popis proizvoda, dobara i usluga navedenih u nazivima istraživanja PRODCOM. PRODCOM List 2022.1) sadržava 4200 obveznih šifara i naziva koji se u načelu upotrebljavaju za kompilaciju detaljnih proizvodnih statistika EU-a. PRODCOM List 2022.1) temelji se na CPA-u v.2.12) (= KPD 2015.3)) i povezan je s Kombiniranom nomenklaturom za 2022. (CN 2022) EU-a preko referentnih oznaka. Nije strukturiran kao hijerarhijska klasifikacija te je zbog toga dobio naziv "popis" iako su proizvodi podijeljeni u "odjeljke" koji se podudaraju s odjeljcima NACE-a Rev. 2 i pokrivaju gotovo sve proizvode i usluge iz područja B i C prema NACE-u. Nazivi istraživanja PRODCOM načelno sadržavaju stavke ili skupine stavaka iz CN-a kako bi omogućili usporedivost podataka vanjske trgovine i proizvodnje te se iz tog razloga ažuriraju na početku svake godine prema promjenama CN-a.

Prodana proizvodnja u PRODCOM-u. Pod pojmom "prodana proizvodnja" podrazumijeva se proizvodnja koju su neko vrijeme obavljale statističke jedinice i koja je prodana (fakturirana) u izvještajnoj godini. Količine i vrijednosti prodane proizvodnje na razini proizvoda iz NIP-a obično se bilježe ako su proizvodi isporučeni drugim poduzećima na domaćem tržištu, prodani u vlastitim prodavaonicama ili izvezeni na strana tržišta. Tu se ubrajaju i vlastito proizvedeni proizvodi dani u zakup ili leasing trećim osobama (npr. računalna oprema, telefonske instalacije, perilice). U prodanu proizvodnju uključeni su vlastito proizvedeni gotovi proizvodi (ili usluge) i gotovi proizvodi koje je statistička jedinica proizvela odnosno preradila na temelju ugovora s naručiteljem za treće osobe i obavljala na teritoriju Republike Hrvatske. Nisu uključeni gotovi proizvodi koji su se upotrebljavali (ili su namijenjeni) daljnjoj preradi u lokalnim jedinicama istog poduzeća ni zalihe gotovih proizvoda namijenjenih prodaji.

Vrijednost prodane PRODCOM proizvodnje obračunava se na temelju prodajne cijene koju je ostvario ili će ostvariti proizvođač u izvještajnom razdoblju (fakturirane vrijednosti). U vrijednost prodaje uključeni su i troškovi pakiranja i kada su obračunani (naplaćeni) posebno, a isključeni su sljedeći izdaci: bilo koji obračun poreza na promet i potrošnju (PDV i trošarine), troškovi otpreme kada su obračunani posebno ili bilo koji popusti potrošačima. Za proizvode koji su dani u zakup ili leasing trećim osobama određene su cijene koje su se za njih mogle postići na tržištu kao procijenjene vrijednosti.

Prerada na temelju ugovora (prema ugovoru s naručiteljem) u smislu PRODCOM-a postoji kada statistička jedinica na temelju ugovora s naručiteljem proizvodi odnosno prerađuje određene proizvode iz NIP-a i kada naručitelj osigurava sirovine i drugi materijal potreban za tu proizvodnju ili preradu (bez naplate/kupnje). Proizvodnja odnosno prerada na temelju ugovora jest proizvodnja prema posebnom ugovoru između naručitelja i proizvođača. Za takvu proizvodnju samo proizvođač iskazuje količine ostvarene proizvodnje industrijskih proizvoda prema ugovoru, tj. u zemlji gdje se proizvodnja stvarno obavljala kako bi se izbjeglo dvostruko iskazivanje podataka. U tim slučajevima proizvođač prikazuje proizvodnju pod istom šifrom proizvoda iz NIP-a kao i vlastitu proizvodnju, a za vrijednost prodane proizvodnje iskazuje samo vrijednost naknade za izvršenu uslugu proizvodnje koju je stvarno naplatio od naručitelja. U svakom aranžmanu o proizvodnji odnosno preradi na temelju ugovora naručitelj i proizvođač odnosno prerađivač trebaju pripadati različitim poduzećima (poslovnim subjektima) jer proizvodnja odnosno prerada na temelju ugovora između lokalnih jedinica koje pripadaju istom poduzeću nije moguća prema definicijama Statističkih standarda PRODCOM-a.

Vidljiva domaća potrošnja izvedeni je pokazatelj izračunan bilanciranjem podataka o prodanim količinama i vrijednostima za 10 najvažnijih pojedinačnih proizvoda iz NIP-a 2022. s podacima o količinama i vrijednostima izvoza/uvoza istih pojedinačnih proizvoda/roba ili agregiranih na razinu istih proizvoda PRODCOM Lista 2022. (izvorno podaci vanjske trgovine agregirani iz Carinske tarife 2022. na razinu Kombinirane nomenklature 2022.). Za potrebe obračuna primijenjena je formula: proizvodnja + uvoz – izvoz. Kriterij važnosti proizvoda NIP-a 2022. s gledišta Republike Hrvatske određen je prema vrijednosti prodaje i izvoza. Podaci su iskazani u fizičkim mjernim jedinicama (količine) i u tisućama kuna (vrijednosno).

1) Uredba Komisije (EU)  2017/2119 od 22. studenoga 2017. o utvrđivanju ''popisa PRODCOM'' industrijskih proizvoda za 2017. predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91 (SL L 325 od 8. prosinca 2017.)

2) Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015. (NN, br. 157/14.). KPD 2015. identičan je na svim razinama s CPA-om v. 2.1 EU-a.

3) Uredba Komisije (EU) br. 1209/2014 od 29. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi nove Statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 336 od 22. studenoga 2014.)

 

Napomena. Detaljne tablice rezultata PRODCOM-a za 2022. bit će raspoložive u predviđenome Statističkom izvješću pod naslovom Industrijska proizvodnja u 2022. Godišnji izvještaj – PRODCOM rezultati, br. 1714., koje će biti objavljeno do kraja ožujka 2024.

 

Kratice  
   
CPA Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnostima Europske ekonomske zajednice
CN Kombinirana nomenklatura
CT Carinska tarifa
d. n. drugdje nespomenuto
EU Europska unija
hl hektolitar
kg kilogram
kom. komad
KPD 2015. Klasifikacija proizvoda po djelatnostima, verzija 2015.
kVA kilovoltamper
l litra
m3 kubični metar
mm milimetar
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NIP 2022. Nomenklatura industrijskih proizvoda, verzija 2022.
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
PRODCOM Proizvodnja u Zajednici
PDV porez na dodanu vrijednost
t tona
tis. tisuća

 

Znakovi  
   
- nema pojave
manje ili jednako
više
= jednako

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Ivana Zoroja Milić i Goran Dolšak

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti