Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 24. ožujka 2023.
ZTI-2023-2-4

ISSN 1334-0557

PATENTI U 2022.

Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (u nastavku teksta: DZIV) u 2022. podneseno je 130 prijava patenata. Od toga su 122 prijave domaćih prijavitelja, a osam stranih prijavitelja. Od ukupnog broja prijava domaćih prijavitelja, 45,1% patenata prijavile su fizičke osobe, a 54,9% pravne osobe. Kod stranih prijavitelja i fizičke i pravne osobe imale su udio od 50,0% prijava.

Najviše je prijava patenata iz područja kemije

Promatramo li prijave patenata prema tehničkom području, u 2022. najveći udio prijava bio je u području kemije (35,0%), slijedi područje općeg strojarstva (33,1%), dok je najmanji broj prijava bio iz ostalih područja (6,8%).

Identifikaciju tehnološke baze patenata i sektor u kojem je njihova primjena najvjerojatnija omogućuje Međunarodna klasifikacija patenata (u nastavku teksta: MKP). Prema klasifikacijskoj oznaci MKP-a, u 2022. najveći je udio patentnih prijava bio u području B Proizvodni postupci, transport (27,8%), a najmanji u području E Građevinarstvo (6,9%), dok u području D Tekstil, papir nije bilo prijava.

U 2022. priznat je 51 patent u nacionalnom postupku. Od toga su 44 patenta domaćih prijavitelja, a sedam stranih prijavitelja. Od ukupnog broja priznatih domaćih patenata, 61,4% jesu patenti fizičkih osoba, a 38,6% patenti pravnih osoba. Kod stranih prijavitelja 71,4% priznati su patenti pravnih osoba, a 28,6% patenti fizičkih osoba.

Najviše je priznatih patenata također iz područja kemije

Prema tehničkom području, najveći udio priznatih patenata u 2022. bio je u području kemije (30,6%), slijede područja elektrotehnike i općeg strojarstva (oba područja s udjelom po 19,4%), dok je najmanji udio bio u području mjeriteljstva (14,5%).

Prema klasifikacijskoj oznaci MKP-a, u 2022. najveći udio priznatih patenata bio je u području A Svakodnevne životne potrepštine (29,5%), a najmanji u području C Kemija; metalurgija i E Građevinarstvo (oba područja s udjelom po 7,8%), dok u području D Tekstil; papir nije bilo priznatih patenata.

U 2022. u Republici Hrvatskoj u važenju je bilo 12 905 patenata.

Tri petine patentnih prijava i više od četiri petine priznatih patenata odnosi se na domaće prijavitelje iz Grada Zagreba i Jadranske Hrvatske

Od ukupnog broja patentnih prijava domaćih prijavitelja u 2022. godini, 36,8% prijavili su prijavitelji iz Grada Zagreba, a 23,8% prijavitelji iz Jadranske Hrvatske.

Promatramo li priznate patente, u 2022. godini 43,2% priznato je prijaviteljima iz Grada Zagreba, a 40,9% prijaviteljima iz Jadranske Hrvatske.

G-1. PRIJAVE PATENATA U NACIONALNOM POSTUPKU PREMA KLASIFIKACIJSKOJ OZNACI MKP-a U 2022.

G-2. PATENTI PRIZNATI U NACIONALNOM POSTUPKU PREMA KLASIFIKACIJSKOJ OZNACI MKP-a U 2022.

1. PATENTNE PRIJAVE U NACIONALNOM POSTUPKU, 2018. – 2022.

    2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Ukupno 136 211 129 88 130
Prijave domaćih prijavitelja 121 195 117 77 122
Fizičke osobe 102 137 77 53 55
Pravne osobe 19 57 40 24 67
Prijave stranih prijavitelja 15 16 12 11 8
Fizičke osobe 9 10 9 8 4
Pravne osobe 6 6 3 3 4
Prema tehničkom području1)          
Elektrotehnika 39 54 27 27 39
Mjeriteljstvo 24 59 33 16 24
Kemija 61 78 57 52 88
Opće strojarstvo 80 134 74 64 83
Ostala područja 46 76 46 14 17
Prema klasifikacijskoj oznaci MKP-a           
A Svakodnevne životne potrepštine 35 58 37 11 28
B Proizvodni postupci, transport 24 43 34 25 36
C Kemija, metalurgija 6 13 7 5 11
D Tekstil, papir - 1 - 1 -
E Građevinarstvo, rudarstvo 15 21 9 8 9
F Strojarstvo, rasvjeta, grijanje, naoružanje, miniranje  28 27 14 12 13
G Fizika 14 21 16 12 18
H Elektrotehnika 10 24 10 9 15
Nepoznato 4 3 2 5 -

1) To je u skladu s tablicom podudaranja Međunarodne klasifikacije patenata Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. Zbroj patenata prema tehničkom području može biti veći od ukupnog broja patenata zbog toga što jednom patentu može biti dodijeljeno više klasifikacijskih oznaka MKP-a.

 

G-3. PATENTNE PRIJAVE DOMAĆIH PRIJAVITELJA U NACIONALNOM POSTUPKU, 2018. – 2022. PREMA KLASIFIKACIJI NUTS 2021. – HR NUTS 21)

1) Podaci u grafikonu preračunani su za cijelu vremensku seriju prema klasifikaciji HR NUTS 2021. - HR NUTS 2 (NN, br. 125/19.).

G-4. PRIZNATI PATENTI DOMAĆIH PRIJAVITELJA U NACIONALNOM POSTUPKU, 2018. – 2022. PREMA KLASIFIKACIJI HR NUTS 2021. – HR NUTS 21)

1) Podaci u grafikonu preračunani su za cijelu vremensku seriju prema klasifikaciji HR NUTS 2021. - HR NUTS 2 (NN, br. 125/19.).

2. PATENTI PRIZNATI U NACIONALNOM POSTUPKU, 2018. – 2022.

    2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Ukupno 71 83 67 58 51
Domaći prijavitelji 57 66 56 51 44
Fizičke osobe 48 51 45 34 27
Pravne osobe 9 15 11 17 17
Strani prijavitelji 14 17 11 7 7
Fizičke osobe - 2 1 1 2
Pravne osobe 14 15 10 6 5
Prema tehničkom području1)          
Elektrotehnika 10 18 15 18 24
Mjeriteljstvo 10 10 9 24 18
Kemija 84 145 85 24 38
Opće strojarstvo 48 40 56 49 24
Ostala područja 25 43 32 22 20
Prema klasifikacijskoj oznaci MKP-a           
A Svakodnevne životne potrepštine 21 24 21 15 15
B Proizvodni postupci, transport  13 16 10 13 5
C Kemija, metalurgija 5 10 5 2 4
D Tekstil, papir - 2 - - -
E Građevinarstvo, rudarstvo 9 8 11 3 4
F Strojarstvo, rasvjeta, grijanje, naoružanje, miniranje 10 8 11 12 5
G Fizika 9 8 4 5 10
H Elektrotehnika 4 7 5 8 8
Nepoznato 1 - - - -

1) To je u skladu s tablicom podudaranja Međunarodne klasifikacije patenata Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. Zbroj patenata prema tehničkom području može biti veći od ukupnog broja patenata zbog toga što jednom patentu može biti dodijeljeno više klasifikacijskih oznaka MKP-a.

3. PATENTI U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ, 2018. – 2022.

   2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Ukupno 9 260 10 365 11 335 12 183 12 905
Patenti1) 8 945 10 060 11 041 11 873 12 597
Konsenzualni patenti 315 305 294 283 265
Uporabni model - - - 27 43

1) Uključeni su i europski patenti potvrđeni u Republici Hrvatskoj.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci su rezultat obrade podataka preuzetih od DZIV-a. On je tijelo državne uprave koje obavlja poslove iz područja zaštite prava intelektualnog vlasništva. DZIV provodi postupke za priznanje prava industrijskog vlasništva (patenti, žigovi, tj. zaštitni znakovi, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti, topografije poluvodičkih proizvoda) te se bavi pratećom stručnom i zakonodavnom djelatnošću.

Podaci su dobiveni od DZIV-a prema definiranom skupu tablica i obrađeni su prema zadanoj metodologiji.

Svrha istraživanja i obuhvat 

Metodološka osnova za provedbu istraživanja jest međunarodno prihvaćeni standard koji je postavio OECD i objavio u Priručniku za statistiku patenata.

Statistika patenata donosi informaciju o uspješnosti istraživanja, razvoja i inovacijske aktivnosti u odabranim područjima tehnologije. Broj patenata jedna je od mjera inventivne aktivnosti zemlje koja također pokazuje kapacitet iskorištavanja znanja i pretvaranja znanja u potencijalne gospodarske koristi. Na temelju MKP-a moguće je klasificirati patentne prijave i priznate patente u odabrana tehnička područja. Patenti se klasificiraju prema tehničkom sadržaju izuma u odgovarajuće razrede ili podrazrede. Klasifikacija obuhvaća osam tehničkih područja (označenih slovima A do H) podijeljenih u potpodručja koja se dalje dijele u razrede odnosno podrazrede.

Podacima prikazanima u ovom Priopćenju obuhvaćene su prijave patenata DZIV-u te patenti koje je on priznao u nacionalnom postupku.

Podaci su prikazani na razini Republike Hrvatske, dok su u grafikonima G-3. i G-4. dane petogodišnje vremenske serije na razini HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2, u skladu s novom Nacionalnom klasifikacijom statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.; NN, br. 125/19.).

Definicije i objašnjenja

Definicije područja statistike patenata temelje se na međunarodnoj metodologiji – Priručniku za Statistiku patenata (OECD Patent Statistics Manual, 2009; izdavač: OECD, Pariz, 2009.).

Patent je isključivo pravo priznato za izum koji nudi novo rješenje nekoga tehničkog problema. Patent se priznaje za izume koji se odnose na proizvod, postupak ili primjenu. Patent osigurava vlasniku isključivo pravo na izradu, korištenje, stavljanje u promet ili prodaju izuma zaštićena patentom, tijekom ograničenog razdoblja koje ne može trajati dulje od 20 godina od datuma podnošenja prijave patenta. Protekom tog vremena patent postaje javno dobro, svakomu dostupno na upotrebu.

Patentom se ne štiti ideja, nego konkretno rješenje nekoga tehničkog problema. Bitni uvjeti koje neki izum mora zadovoljiti za priznanje patenta jesu novost u odnosu na postojeće stanje tehnike, inventivna razina (tj. neočiglednost) i industrijska primjenjivost (tj. praktična primjenjivost u industrijskom opsegu).

Patent se ostvaruje prema teritorijalnom načelu, tj. vrijedi samo na teritoriju one države u kojoj je priznat. Patent se stječe priznanjem ovlaštenog tijela na temelju ispitivanja prijave patenta koja opisuje izum. Ovlašteno tijelo u Republici Hrvatskoj jest DZIV.

Postupak zaštite izuma patentom počinje podnošenjem prijave patenta, a provodi se u skladu sa Zakonom o patentu i Pravilnikom o patentu. Postupak se provodi u dvije osnovne faze: ispitivanjem sadržaja prijave do objavljivanja prijave u službenom glasilu DZIV-a i ispitivanjem nakon objavljivanja. Postupak može rezultirati ili priznavanjem patenta za predloženi izum, ako su zadovoljeni propisani uvjeti, odnosno odbijanjem zahtjeva za priznanje patenta, ako ti uvjeti nisu zadovoljeni.

Patentne prijave za potrebe ovog Priopćenja broje se u godini u kojoj su podnesene DZIV-u, dok se priznati patenti broje u godini u kojoj ih je priznao DZIV.

Konsenzualni patent jest poseban oblik patentne zaštite u Republici Hrvatskoj. Njegovo je osnovno obilježje da se priznaje bez potpunog ispitivanja, tj. na temelju sporazuma (konsenzusa) javnosti, ako protiv njega nema prigovora zainteresiranih strana. On može trajati najviše deset godina.

Uporabni model jest oblik zaštite izuma koji se registrira bez provedenog postupka potpunog ispitivanja uvjeta patentibilnost. Uporabnim modelom mogu se štititi samo proizvodi i to oni koji nisu iz područja biotehnologije te koji nisu kemijske i farmaceutske tvari, a također se njime ne mogu štititi izumi čije bi komercijalno iskorištavanje bilo protivno javnom poretku ili moralu. Uporabni model traje deset godina, računajući od datuma podnošenja prijave. 

Postupak registracije uporabnog modela brži je, jeftiniji i prikladniji za jednostavnije izume te za izumitelje pojedince i mala i srednja poduzeća od zaštite patentom.

Definicije i objašnjenja preuzeti su s mrežnih stranica DZIV-a, na kojima je moguće naći više informacija.

 

Kratice

HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. – statističke regije 2. razine 
NN  Narodne novine
OECD Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

Znakovi

nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Matija Škegro Vdović i Mirna Kvaternjak

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti