Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 09. svibnja 2023.
POSL-2023-1-1/1

ISSN 1334-0557

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U OŽUJKU 2023.

Usporedba broja pravnih osoba u Registru Državnog zavoda za statistiku s brojem aktivnih pravnih osoba u drugim registrima pokazuje da udio aktivnih pravnih osoba iznosi 54,1%.

Razlika se pojavljuje zbog primjene različite metodologije načina upisa i određivanja aktivnosti u pojedinim registrima.

Podatak o broju subjekata obrta i slobodnih zanimanja odnosi se na broj samostalnih poduzetnika koji zapošljavaju ili ne zapošljavaju zaposlenike te na broj osoba koje obavljaju profesionalnu djelatnost prema evidencijama mirovinskog osiguranja.

1. POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 31. OŽUJKA 2023.

   Registrirane pravne osobe Aktivni subjekti Udio aktivnih pravnih osoba, %
Ukupno 328 128 177 582 54,1
Trgovačka društva 249 654 142 404 57,0
Zadruge 3 570 693 19,4
Ustanove, tijela, udruge i organizacije 74 904 34 485 46,0
Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima - 92 133 -

G-1. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTIMA U OŽUJKU 2023.

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

2. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007.,
STANJE 31. OŽUJKA 2023.

   Pravne osobe Aktivne pravne osobe Obrt i slobodna zanimanja
registrirane struktura registriranih, % aktivne struktura aktivnih, % profitne neprofitne
  Ukupno 328 128 100,0 177 582 100,0 143 097 34 485 92 133
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 045 1,8 2 586 1,5 2 584 2 2 613
Rudarstvo i vađenje 356 0,1 191 0,1 191 - 35
Prerađivačka industrija 25 587 7,8 15 718 8,9 15 715 3 8 054
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 881 0,6 941 0,5 941 - 16
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 421 0,4 878 0,5 875 3 94
F Građevinarstvo 34 330 10,5 20 140 11,3 20 139 1 10 665
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 57 042 17,4 27 170 15,3 26 971 199 8 070
H Prijevoz i skladištenje 12 390 3,8 7 034 4,0 7 000 34 5 748
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 26 976 8,2 13 553 7,6 13 503 50 6 279
J Informacije i komunikacije 12 566 3,8 8 550 4,8 8 522 28 3 457
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 898 0,6 993 0,6 958 35 502
L Poslovanje nekretninama 11 718 3,6 6 322 3,6 6 322 - 570
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 33 930 10,3 22 784 12,8 22 616 168 15 776
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 13 234 4,0 7 749 4,4 7 746 3 3 483
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 086 0,9 927 0,5 16 911 6 489
P Obrazovanje 4 635 1,4 3 702 2,1 1 129 2 573 1 222
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 5 456 1,7 3 510 2,0 1 126 2 384 4 979
R Umjetnost, zabava i rekreacija 23 681 7,2 11 824 6,7 1 947 9 877 3 121
S Ostale uslužne djelatnosti  51 840 15,8 23 009 13,0 4 795 18 214 10 886
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 2 0,0 1 0,0 1 - 39
U Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela 54 0,0 - - - - -
  Nepoznato - - - - - - 35

Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovice registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četiri područja djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 17,4% i aktivnih od 15,3%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 7,8% i aktivnih od 8,9%, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,3% i aktivnih od 12,8%, te Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 15,8% i aktivnih od 13,0%.

Udio profitnih subjekata u ukupnim aktivnim poslovnim subjektima iznosi 80,6% i njihova struktura po djelatnostima pokazuje da ih je 69,1% zastupljeno u pet područja djelatnosti sljedećim redoslijedom prema veličini udjela: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (18,8%), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (15,8%), Prerađivačka industrija (11,0%), Građevinarstvo (14,1%) te Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (9,4%).

Udio neprofitnih aktivnih subjekata jest 19,4%. Polovica tih subjekata pripada djelatnosti Ostale uslužne djelatnosti. Druga polovica raspoređena je na djelatnosti Umjetnost, zabava i rekreacija (28,6%), Obrazovanje (7,5%), Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (6,9%) te Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (2,6%).

Struktura po djelatnostima poslovnih subjekata obrta i slobodnih zanimanja bitno je ujednačenija u odnosu na strukturu pravnih osoba. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti najzastupljenija su djelatnost. Osim nje, još pet djelatnosti pokriva polovicu ukupnih subjekata.

G-2. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007., OŽUJAK 2023.

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Područja djelatnosti prema područjima NKD-a 2007.
   
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

 

3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA I PODRUČJIMA NKD-a 2007., STANJE 31. OŽUJKA 2023.

   Ukupno Oblici vlasništva
državno  privatno  zadružno  mješovito  nema vlasništva
broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, %
  Ukupno 177 582 1 417 0,8 141 196 79,5 693 0,4 683 0,4 33 593 18,9
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 586 11 0,4 2 301 89,0 248 9,6 24 0,9 2 0,1
B Rudarstvo i vađenje 191 4 2,1 177 92,7 2 1,0 8 4,2 - -
C Prerađivačka industrija 15 718 59 0,4 15 362 97,7 128 0,8 167 1,1 2 0,0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 941 34 3,6 897 95,3 1 0,1 9 1,0 - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 878 316 36,0 553 63,0 1 0,1 6 0,7 2 0,2
F Građevinarstvo 20 140 69 0,3 19 958 99,1 66 0,3 46 0,2 1 0,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 27 170 36 0,1 26 776 98,5 82 0,3 122 0,4 154 0,6
H Prijevoz i skladištenje 7 034 60 0,9 6 900 98,1 12 0,2 32 0,5 30 0,4
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 13 553 42 0,3 13 358 98,6 42 0,3 64 0,5 47 0,3
J Informacije i komunikacije 8 550 40 0,5 8 442 98,7 6 0,1 39 0,5 23 0,3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 993 18 1,8 925 93,2 7 0,7 10 1,0 33 3,3
L Poslovanje nekretninama 6 322 37 0,6 6 263 99,1 2 0,0 20 0,3 - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 22 784 188 0,8 22 360 98,1 33 0,1 96 0,4 107 0,5
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 749 77 1,0 7 638 98,6 18 0,2 14 0,2 2 0,0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 927 39 4,2 2 0,2 1 0,1 1 0,1 884 95,4
P Obrazovanje 3 702 197 5,3 1 296 35,0 - - 4 0,1 2 205 59,6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 510 56 1,6 1 344 38,3 19 0,5 3 0,1 2 088 59,5
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 824 100 0,8 1 905 16,1 15 0,1 5 0,0 9 799 82,9
S Ostale uslužne djelatnosti  23 009 34 0,1 4 738 20,6 10 0,0 13 0,1 18 214 79,2
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 - - 1 100,0 - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - - - - - -

G-3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, OŽUJAK 2023.

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 79,5% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,4% subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,4% subjekata, a za 18,9% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

Struktura vlasništva prema djelatnostima pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u uslužnim djelatnostima, npr. u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom od 98,5%, Poslovanje nekretninama, s udjelom od 99,1%, te Prijevoz i skladištenje, s udjelom od 98,1%. Približno isti udio tog oblika vlasništva među proizvodnim djelatnostima imaju Građevinarstvo (99,1%), Prerađivačka industrija (97,7%) te Informacije i komunikacije (98,7%).

4. AKTIVNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I BROJU ZAPOSLENIH,
STANJE 31. OŽUJKA 2023.

   Ukupno Broj zaposlenih 
0 1 – 9 10 – 49 50 – 249 250 – 499 500 i više
  Ukupno 177 582 67 442 91 841 14 107 3 593 325 274
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 586 736 1 539 254 46 4 7
B Rudarstvo i vađenje 191 33 105 40 11 - 2
C Prerađivačka industrija 15 718 3 376 9 086 2 404 698 90 64
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 941 586 285 52 12 2 4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 878 153 325 275 109 14 2
F Građevinarstvo 20 140 5 950 11 911 1 980 275 17 7
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 27 170 7 041 17 575 2 158 307 42 47
H Prijevoz i skladištenje 7 034 1 944 4 372 564 120 21 13
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 13 553 4 195 8 057 1 167 114 7 13
J Informacije i komunikacije 8 550 2 868 4 918 641 102 14 7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 993 232 626 79 29 8 19
L Poslovanje nekretninama 6 322 4 154 2 033 123 10 1 1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 22 784 6 406 15 146 1 106 117 5 4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 749 3 218 3 949 456 101 13 12
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 927 28 222 451 177 28 21
P Obrazovanje 3 702 478 1 194 968 1 037 19 6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 510 1 097 1 400 714 232 29 38
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 824 8 501 2 926 322 59 9 7
S Ostale uslužne djelatnosti  23 009 16 445 6 172 353 37 2 -
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 1 - - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - -

Promatra li se struktura aktivnih pravnih osoba prema broju zaposlenih, najveći udio (51,7%) imaju subjekti s 1 − 9 zaposlenih i 38,0% subjekti bez zaposlenih, 7,9% je udio subjekata s 10 – 49 zaposlenih, 2,0% je udio subjekata s 50 – 249 zaposlenih, a samo 0,4% udjela imaju subjekti s više od 250 zaposlenih.

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2023.

   Pravno ustrojbeni oblici
ukupno dionička društva društva s ograničenom odgovornošću
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 249 654 142 404 1 183 688 177 948 104 437
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 803 2 336 37 19 3 525 1 849
B Rudarstvo i vađenje 348 189 14 8 303 170
C Prerađivačka industrija 25 170 15 587 352 185 18 984 11 982
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 873 940 9 6 1 588 826
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 408 874 7 3 1 111 744
F Građevinarstvo 33 509 20 074 124 67 22 957 13 289
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 56 467 26 889 163 75 43 855 21 249
H Prijevoz i skladištenje 12 293 6 988 60 35 6 976 4 374
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 26 780 13 461 121 83 14 099 7 874
J Informacije i komunikacije 12 478 8 516 37 26 9 731 6 975
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 496 950 87 73 1 277 806
L Poslovanje nekretninama 11 709 6 320 35 27 10 282 5 643
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 33 622 22 583 110 68 26 006 17 917
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 13 135 7 728 10 6 9 102 5 679
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 33 15 - - 20 10
P Obrazovanje 1 696 1 129 2 1 1 124 768
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 559 1 107 - - 1 203 905
R Umjetnost, zabava i rekreacija 3 220 1 932 11 5 1 946 1 172
S Ostale uslužne djelatnosti  8 053 4 785 4 1 3 858 2 204
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 2 1 - - 1 1
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - -

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2023.

(nastavak)

   Pravno ustrojbeni oblici
jednostavna društva s ograničenom odgovornošću javna trgovačka društva glavne podružnice inozemnih trgovačkih društava ili inozemnih trgovaca pojedinaca ostali pravno ustrojbeni oblici
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 68 749 36 488 366 176 1 139 495 269 120
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 232 463 1 - 4 2 4 3
B Rudarstvo i vađenje 28 10 - - 3 1 - -
C Prerađivačka industrija 5 689 3 371 3 1 133 46 9 2
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 269 106 - - 6 2 1 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 278 124 - - 11 3 1 -
F Građevinarstvo 10 070 6 583 45 8 303 126 10 1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 12 160 5 448 11 1 260 110 18 6
H Prijevoz i skladištenje 5 205 2 556 6 3 45 19 1 1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 12 522 5 487 2 - 32 15 4 2
J Informacije i komunikacije 2 653 1 484 6 4 48 26 3 1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 80 28 - - 17 11 35 32
L Poslovanje nekretninama 1 330 619 6 1 46 25 10 5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 7 021 4 347 275 151 185 93 25 7
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 3 962 2 016 4 3 36 12 21 12
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 2 1 - - - - 11 4
P Obrazovanje 564 357 1 - 4 2 1 1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 354 201 1 1 1 - - -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 247 739 1 1 1 1 14 14
S Ostale uslužne djelatnosti  4 082 2 548 4 2 4 1 101 29
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 - - - - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - - -

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 71,3% i aktivnih 73,3%. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću prema brojnosti je drugi oblik s 27,5% registriranih i 25,6% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,2%.

6. REGISTRIRANE NEPROFITNE PRAVNE OSOBE PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., AKTIVNOSTI I PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 31. OŽUJKA 2023.

   Ukupno registrirani Udio aktivnih, % Skupine pravno ustrojbenih oblika
udruge, ustanove, gospodarska udruženja, pravosuđe, zaklade, fundacije, političke stranke i ostale organizacije tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  Ukupno 74 904 46,0 72 465 2 439
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 50,0 4 -
B Rudarstvo i vađenje - - - -
C Prerađivačka industrija 7 42,9 7 -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 0,0 1 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 5 60,0 5 -
F Građevinarstvo 1 100,0 1 -
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 224 88,8 224 -
H Prijevoz i skladištenje 35 97,1 35 -
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 56 89,3 56 -
J Informacije i komunikacije 66 42,4 66 -
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 235 14,9 235 -
L Poslovanje nekretninama - - - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 200 84,0 200 -
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 8 37,5 8 -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 052 29,8 613 2 439
P Obrazovanje 2 936 87,6 2 936 -
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 852 61,9 3 852 -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 20 427 48,4 20 427 -
S Ostale uslužne djelatnosti  43 741 41,6 43 741 -
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela 54 0,0 54 -

Struktura registriranih neprofitnih pravnih osoba prema vrstama pravno ustrojbenih oblika pokazuje da 96,7% čine udruge, ustanove, udruženja i slične organizacije, a 3,3% tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Promatra li se aktivnost spomenutih pravnih osoba, uočljivo je da je 46,0% aktivnih. Njihova struktura po djelatnostima pokazuje da su to subjekti iz četiriju područja djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 58,4% i udjelom aktivnih od 41,6%, Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, s udjelom registriranih od 4,1% i udjelom aktivnih od 29,8%, Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, s udjelom registriranih od 5,1% i udjelom aktivnih od 61,9%, te Obrazovanje, sa samo 3,9% registriranih, ali s najvećim udjelom aktivnih (87,6%).

7. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. OŽUJKA 2023.

   Registrirane pravne osobe ukupno  Trgovačka društva Zadruge Registrirane ustanove, tijela, udruge i organizacije Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima
registrirana aktivna registrirane aktivne
Republika Hrvatska 328 128 249 654 142 404 3 570 693 74 904 92 133
Zagrebačka 21 031 16 720 10 138 143 23 4 168 5 331
Krapinsko-zagorska 5 919 4 013 2 540 75 13 1 831 2 545
Sisačko-moslavačka 7 215 4 425 2 503 168 23 2 622 2 285
Karlovačka 6 237 4 077 2 409 130 25 2 030 1 888
Varaždinska 9 631 6 978 4 369 98 19 2 555 2 909
Koprivničko-križevačka 5 398 3 476 2 028 198 31 1 724 1 646
Bjelovarsko-bilogorska 6 157 4 102 2 392 209 40 1 846 1 313
Primorsko-goranska 27 456 21 828 11 804 154 28 5 474 9 620
Ličko-senjska 2 737 1 677 990 76 7 984 849
Virovitičko-podravska 3 492 2 055 1 217 118 16 1 319 1 146
Požeško-slavonska 2 823 1 608 1 017 53 7 1 162 1 141
Brodsko-posavska 6 145 3 965 2 272 92 19 2 088 2 285
Zadarska 12 144 9 163 5 451 218 41 2 763 4 772
Osječko-baranjska 16 111 10 318 6 018 278 71 5 515 4 787
Šibensko-kninska  7 072 4 754 2 544 205 36 2 113 2 784
Vukovarsko-srijemska 7 121 4 100 2 369 214 56 2 807 2 395
Splitsko-dalmatinska  34 096 26 254 15 277 437 111 7 405 12 605
Istarska 24 524 20 500 11 191 111 15 3 913 8 028
Dubrovačko-neretvanska 9 418 6 597 4 089 101 30 2 720 3 980
Međimurska 7 515 5 840 3 577 49 8 1 626 1 400
Grad Zagreb 105 886 87 204 48 209 443 74 18 239 18 424

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 20,0%. Splitsko-dalmatinska županija na drugom je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,4% pravnih osoba i 13,7% fizičkih osoba.

Tri županije imaju više od 5,0% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,4%), Istarska (7,5%) i Zagrebačka (6,4%). Isti je redoslijed tih županija i u broju fizičkih osoba.

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava razlikuje se od strukture registriranih. Tako je npr. udio Grada Zagreba u skupinama tih subjekata u registriranim subjektima 34,9%, a u aktivnima 33,8%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u aktivnim subjektima iznosi 10,7%, a u registriranima 10,5%.

8. OSNIVANJE, BRISANJE I USKLAĐIVANJE REGISTRIRANIH PRAVNIH OSOBA U 2022. I 2023.

   2022. 2023.
I. – III. IV. – VI. VII. – IX. X. –  XII. I. –  III.
Osnivanje 4 266 4 484 3 915 4 189 4 248
Trgovačka društva 3 811 4 121 3 584 3 824 3 900
Ostalo 455 363 331 365 348
Brisanje 144 602 152 113 110
Poduzeća - 41) - 2 -
Trgovačka društva 88 113 61 80 69
Ostalo 56 485 91 31 41
Usklađenja prema Zakonu o trgovačkim društvima 2 3 6 3 3

1) Poduzeća i zadruge

Podaci o promjenama registriranih subjekata raspoređeni su u tri skupine: osnivanje, brisanje i usklađivanje. Oni pokazuju da se u naznačenom razdoblju smanjio broj brisanja, a povećao broj osnivanja.

Udio trgovačkih društava u broju novoosnovanih subjekata u promatranom razdoblju iznosi 91,8%.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

I. Uvod

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.), Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog Pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

II. Metode rada i izvori prikupljanja podataka

Upisom u Registar svakom se subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični broj.

Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

Subjekti upisani u Registar razvrstavaju se prema djelatnosti koju pretežito obavljaju tako da se prema NKD-u 2007. određuje brojčana oznaka razreda glavne djelatnosti. Kada je za poslovni subjekt rješenjem o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili propisom utvrđeno obavljanje nekoliko djelatnosti, prvo razvrstavanje prema NKD-u 2007. provodi se na prijedlog poslovnog subjekta. Svako sljedeće razvrstavanje poslovnog subjekta kojim se mijenja glavna djelatnost provodi se:

1) na zahtjev subjekta

2) prema službenoj dužnosti na temelju promjene rješenja o upisu u Registar kod nadležnog tijela ili na temelju promjene propisa.

Djelatnost dijelova poslovnog subjekta određuje se prema rješenju o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili prema propisu o osnivanju ili temeljnoj namjeni osnivanja, neovisno o djelatnosti subjekta u čijem su sastavu.

Upis, prijava, promjena i odjava subjekta prati se dnevnom ažurnošću Registra. Pravni izvori za ažuriranje Registra jesu:

1) registri što ih vode:

– trgovački sudovi

– ministarstva

– uredi državne uprave

– druga registarska tijela

2) zakoni, odluke i drugi akti objavljeni u Narodnim novinama.

Struktura upisanih poslovnih subjekata prema pravnom temelju upisa jest sljedeća:

– trgovačka društva, zadruge i ustanove upisani na temelju rješenja registarskog tijela (trgovački sudovi)

– tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upisani na temelju pravnih propisa

– udruge, zaklade, političke stranke i drugi upisani na temelju rješenja registarskih tijela prema posebnim pravnim propisima.

Teškoće u ažuriranju velikog broja jedinica Registra nastaju kao posljedica dugotrajnih prijelaznih razdoblja u kojima registarska tijela usklađuju poslovne subjekte prema novoj zakonodavnoj regulativi. Time se odgađa i postupak brisanja poslovnih subjekata koji nisu podnijeli zahtjev za usklađivanjem u skladu s novim propisima. Slijedom navedenoga kontinuirano se provodi promjena podataka Registra u skladu s naknadno prikupljenim podacima o poslovnim subjektima iz javnih (općedostupnih) zbirki podataka.

Nedostatak u obuhvatu Registra odnosi se na poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, stranih udruga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i poslovnih subjekata koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Osim toga, važno je istaknuti da postoje metodološke razlike između Registra kao administrativne baze podataka i Statističkoga poslovnog registra (u nastavku teksta: eSPRi).

Podaci Registra poslovnih subjekata povezani su s pomoću matičnog broja, registarskog broja i osobnoga identifikacijskog broja s administrativnim bazama podataka.

III. Značenje pojedinih izraza

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo.

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar, za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi-ja.

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

Glavna djelatnost jest djelatnost koja se za poslovne subjekte koji ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu određuje prema najvećem udjelu u ukupnoj dodanoj vrijednosti. Za subjekte koji ne ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu glavna djelatnost određuje se prema najvećem udjelu broja zaposlenih, platnoj listi i isplaćenim bruto plaćama.

Matični broj jest stalna identifikacijska oznaka svakoga poslovnog subjekta. Matični broj upotrebljava se u svim aktivnostima službene statistike. Određuje se postupkom dodjele kontrolnog broja prema modulu 11, dok se dijelu poslovnog subjekta uz matični broj dodjeljuje i četveroznamenkasti redni broj.

Registarski broj jest broj pod kojim je poslovni subjekt upisan u sudski ili drugi posebni registar.

Osobni identifikacijski broj (OIB) jest stalna identifikacijska oznaka obveznika OIB-a koju korisnici OIB-a upotrebljavaju u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i u razmjeni podataka. OIB je jedinstven, nekazujuć, nepromjenjiv i neponovljiv.

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojega se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravno ustrojbeni oblici. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, odnosno osnivački ulog poslovnog subjekta.

Broj zaposlenih upotrebljava se za iskazivanje veličine i strukture pravnih osoba. Dobiven je na temelju godišnjih financijskih izvještaja Fine. Radi dobivanja ažurnog stanja tih podataka danih u tablicama podaci su usklađeni s redovitim mjesečnim statističkim istraživanjem kojim se prati zaposlenost.

 

Kratice  
   
Fina Financijska agencija
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
   
Znakovi  
   
- nema pojave
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Andrea Galić Nagyszombaty, načelnica Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Vlasta Lide Kranjec i Višnja Petrović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti