Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 16. lipnja 2023.
OBR-2023-4-4

ISSN 1334-0557

STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI SVEUČILIŠNI ILI STRUČNI STUDIJ U 2022.

U 2022. diplomiralo je ili završilo studij 30 875 studenata. Udio studentica u tom broju iznosio je 18 762, odnosno 60,8%.

Među studentima koji su diplomirali ili završili studij više studentica

Od ukupno 30 875 studenata koji su diplomirali/završili studij, na visokim je školama diplomiralo/završilo studij 4,0% studenata, na veleučilištima 13,8%, na fakultetima 80,2% (na stručnom studiju 11,8%, a na sveučilišnom studiju 68,4% studenata), dok je na umjetničkim akademijama diplomiralo 2,0% studenata.

Najviše studentica koje su diplomirale/završile studij zastupljeno je na umjetničkim akademijama, 65,4%, a slijede sveučilišni studij na fakultetima, 62,6%, stručni studij na fakultetima, 60,5%, na veleučilištima, 52,8%, te na visokim školama, 48,9%.

Najviše studenata diplomiralo na sveučilišnome prijediplomskom studiju

Najviše studenata prema bolonjskom je programu diplomiralo na sveučilišnome prijediplomskom studiju, njih 30,3%, na sveučilišnome diplomskom studiju 29,8%, na stručnome prijediplomskom studiju 21,6%, na sveučilišnome integriranom studiju 10,2%, na stručnome diplomskom studiju 8,0%, a stručni kratki studij završilo je 0,1% studenata. Prema predbolonjskom programu diplomiralo je ili završilo studij 0,1% studenata.

Najviše studenata koji su diplomirali/završili studij u dobi od 22 do 24 godine

Prema godinama života, najviše studenata koji su diplomirali/završili studij bilo je u skupini 22 – 24 godine (45,7%), a najmanje u skupini 37 – 39 godina (1,6%). U skupini do 21 godine bilo je 3,3% studenata, u skupini 25 – 27 godina bilo ih je 32,5%, u skupini 28 – 30 godina bilo ih je 7,4%, u skupini 31 – 33 godine bilo ih je 3,3%, u skupini 34 – 36 godina bilo ih je 2,1%, a u skupini 40 i više godina bilo ih je 4,1%.

Najviše studenata diplomiralo/završilo studij iz područja društvenih znanosti

U 2022. najveći je broj studenata koji su diplomirali/završili studij bio iz područja društvenih znanosti (41,9%), a slijedila su područja tehničke znanosti (25,9%), biomedicina i zdravstvo (12,7%), humanističke znanosti (5,7%), biotehničke znanosti (5,2%), prirodne znanosti (4,3%) i umjetničko područje (2,3%). Najmanje studenata koji su diplomirali/završili studij bilo je iz interdisciplinarnih područja znanosti (2,0%).

1. STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ NA VISOKIM UČILIŠTIMA PREMA VRSTI VISOKOG UČILIŠTA, VRSTI STUDIJA I SPOLU U 2022.

  Spol Ukupno Visoke škole Veleučilišta  Fakulteti Umjetničke akademije
ukupno stručni studij sveučilišni studij 
Visoka učilišta  svega 30 875 1 238 4 268 24 744 3 641 21 103 625
  studenti 12 113 633 2 016 9 248 1 437 7 811 216
  studentice 18 762 605 2 252 15 496 2 204 13 292 409
Prema predbolonjskom programu svega 13 - - 13 - 13 -
  studenti 12 - - 12 - 12 -
  studentice 1 - - 1 - 1 -
Sveučilišni dodiplomski studij svega 13 - - 13 - 13 -
  studenti 12 - - 12 - 12 -
  studentice 1 - - 1 - 1 -
Prema bolonjskom programu svega 30 862 1 238 4 268 24 731 3 641 21 090 625
  studenti 12 101 633 2 016 9 236 1 437 7 799 216
  studentice 18 761 605 2 252 15 495 2 204 13 291 409
Stručni kratki studij svega 3 - - 3 3 - -
  studenti 3 - - 3 3 - -
  studentice - - - - - - -
Stručni prijediplomski studij svega 6 680 847 3 102 2 731 2 731 - -
  studenti 2 946 432 1 410 1 104 1 104 - -
  studentice 3 734 415 1 692 1 627 1 627 - -
Stručni diplomski studij svega 2 464 391 1 166 907 907 - -
  studenti 1 137 201 606 330 330 - -
  studentice 1 327 190 560 577 577 - -
Sveučilišni prijediplomski studij svega 9 346 - - 9 065 - 9 065 281
  studenti 3 561 - - 3 485 - 3 485 76
  studentice 5 785 - - 5 580 - 5 580 205
Sveučilišni diplomski studij svega 9 209 - - 8 960 - 8 960 249
  studenti 3 482 - - 3 387 - 3 387 95
  studentice 5 727 - - 5 573 - 5 573 154
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij svega 3 160 - - 3 065 - 3 065 95
  studenti 972 - - 927 - 927 45
  studentice 2 188 - - 2 138 - 2 138 50

G-1. STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ NA VISOKIM UČILIŠTIMA PREMA VRSTI VISOKOG UČILIŠTA U 2022.

2. STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ NA VISOKIM UČILIŠTIMA PREMA VRSTI VISOKIH UČILIŠTA, DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U 2022.

  Ukupno Dobne skupine
21 i manje 22 – 24 25 – 27 28 – 30 31 – 33 34 – 36 37 – 39 40 i više
Visoka učilišta ukupno 30 875 1 008 14 097 10 030 2 274 1 037 663 494 1 272
  studenti 12 113 334 5 395 4 049 1 010 432 279 197 417
  studentice 18 762 674 8 702 5 981 1 264 605 384 297 855
Visoke škole  ukupno 1 238 15 462 257 135 106 79 50 134
  studenti 633 2 218 136 84 67 43 26 57
  studentice 605 13 244 121 51 39 36 24 77
Veleučilišta  ukupno 4 268 125 1 747 1 039 357 266 177 155 402
  studenti 2 016 50 785 530 197 128 93 75 158
  studentice 2 252 75 962 509 160 138 84 80 244
Fakulteti ukupno 24 744 841 11 629 8 510 1 725 640 399 280 720
  studenti 9 248 278 4 310 3 303 708 223 140 92 194
  studentice 15 496 563 7 319 5 207 1 017 417 259 188 526
Stručni studij  ukupno 3 641 109 1 633 961 388 162 112 84 192
  studenti 1 437 39 613 405 181 69 42 26 62
  studentice 2 204 70 1 020 556 207 93 70 58 130
Sveučilišni studij  ukupno 21 103 732 9 996 7 549 1 337 478 287 196 528
  studenti 7 811 239 3 697 2 898 527 154 98 66 132
  studentice 13 292 493 6 299 4 651 810 324 189 130 396
Umjetničke akademije  ukupno 625 27 259 224 57 25 8 9 16
  studenti 216 4 82 80 21 14 3 4 8
  studentice 409 23 177 144 36 11 5 5 8

G-2. STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ NA VISOKIM UČILIŠTIMA PREMA DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U 2022.

3. STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ NA VISOKIM UČILIŠTIMA PREMA VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA, NAČINU STUDIRANJA I SPOLU U 2022.

  Ukupno Način studiranja
redoviti izvanredni
svega studenti studentice svega studenti studentice svega studenti studentice
Visoka učilišta  30 875 12 113 18 762 22 405 8 891 13 514 8 470 3 222 5 248
Visoke škole 1 238 633 605 680 327 353 558 306 252
Veleučilišta 4 268 2 016 2 252 1 945 913 1 032 2 323 1 103 1 220
Fakulteti 24 744 9 248 15 496 19 208 7 454 11 754 5 536 1 794 3 742
Stručni studij  3 641 1 437 2 204 1 840 764 1 076 1 801 673 1 128
Sveučilišni studij  21 103 7 811 13 292 17 368 6 690 10 678 3 735 1 121 2 614
Umjetničke akademije  625 216 409 572 197 375 53 19 34

4. STUDENTI KOJI SU DIPLOMIRALI/ZAVRŠILI STUDIJ PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA STUDIJA I SPOLU U 2022.

  Ukupno Znanstveno i umjetničko područje studija
svega studentice prirodne znanosti tehničke znanosti biomedicina i zdravstvo biotehničke znanosti društvene znanosti humanističke znanosti umjetničko područje interdisciplinarna područja znanosti
Ukupno 30 875 18 762 1 337 8 004 3 905 1 596 12 947 1 746 714 626
Visoke škole 1 238 605 - 189 - 35 997 8 9 -
Veleučilišta 4 268 2 252 - 1 512 1 181 118 1 410 - - 47
Fakulteti 24 744 15 496 1 337 6 303 2 724 1 443 10 532 1 733 176 496
Stručni studij 3 641 2 204 - 687 441 81 2 399 4 29 -
Sveučilišni studij 21 103 13 292 1 337 5 616 2 283 1 362 8 133 1 729 147 496
Umjetničke akademije 625 409 - - - - 8 5 529 83

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat godišnje obrade podataka o studentima koji su diplomirali/završili studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u 2022. Podaci se prikupljaju upitnikom Statistički list za studente koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij u 2022. u tiskanome ili elektroničkom obliku (obrazac ŠV-50).

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su studenti koji su diplomirali/završili studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj prema predbolonjskom programu i oni koji su diplomirali/završili studij prema bolonjskom programu. Podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih godina.

Definicije i objašnjenja

Visoko obrazovanje provodi se kroz sveučilišne i stručne studije.

Studenti su osobe upisane na visoka učilišta, a mogu biti redoviti i izvanredni. Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici. Izvanredni studenti su oni koji obrazovni program pohađaju u sklopu pune ili prilagođene satnice.

Završetkom sveučilišnoga prijediplomskog, diplomskog ili integriranog studija stječe se akademski naziv, dok se završetkom stručnoga prijediplomskog i stručnoga diplomskog studija stječe stručni naziv uz naznaku struke u skladu sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, br. 107/07. i 118/12.).

Visoka učilišta jesu sveučilište te fakultet, umjetnička akademija i veleučilište.

Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

Sveučilište je ustanova koja osniva i provodi sveučilišne studije u najmanje dva znanstvena ili umjetnička područja u većem broju polja te interdisciplinarne studije kao autonomni i integrirani proces, neposredno ili putem svojih fakulteta, umjetničkih akademija i odjela.

Sastavnice sveučilišta jesu fakulteti, umjetničke akademije, odjeli i instituti te druge sastavnice u skladu sa zakonom.

Sveučilište i njegove sastavnice mogu izvoditi i stručne studije.

Fakultet je visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednome ili više znanstvenih i stručnih polja, a može izvoditi i stručne studije.

Umjetnička akademija jest visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije te razvija vrhunsko stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti, a može izvoditi i stručne studije.

Sveučilišni odjel osniva se kao sastavnica sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi studijskih programa te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednome znanstvenom polju ili interdisciplinarnome znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija.

Veleučilište je ustanova koja ustrojava i izvodi stručne studije.

Sveučilišni studij osposobljava studente za obavljanje poslova u znanosti, umjetnosti i visokom obrazovanju, u poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito te ih osposobljava za razvoj i primjenu znanstvenih, umjetničkih i stručnih dostignuća. Sveučilišni studiji ustrojavaju se i izvode na sveučilištu.

Sveučilišno obrazovanje obuhvaća sveučilišni prijediplomski, sveučilišni diplomski, sveučilišni specijalistički i doktorski studij. U skladu s Europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS), jednom godinom studija u pravilu se stječe 60 ECTS bodova. Studijski programi mogu se provoditi i kao sveučilišni integrirani studiji čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova.

Stručni studij pruža studentima primjerenu razinu znanja i vještina koje omogućuju obavljanje stručnih zanimanja i osposobljava ih za neposredno uključivanje u radni proces. Stručni studiji provode se na veleučilištu, a mogu se provoditi i na sveučilištu u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 119/2022.).

Stručno obrazovanje obuhvaća stručni kratki studij, stručni prijediplomski studij i stručni diplomski studij. Stručni studiji traju dvije do tri godine, završavaju polaganjem svih ispita, a studijskim se programom može predvidjeti polaganje završnog ispita i/ili izrada završnog rada. Njihovim završetkom stječe se 120 – 180 ECTS bodova. Iznimno, stručni studij može trajati četiri godine. Takvim studijem stječe se 240 ECTS bodova.

Veleučilišta mogu organizirati stručni diplomski studij u trajanju od jedne do dvije godine za osobe koje su završile stručni studij ili sveučilišni prijediplomski studij.

Završetkom stručnoga diplomskog studija u trajanju od jedne do dvije godine te polaganjem svih ispita, izradom završnog rada i polaganjem odgovarajućega završnog ispita stječe se u pravilu 60 – 120 ECTS bodova.

Kratice

 
ECTS Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova
ISVU Informacijski sustav visokih učilišta
NN Narodne novine

 

Znakovi

 
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Josipa Jurić i Danijela Kurjaković

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti