Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 31. listopada 2023.
ZTI-2023-2-1

ISSN 1334-0557

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U 2022.

 

Udio izdataka za istraživanje i razvoj (IR) u BDP-u u 2022. iznosio je 1,43%

G-1. UDIO IZDATAKA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U BDP-U

 

U Republici Hrvatskoj u 2022. na istraživačko-razvojnu djelatnost utrošene su 7,2 milijarde kuna, što je za 32,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnih sredstava za IR, najviše je utrošeno u poslovnom sektoru, 54,3%. Slijedi visoko obrazovanje s 27,8%, dok je najmanje sredstava utrošeno u državnome i privatnome neprofitnom sektoru, 17,9%.

Najveći dio izdataka za IR odnosi se na troškove rada i troškove naknada zaposlenima, 56,7%. Ostali tekući troškovi čine 28,5% ukupnih izdataka, a samo 14,8% odnosi se na kapitalne izdatke.

Ako promatramo izvore sredstava za IR za sektore ukupno, najveći dio financirale su jedinice vlastitim sredstvima, 43,3%, a slijedi izvor državna i lokalna uprava s 28,8%. Detaljnija analiza po sektorima pokazuje da poduzeća većinom (71,5%) financiraju IR vlastitim sredstvima, dok državni i privatni neprofitni sektor (58,5%) te visoko obrazovanje (62,9%) većinom financiraju državna i lokalna uprava.

Ukupno zaposlenih na IR-u u 2022. bilo je 28 230, što je za 2,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja zaposlenih, 13 448 (47,6%) bile su žene.

Djelatnošću IR-a većinom su se bavili zaposlenici jedinica koje provode IR, njih 94,8%, dok je 5,2% od ukupno zaposlenih bilo angažirano na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora. Udio istraživača u ukupnom broju zaposlenih bio je 61,7% (među njima je bilo 48,4% žena). Među istraživačima je bilo 63,6% doktora znanosti (udio žena među istraživačima s doktoratom bio je 49,5%).

IR rad može biti osnovna djelatnost zaposlenih ili njihova dodatna djelatnost koju ne obavljaju u punome radnom vremenu. Kako bi se realno prikazao stvarni angažman zaposlenih na IR-u, prema normama međunarodne statistike upotrebljava se ekvivalent pune zaposlenosti (FTE), koji se smatra glavnim pokazateljem o zaposlenima na IR-u za međunarodne usporedbe.

Izraženo ekvivalentom pune zaposlenosti, u 2022. na IR-u je ukupno bilo zaposleno 17 191,7 čovjek-godina (tj. osoba koje rade puno radno vrijeme na IR-u), a od toga je bilo 45,7% žena. Istraživača izraženih FTE-om bilo je 9 913,0.

U sektorskoj raspodjeli, od 569 promatranih jedinica, poslovnom sektoru pripada 405 jedinica, državnome i privatnome neprofitnom sektoru pripada 68 jedinica, a visokom obrazovanju pripada 96 jedinica.

 

1. OSNOVNI POKAZATELJI DJELATNOSTI IR-a U 2022.

    Bruto domaći izdaci, tis. kuna  Ukupno zaposleni na IR-u (broj osoba) Od toga Ukupno zaposleni na IR-u (FTE) Od toga Broj jedinica
žene istraživači doktori znanosti žene istraživači doktori znanosti
Sektori ― ukupno 7 228 846 28 230 13 448 17 421 11 085 17 191,7 7 848,3 9 913,0 5 543,1 569
Poslovni sektor 3 922 824 9 938 3 270 3 667 467 7 931,8 2 723,6 3 098,7 379,4 405
Državni i privatni neprofitni sektor 1 293 129 4 839 2 848 3 221 2 679 3 286,1 1 933,4 2 166,5 1 807,7 68
Visoko obrazovanje 2 012 893 13 453 7 330 10 533 7 939 5 973,8 3 191,3 4 647,8 3 356,0 96

2. BRUTO DOMAĆI IZDACI ZA IR PREMA SEKTORIMA I VRSTAMA IZDATAKA U 2022.

tis. kuna

    Bruto domaći izdaci Kapitalni izdaci Tekući izdaci
ukupno troškovi rada i troškovi naknada zaposlenima ostali tekući troškovi
Sektori ― ukupno  7 228 846 1 072 233 6 156 613 4 099 733 2 056 880
Poslovni sektor 3 922 824 387 042 3 535 782 2 036 660 1 499 122
Državni i privatni neprofitni sektor 1 293 129 364 670 928 459 678 888 249 571
Visoko obrazovanje 2 012 893 320 521 1 692 372 1 384 185 308 187

3. IZDACI ZA IR U POSLOVNOM SEKTORU, UKUPNO ZAPOSLENI I ISTRAŽIVAČI IZRAŽENI EKVIVALENTOM PUNE ZAPOSLENOSTI (FTE-om) PREMA VELIČINI PODUZEĆA U 2022.

    Izdaci za istraživanje i razvoj, tis. kuna  Ukupno zaposleni na IR-u Istraživači
Poslovni sektor ― ukupno 3 922 824 7 931,8 3 098,7
do 9 152 192 251,7 132,5
10 – 49 386 826 1 025,9 405,7
50 – 249 1 394 075 2 925,8 1 115,8
250 – 499 596 078 954,8 536,1
500 i više 1 393 653 2 773,6 908,6

4. IZVORI SREDSTAVA ZA IR U 2022.

tis.kuna

    Ukupno Vlastita sredstva Državna i lokalna uprava Poduzeća Visoko obrazovanje Privatne neprofitne  institucije Inozemstvo
Sektori ― ukupno 7 228 846 3 131 058 2 080 998 112 570 91 245 16 830 1 796 145
Postotak 100,0 43,3 28,8 1,6 1,3 0,2 24,8
Poslovni sektor 3 922 824 2 804 483 58 303 26 879 866 12 747 1 019 546
Postotak 100,0 71,5 1,5 0,7 0,0 0,3 26,0
Državni i privatni neprofitni sektor 1 293 129 135 836 756 473 28 979 48 942 3 127 319 772
Postotak 100,0 10,5 58,5 2,2 3,8 0,2 24,7
Visoko obrazovanje 2 012 893 190 739 1 266 222 56 712 41 437 956 456 827
Postotak 100,0 9,5 62,9 2,8 2,1 0,0 22,7

G-2. IZVORI SREDSTAVA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U 2022.

5. ZAPOSLENI NA IR-u PREMA VRSTI ZAPOSLENOSTI, SEKTORIMA, ZANIMANJU NA IR-u I SPOLU U 2022.

    Ukupno Istraživači Stručno osoblje Tehničko osoblje Ostalo osoblje
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Broj osoba                    
Ukupno zaposleni na istraživanju i razvoju 28 230 13 448 17 421 8 439 5 380 2 158 2 750 1 078 2 679 1 773
Poslovni sektor 9 938 3 270 3 667 1 186 3 583 1 166 1 767 508 921 410
Državni i privatni neprofitni sektor 4 839 2 848 3 221 1 833 740 454 385 210 493 351
Visoko obrazovanje 13 453 7 330 10 533 5 420 1 057 538 598 360 1 265 1 012
Zaposleni na temelju ugovora o radu 26 752 12 738 16 418 7 969 5 130 2 030 2 620 1 031 2 584 1 708
Poslovni sektor 9 713 3 201 3 595 1 167 3 530 1 150 1 685 482 903 402
Državni i privatni neprofitni sektor 4 310 2 568 2 897 1 679 626 388 362 200 425 301
Visoko obrazovanje 12 729 6 969 9 926 5 123 974 492 573 349 1 256 1 005
Angažirani na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora 1 478 710 1 003 470 250 128 130 47 95 65
Poslovni sektor 225 69 72 19 53 16 82 26 18 8
Državni i privatni neprofitni sektor 529 280 324 154 114 66 23 10 68 50
Visoko obrazovanje 724 361 607 297 83 46 25 11 9 7
Ekvivalent pune zaposlenosti (FTE)                    
Ukupno zaposleni na istraživanju i razvoju 17 191,7 7 848,3 9 913,0 4 692,3 4 150,7 1 552,6 1 753,3 692,9 1 374,7 910,5
Poslovni sektor 7 931,8 2 723,6 3 098,7 1 044,1 3 089,9 1 032,9 1 221,5 390,5 521,7 256,1
Državni i privatni neprofitni sektor 3 286,1 1 933,4 2 166,5 1 261,3 480,2 275,9 264,9 132,0 374,5 264,2
Visoko obrazovanje 5 973,8 3 191,3 4 647,8 2 386,9 580,6 243,8 266,9 170,4 478,5 390,2
Zaposleni na temelju ugovora o radu 16 719,4 7 635,2 9 574,4 4 538,8 4 080,7 1 527,0 1 724,2 682,2 1 340,1 887,2
Poslovni sektor 7 856,6 2 705,2 3 067,9 1 038,3 3 062,3 1 027,9 1 209,3 386,3 517,1 252,7
Državni i privatni neprofitni sektor 3 101,1 1 838,0 2 037,7 1 197,3 460,8 265,7 256,2 129,1 346,4 245,9
Visoko obrazovanje 5 761,7 3 092,0 4 468,8 2 303,2 557,6 233,4 258,7 166,8 476,6 388,6
Angažirani na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora 472,3 213,1 338,6 153,5 70,0 25,6 29,1 10,7 34,6 23,3
Poslovni sektor 75,2 18,4 30,8 5,8 27,6 5,0 12,2 4,2 4,6 3,4
Državni i privatni neprofitni sektor 185,0 95,4 128,8 64,0 19,4 10,2 8,7 2,9 28,1 18,3
Visoko obrazovanje 212,1 99,3 179,0 83,7 23,0 10,4 8,2 3,6 1,9 1,6

6. ISTRAŽIVAČI PREMA VRSTI ZAPOSLENOSTI, SEKTORIMA, POSTIGNUTOM OBRAZOVANJU I SPOLU U 2022.

    Ukupno Istraživači prema postignutom obrazovanju 
doktorat znanosti diplomska ili ekvivalentna razina  preddiplomska ili ekvivalentna razina kratki stučni studij
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Broj osoba                    
Istraživači ― ukupno  17 421 8 439 10 756 5 490 5 850 2 686 676 246 139 17
Poslovni sektor 3 667 1 186 424 177 2 744 921 360 71 139 17
Državni i privatni neprofitni sektor 3 221 1 833 2 542 1 383 471 310 208 140  -   - 
Visoko obrazovanje 10 533 5 420 7 790 3 930 2 635 1 455 108 35  -   - 
Zaposleni na temelju ugovora o radu 16 418 7 969 10 071 5 173 5 540 2 536 670 243 137 17
Poslovni sektor 3 595 1 167 384 167 2 720 915 354 68 137 17
Državni i privatni neprofitni sektor 2 897 1 679 2 295 1 264 394 275 208 140  -   - 
Visoko obrazovanje 9 926 5 123 7 392 3 742 2 426 1 346 108 35  -   - 
Angažirani na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora 1 003 470 685 317 310 150 6 3 2  - 
Poslovni sektor 72 19 40 10 24 6 6 3 2  - 
Državni i privatni neprofitni sektor 324 154 247 119 77 35  -   -   -   - 
Visoko obrazovanje 607 297 398 188 209 109  -   -   -   - 
Ekvivalent pune zaposlenosti (FTE)                    
Istraživači ― ukupno  9 913,0 4 692,3 5 351,1 2 780,7 3 924,5 1 691,2 537,1 205,6 100,3 14,8
Poslovni sektor 3 098,7 1 044,1 351,5 161,7 2 353,3 810,5 293,6 57,1 100,3 14,8
Državni i privatni neprofitni sektor 2 166,5 1 261,3 1 719,6 959,1 254,2 169,2 192,7 133,0  -   - 
Visoko obrazovanje 4 647,8 2 386,9 3 280,0 1 659,9 1 317,0 711,5 50,8 15,5  -   - 
Zaposleni na temelju ugovora o radu 9 574,4 4 538,8 5 128,3 2 675,1 3 813,2 1 644,3 533,6 204,6 99,3 14,8
Poslovni sektor 3 067,9 1 038,3 342,4 160,1 2 336,1 807,3 290,1 56,1 99,3 14,8
Državni i privatni neprofitni sektor 2 037,7 1 197,3 1 611,2 903,2 233,8 161,1 192,7 133,0  -   - 
Visoko obrazovanje 4 468,8 2 303,2 3 174,7 1 611,8 1 243,3 675,9 50,8 15,5  -   - 
Angažirani na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora 338,6 153,5 222,8 105,6 111,3 46,9 3,5 1,0 1,0  - 
Poslovni sektor 30,8 5,8 9,1 1,6 17,2 3,2 3,5 1,0 1,0  - 
Državni i privatni neprofitni sektor 128,8 64,0 108,4 55,9 20,4 8,1  -   -   -   - 
Visoko obrazovanje 179,0 83,7 105,3 48,1 73,7 35,6  -   -   -   - 

7. JEDINICE KOJE SE BAVE IR-om PREMA SEKTORIMA I PODRUČJIMA ZNANOSTI U 2022.

    Ukupno Poslovni sektor Državni i privatni neprofitni sektor  Visoko obrazovanje
Ukupno                         569                         405                            68                            96
Prirodne znanosti                            56                            34                            12                            10
Tehničke znanosti                         295                         265                              3                            27
Biomedicina i zdravstvo                            53                            21                            22                            10
Biotehničke znanosti                            67                            53                              6                              8
Društvene znanosti                            62                            25                            10                            27
Humanističke znanosti                            24                              1                            15                              8
Interdisciplinarna područja znanosti                              7                              3                               -                              4
Umjetnička područja                              5                              3                               -                              2

G-3. UKUPNO ZAPOSLENI NA ISTRAŽIVANJU I RAZVOJU PREMA ZANIMANJU NA IR-u I SPOLU, BROJ OSOBA U 2022.

G-4. ISTRAŽIVAČI PREMA POSTIGNUTOM OBRAZOVANJU, BROJ OSOBA U 2022.

G-5. JEDINICE KOJE SE BAVE ISTRAŽIVANJEM I RAZVOJEM PREMA SEKTORIMA U 2022.

G-6. JEDINICE KOJE SE BAVE ISTRAŽIVANJEM I RAZVOJEM PREMA PODRUČJIMA ZNANOSTI U 2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha istraživanja

Svrha istraživanja Istraživanje i razvoj jest praćenje djelatnosti IR-a u Republici Hrvatskoj. Istraživanje se provodi svake godine radi prikupljanja i objavljivanja podataka o zaposlenima koji se bave IR-om, izdacima i izvorima sredstava za IR i o rezultatima aktivnosti IR-a. Rezultati istraživanja omogućuju mjerenje djelatnosti IR-a u Republici Hrvatskoj te su dio podloge za donošenje nacionalne politike o djelatnosti IR-a i praćenje njezine provedbe. Također predstavljaju službene podatke o djelatnosti IR-a u Republici Hrvatskoj koji se objavljuju u domaćim i međunarodnim publikacijama i bazama podataka. Osim kontinuiranog praćenja aktivnosti IR-a, istraživanje je važno i za obračun BDP-a.

Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.). Pravna osnova Europske unije za provedbu istraživanja jest Uredba (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika.

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su dobiveni statističkom obradom godišnjih izvještaja prikupljenih od pravnih jedinica koje su obavljale djelatnost IR-a u Republici Hrvatskoj u kalendarskoj godini 2022. Poslovni sektor ispunjavao je Godišnji izvještaj o istraživanju i razvoju za poduzeća (obrazac IR-1), državni i privatni neprofitni sektor ispunjavali su Godišnji izvještaj o istraživanju i razvoju za državni sektor i privatne neprofitne organizacije (obrazac IR-2), a visoka učilišta ispunjavala su Godišnji izvještaj o istraživanju i razvoju za visoko obrazovanje (obrazac IR-3). Obrasci su poslani izvještajnim jedinicama elektroničkom poštom, zajedno s općim uputama i prilozima potrebnima za ispunjavanje obrasca. Izvještajne jedinice vraćale su ispunjene izvještaje na isti način.

Referentno razdoblje na koje se odnose podaci o zaposlenima i izdacima za IR jest cijela 2022.

Prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), zajamčena je tajnost svih podataka koje izvještajne jedinice daju u obrascu. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se isključivo za statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom obliku.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem Istraživanje i razvoj u 2022. obuhvaćaju se pravne jedinice u Republici Hrvatskoj za koje se zna ili pretpostavlja da se bave IR-om. Zbog važnosti IR-a, koji se smatra pokretačem gospodarskog rasta i inovacija, analizirani su različiti izvori podataka kako bi se poboljšao obuhvat istraživanja i identificirale pravne jedinice koje se bave IR-om, a koje su dosad bile nepoznate. To su sljedeći izvori: Upisnik znanstvenih organizacija Ministarstva znanosti i obrazovanja, Istraživanje o inovacijskim aktivnostima poduzeća (poduzeća koja su navela da se bave IR-om), Statistički poslovni registar Državnog zavoda za statistiku, prethodna istraživanja Istraživanje i razvoj, baza podataka projekata Obzor Europa za Republiku Hrvatsku o dodijeljenim sredstvima po prijaviteljima (baza EU_CORDIS), informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima poduzećima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, popis znanstvenih ustanova Hrvatske znanstvene bibliografije (CROSBI-ja), popis financiranih projekata HAMAG-BICRO-a i popis pravnih osoba koje su u Godišnjem izvještaju o investicijama u dugotrajnu imovinu (obrazac INV-P) za 2021. prikazale investicije u IR. Na temelju analize navedenih izvora sastavljen je adresar koji je sadržavao 1 386 jedinica kojima je poslan obrazac.

Ispunjen obrazac dostavilo je 569 jedinica, 662 jedinice odgovorile su da se nisu bavile IR-om, a 155 jedinica nije poslalo nikakav odgovor. Podaci u ovom Priopćenju prikazuju agregirane rezultate za 569 jedinica koje se bave IR-om.

Podaci za 2022. objavljeni u ovom Priopćenju usporedivi su s podacima za prethodnih pet godina. Podaci za 2016. nisu potpuno usporedivi s podacima iz prethodnih godina zbog unaprjeđenja više procesa statističke proizvodnje te je došlo do prekida u vremenskoj seriji.

Do 1996. provodilo se istraživanje NIRO – Godišnji izvještaj za znanstveno-istraživačke i istraživačko-razvojne pravne osobe, koje je obuhvaćalo sve znanstveno-istraživačke pravne osobe i istraživačke jedinice u sastavu poduzeća i ustanova te sva visoka učilišta koja su u kalendarskoj godini bila upisana u Upisnik Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Na temelju međunarodne metodologije – priručnika Frascati 2002. – počevši od 1997. uvodi se sektorski pristup kojem je cilj proširenje poslovnog sektora kao osnovnog nositelja IR-a u svijetu. Podaci za razdoblje od 1997. do 2003. prikupljeni su od poduzeća sa sto i više zaposlenih, podaci za 2004. prikupljeni su od poduzeća s deset i više zaposlenih, a od 2005. u obuhvat ulaze i poduzeća s manje od deset zaposlenih i privatni neprofitni sektor. Zbog malog broja jedinica podaci za privatni neprofitni sektor od 2013. prikupljaju se i objavljuju zajedno s podacima za državni sektor.

Definicije i objašnjenja

Definicije područja istraživanja i razvoja temelje se na međunarodnoj metodologiji – priručniku Frascati 2015. (Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, izdavač: OECD, Pariz, 2015.).

Istraživanje i razvoj (IR) jest kreativni sustavni stvaralački rad s ciljem uvećavanja količine znanja uključujući znanja o čovjeku, kulturi i društvu, kao i osmišljavanje novih primjena dostupnog znanja. Da bi neka aktivnost bila IR, mora zadovoljiti pet kriterija. Aktivnost mora biti: originalna (nova), kreativna, neizvjesna, sustavna i prenosiva i/ili ponovno izvediva. Pojam IR obuhvaća tri vrste aktivnosti: temeljna, primijenjena i razvojna istraživanja.

Temeljno istraživanje jest teorijski ili pokusni rad poduzet ponajprije radi postignuća novih znanja o osnovama pojava i činjenica bez konkretne praktične primjene.

Primijenjeno istraživanje jest teorijski ili pokusni rad poduzet ponajprije radi postignuća novih znanja i usmjeren prije svega na ostvarivanje praktičnog cilja.

Razvojno istraživanje jest sustavan rad temeljen na postojećim rezultatima znanstvenog istraživanja i praktičnog iskustva, usmjeren stvaranju novih materijala, proizvoda ili sustava te uvođenju novih procesa, sustava i usluga ili znatnom poboljšanju postojećih.

Poslovni sektor obuhvaća poduzeća čija je glavna djelatnost proizvodnja roba i usluga za tržište po ekonomskoj cijeni. Poslovni sektor uključuje i javna poduzeća, kao i neprofitne ustanove koje su usmjerene na tržište.

Državni sektor obuhvaća sve jedinice središnje i lokalne države, uključujući fondove socijalne sigurnosti, osim visokih učilišta, kao i sve neprofitne ustanove koje nisu usmjerene na tržište, a kontrolira ih država i nisu dio sektora visokog obrazovanja.

Privatni neprofitni sektor obuhvaća neprofitne ustanove koje pružaju netržišna dobra ili usluge kućanstvima, tj. široj javnosti, osim onih koje kontrolira i uglavnom financira država, a njihovo je osnovno obilježje da ne mogu biti izvor dohotka ili dobiti jedinicama koje ih kontroliraju.

Visoko obrazovanje obuhvaća sva visoka učilišta koja pružaju programe formalnoga tercijarnog obrazovanja bez obzira na izvor financiranja ili pravni status, kao i sve istraživačke institute i centre čije su aktivnosti IR-a pod izravnom kontrolom ili kojima upravljaju ustanove tercijarnog obrazovanja.

Bruto domaći izdaci za IR jesu ukupni unutarnji izdaci za IR na području države u promatranoj kalendarskoj godini. Uključuju IR proveden u zemlji financiran iz inozemstva, ali isključuju financiranje IR-a provedenog u inozemstvu. Unutarnji izdaci za IR jesu svi tekući izdaci i kapitalni izdaci u bruto iznosima za IR proveden u izvještajnoj jedinici, neovisno o izvoru sredstava.

Tekući izdaci obuhvaćaju troškove rada i troškove naknada zaposlenima te ostale tekuće troškove.

Troškovi rada i troškovi naknada zaposlenima obuhvaćaju bruto plaće i naknade bruto plaća, socijalne doprinose koje plaća poslodavac, troškove obrazovanja i ostale troškove rada.

Ostali tekući troškovi obuhvaćaju materijalne troškove, isplate na temelju ugovora o djelu i autorskih ugovora, nabavu usluga povezanih s IR-om i druge izdatke (izdatke za indirektne usluge).

Kapitalni izdaci jesu godišnji bruto iznosi plaćeni za nabavu fiksnih dobara koja se upotrebljavaju u IR-u kontinuirano ili u više navrata više od jedne godine. Obuhvaćaju ulaganja u zemljišta i zgrade, postrojenja i opremu, računalni softver i patente, licencije, studije i projekte.

Ukupno zaposleni na IR-u jesu sve osobe izravno uključene u IR, bez obzira na to jesu li zaposlenici izvještajne jedinice ili vanjski suradnici (angažirani na poslovima IR-a na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora) koji su potpuno integrirani u aktivnosti IR-a, kao i osobe koje pružaju izravne usluge aktivnostima IR-a (rukovodeće, administrativno, tehničko osoblje). Prema preporukama priručnika Frascati 2015., ne uzimaju se u obzir osobe koje na IR-u rade manje od 10% punoga radnog vremena.

Istraživači su stručnjaci koji se bave stvaranjem novog znanja. Oni provode istraživanje i poboljšavaju i razvijaju koncepte, teorije, modele, postupke, softver ili operativne metode.

Tehničko osoblje jesu zaposleni čiji glavni zadaci zahtijevaju tehničko znanje i iskustvo u jednome ili više područja tehničkih, prirodnih, društvenih i humanističkih znanosti i umjetnosti. Oni u IR-u obavljaju znanstvene i tehničke zadatke koji uključuju primjenu koncepata i operativnih metoda i korištenje istraživačke opreme, obično pod nadzorom istraživača.

Stručno osoblje jesu osobe u pravilu s visokim obrazovanjem zaposlene na stručnim radnim mjestima (knjižničari, informatičari, informacijski stručnjaci itd.) koje sudjeluju u znanstveno-istraživačkom i radu na IR-u, ali nisu nositelji projekata IR-a.

Ostalo pomoćno osoblje jesu zaposleni koji obavljaju sve aktivnosti koje izravno doprinose izvođenju IR-a, a ne obavljaju ih istraživači ili tehničko i stručno osoblje. Te aktivnosti uključuju tajničke i druge administrativne poslove, upravljanje materijalima ili uređajima potrebnima za izvođenje projekta IR-a, potporne aktivnosti povezane s IR-om, kao što su planiranje, informacijska i financijska potpora, pravne usluge, pomoć u sastavljanju, prilagodbi, održavanju i popravku znanstvene opreme i instrumenata. Ovdje je uključeno i rukovodeće i administrativno osoblje koje se uglavnom bavi financijskim i kadrovskim pitanjima i općom administracijom ako su njihove aktivnosti izravno povezane s projektima IR-a.

Ekvivalent pune zaposlenosti (FTE) iskazuje se u čovjek-godinama, a predstavlja vrijeme kao udio punoga radnog vremena u kojem zaposleni obavljaju poslove iz područja IR-a (npr. ako je jedna osoba radila na poslovima IR-a šest mjeseci u punome radnom vremenu, to se prikazuje kao 0,5 ekvivalenta pune zaposlenosti).

 

Kratice  
   
BDP bruto domaći proizvod
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
HAMAG-BICRO Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
IR istraživanje i razvoj
NN Narodne novine
OECD Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
tis. tisuća
   
Znakovi  
   
- nema pojave
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Matija Škegro Vdović, Vjera Duić i Vesna Furjan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti